Žiadame, aby ste Základnej škole M. R. Štefánika v Piešťanoch nebrali ulice z jej školského obvodu.

Vážení mestskí poslanci,

vo štvrtok 16.2.2023 sa uskutoční rokovanie Mestského zastupiteľstva Piešťany, v ktorom sa bude okrem iného prerokovávať bod programu číslo 10 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany.

My, dolupodpísaní rodičia žiakov ZŠ M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch, ako aj priatelia tejto školy a občania mesta Piešťany Vás žiadame, aby ste stiahli z rokovania, prípadne neodsúhlasili predmetný bod rokovania.

V minulom volebnom období ho už pán primátor 2x predložil na rokovanie MsZ, raz v roku 2020 a následne v r. 2021 a vďaka vtedajším poslancom na náš podnet nebol školský obvod ZŠ M. R. Štefánika zmenšený o 19 ulíc. My, rodičia sme vyvíjali iniciatívu a našimi argumentami bola zastavená táto aktivita primátora. V roku 2022 bol kľud, pretože bol volebný rok a máme to tu zasa a o to viac nás pobúrilo, že zas primátor predkladá tento materiál na rokovanie MsZ!  Tretíkrát, opäť napriek verejnému  listu a petícii občanov, prekladá  zmenu školských obvodov a odobratie 19 ulíc iba jednej škole, a to ZŠ M. R. Štefánika na Vajanského ulici. Táto zmena poškodí chod našej školy! Postupne zostanú v našom školskom obvode len tie ulice a nábrežia, na ktorých nie sú obytné domy (všetky nábrežia v Piešťanoch, na ktorých nestojí ani jeden obytný dom, zostanú súčasťou nášho obvodu). Zmena oproti minulému roku je tá, že Mestský úrad už zrušil spoločný školský obvod pre Ratnovce. Čísla počtu detí v navrhovanom materiáli sú zavádzajúco určené. Podstatné nie je, koľko potencionálnych detí sa môže do danej školy zapísať, ale to, koľko sa ich tam za posledné roky zapísalo. A toto sa v danom návrhu nedočítate. A viete prečo? Pretože by ste pochopili, že tie reálne čísla sú úplne iné a preto netreba súčasný stav meniť.  My dolupodpísaní občania nášho mesta a priatelia školy nesúhlasíme s predloženým návrhom, ktorý postupne zlikviduje návštevnosť našej školy. Svojím rozhodnutím zmenšíte školský obvod ZŠ M. R. Štefánika tak, že sa na ňu bude logicky hlásiť ešte menej detí z jej vlastného obvodu ako doteraz, až o pár rokov NIEKTO zrazu povie, že o tú školu nie je záujem ani u rodičov, ktorí žijú v jej vlastnom obvode a preto ju treba zrušiť a ten maličký zostávajúci obvod sa rozdelí medzi ostatné školy. Nikto sa už nebude pozerať na to, že základ zrušenia tejto školy bol položený dňa 16.2.2023 na zasadnutí MsZ Piešťany, keď jej poslanci svojím hlasovaním likvidačne zmenšili obvod. ZŠ M. R. Štefánika má dlhoročnú tradíciu, je to škola rodinného typu, ktorá je technicky veľmi dobre vybavená. Týmto krokom postupne zrušíte našu školu. Myslíme, že ani jeden z poslancov nemal vo svojom volebnom programe postupné rušenie nejakej školy. Rovnako nesúhlasíme, aby ulice na ktorých bývame, boli zaradené pod pôsobnosť ZŠ Brezová.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, skúste, prosím svoju stratégiu postaviť inak, a to smerom nie búrať, ale budovať. Čo keby ste sa svojimi rozhodnutia radšej zaslúžili o to, aby k tejto škole bola konečne pristavaná školská kuchyňa, jedáleň i ďalšie učebne, čo je možné vytvoriť zo strany školského dvora. Čo keby sa Mesto Piešťany pričinilo o to, aby bola zrekonštruovaná školská záhrada venovaná osobe M. R. Štefánika, na ktorú má škola vypracovaný krásny projekt, ktorý už roky leží u enviromentalistu pána primátora Jančoviča.

Nie je pravda ani to, čím Mesto argumentuje, že súčasný stav je protizákonný. Zákon bol novelizovaný v r. 2018 a dodnes žiadna vyššia moc, myslíme prokuratúra, ktorá Všeobecne záväzné nariadenia kontroluje, tento stav nenapadla, takže tento argument je falošný a nepravdivý.  Ktoré ulice sú priradené ku ktorej škole, o tom rozhoduje len a len Mestské zastupiteľstvo.

Pán primátor opakuje ako nechce zrušiť ZŠ M. R. Štefánika, ale jeho konanie ukazuje opak. Primátor Tamajka žiadal eurofondy na výstavbu učební pre Základnú školu Mojmírovu, Holubyho i ZŠ M. R. Štefánika Piešťany. Avšak v 1. roku svojho pôsobenia ako primátor, v r. 2019 tesne po nástupe do funkcie prednostky p. Bartošovej, vyškrtol pán primátor Jančovič z tejto žiadosti ZŠ M. R. Štefánika. Škola mohla získať z eurofondov nové odborné učebne v hodnote 160 000 Eur, také odborné učebne, ktoré sa teraz na zostávajúcich dvoch školách dokončujú. Spomínaný projekt by Mesto stál iba 5% spolufinancovania. A napriek našim žiadostiam o odpoveď, prečo tak pán primátor urobil, nám rodičom za 4 roky neodpovedal. V roku 2020, rok po svojom zrušení výstavby odborných učební, tu na mestskom zastupiteľstve, keď sa rokovalo o týchto istých školských obvodoch, kritizoval pán primátor ZŠ M. R. Štefánika, že nemá odborné učebne!!! Mimochodom, budovanie odborných učební bolo pozastavené po návrate p. prednostky Bartošovej na MsÚ Piešťany. Tej istej pani Bartošovej, ktorá sa spolu s exprimátorom pánom Cicuttom už raz v r. 2012 túto školu zrušiť pokúsili. A boli to práve rodičia, na nátlak ktorých sa vtedy tu na MsZ od zrušenia tejto školy upustilo. Verte nám, že ak bude treba za školu bojovať, tak bojovať budeme, a to veľmi tvrdo. Zmeny v školských obvodoch a odobratie 19 ulíc iba jednej škole v Piešťanoch a priradenie ich škole, ktorá to vzhľadom na to, že má nadbytok detí, nepotrebuje, môže byť začiatok konca tejto školy.

Zas a opäť Vás ako našich zástupcov pri správe nášho mestského majetku žiadame, aby ste predmetný materiál Všeobecného záväzného nariadenia zmeny školských obvodov stiahli z rokovania, prípadne neodsúhlasili. My dotknutí občania s predmetným materiálom, ktorý jednoznačne poškodzuje iba jednu jedinú školu, zásadne nesúhlasíme.


Radana Chnápková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Radana Chnápková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...