Zachráňme útulok Tuláčik v Brezne.

 

Petícia občanov Slovenskej republiky podľa zákona č. 85/1990 Z.z. O petičnom práve s názvom

OZ TULÁČIK“

požadujúca zachovanie činnosti OZ Tuláčik pre mesto Brezno

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame orgán územnej samosprávy – Mesto Brezno, aby prešetrilo a vybavilo túto petíciu a aby prijalo také opatrenia, aby bola zachovaná činnosť OZ Tuláčik, sídlo ČSA 25 (činnosť vykonávaná ul. Staničná pri malej stanici Brezno – ľavostranne od rieky Hron – KN C 2277/8, 2277/9, 2277/14 k.ú. Brezno), 97701 Brezno, Slovenská republika, IČO: 45 027 200 v Meste Brezno.

 

Petičný výbor:

Meno a priezvisko: JUDr. Jana Kokavcová, trvale bytom Kuzmányho 12, 977 01 Brezno – osoba určená na zastupovanie petičného výboru s orgánmi verejnej správy

 

Meno a priezvisko: Bc. Katarína Morozuková, trvale bytom ČSA 25, 977 01 Brezno

Meno a priezvisko: Viera Zeminová, trvale bytom Rázusova 53, 977 01 Brezno

Meno a priezvisko: Beata Macuľová, trvale bytom Fraňa Kráľa 2, 977 01 Brezno

Meno a priezvisko: Bc. Michaela Štulajterová, trvale bytom MPČĽ 26, 97703 Brezno

 

 


JUDr. Jana Kokavcová    Kontaktujte autora petície