Petícia Obyvatelia Liptova proti stavbe "Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves" a proti spaľovniam v okrese Liptovský Mikuláš

 Stanovisko verejnosti k zámerom zhodnocovania plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obciach Pavlova Ves a k výstavbe spaľovní odpadov v okrese Liptovský Mikuláš podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhovatelia XO Corp, s.r.o. a GCL, s.r.o. so sídlom v Liptovskom Mikuláši predložili v roku 2017, zámery na vybudovanie zariadenia na termické zhodnocovanie komunálneho plastového odpadu inovatívnou technológiou v lokalitách Liptovský Mikuláš, k. ú. Palúdzka a Pavlova Ves, k.ú. Pavlova Ves. Zariadenie na zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou LT 2000 môže pracovať v režime spaľovňa ako je to v zámere podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predloženom navrhovateľmi.

Zariadenie na "Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou LT 2000 " podľa Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky nemá certifikát o zhode so legislatívnymi požiadavkami EU a SR na ochranu zdravia a životného prostredia.

Realizáciou zámerov môže dôjsť k rozsiahlemu zamoreniu regiónu Liptova komunálnymi plastovými odpadmi, ovzdušie, voda a pôda môžu byť ohrozené únikom zdravie poškodzujúcich prchavých látok ako napríklad chlór, dioxíny, zápachom, prachovými časticami a hlukom z dopravy. Negatívny dopad sa prejaví aj pri ohodnotení nehnuteľností v okolí spaľovne a v prípade havárie aj priamym ohrozením zdravia a bezpečnosti obyvateľov Liptova. Dovoz plastových odpadov ovplyvní nárast intenzity hluku, prachu a zaťaženia prístupových komunikácií v tesnom kontakte s obytnou zástavbou.

Navrhované riešenie sa nachádza v blízkosti vodných zdrojov, národných parkov TANAP a NAPANT, v tesnej blízkosti vodnej nádrže nadregionálneho významu Liptovská Mara. Dotknuté územie je vyhľadávanou turistickou lokalitou. Prevádzka zariadenia môže negatívne ovplyviť aj turistický ruch a poľnohospodárstvo v okrese Liptovský Mikuláš.  

Tento zámer investor presadzuje za situácie, keď Slovensko je treťou najznečistenejšou krajinou Európskej únie z pohľadu stavu a kvality ovzdušia.

Z horeuvedených dôvodov, my, dolu podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, ŽIADAME  PRÍSLUŚNÉ  ŚTÁTNE  A  SAMOSPRÁVNE  ORGÁNY ( MŽP SR, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, mesto Liptovský Mikuláš a obec Pavlova Ves ) O  NESÚHLASNÉ  STANOVISKO  K  REALIZÁCII A  ABY  REALIZÁCIU PREDLOŽENÝCH  ZÁMEROV  NEODPORÚĆALI  A  ZVÁŹILI  ZAMIETAVÉ  STANOVISKO  OBYVATEĽOV  dotknutých obcí. Taktiež nesúhlasíme, aby boli nové spaľovne odpadu realizované prezentovanými projektami v obci Podtureň, mestskej časti Liptovského Mikuláša-Palúdzka ani nikde inde na celom území okresu Liptovský Mikuláš.

Žiadame, aby boli zo strany samosprávy okresu vytvorené podmienky pre vyššiu úroveň separácie a recyklácie odpadov a aby boli vo väčšej miere realizované aktívne kroky samosprávy k osvete obyvateľstva o redukcii tvorby odpadu. 

Bližšie informácie na FB profile: STOP spaľovniam na Liptove

PETÍCIU MOŹU PODPÍSAŤ AJ MALOLETÉ OSOBY, CUDZINCI A AJ PRÁVNICKÉ OSOBY. 
Prosíme - VYPNUJTE CELÉ ADRESY BEZ SKRATIEK, VRÁTANE PSČ - aby hlasy boli platné.


Petičný výbor    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Petičný výbor na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...