Hromadná pripomienka OZ VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Podporte hromadnú pripomienku Občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA k návrhu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je vyriešiť nižšiu sumu starobných dôchodkov tzv. staro dôchodcom.Do 8. marca 2017 potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

Zástupcovia verejnosti: Dr. Milan Kolen, Ing. Ľubomír Dubeň, Ing. Pavol Bada
                                                                                                                                                                                               

Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA predkladá hromadnú pripomienku verejnosti k novele zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Hromadná pripomienka

V predkladaných dokumentoch v návrhu doplnenia zákona o sociálnom poistení (napr. Príloha 2 Analýza vplyvov Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, ukazovateľ - vplyv na ostatné útvary sociálneho zabezpečenia - je v odkaze uvedené, že: „Z dôvodu nízkeho počtu dotknutých osôb v ostatných útvaroch sociálneho zabezpečenia, neboli tieto výdavky v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy kvantifikované, nakoľko ich celkový finančný vplyv na verejné financie je zanedbateľný“ z čoho je možné predpokladať, že tento návrh doplnenia zákona sa vzťahuje aj na poberateľov starobných dôchodkov, ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky (§ 125 zákona č.328/2002 Z. z.. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
V návrhu doplnenia zákona, ale ani v ostatných „sprievodných“ dokumentoch táto skupina poistencov – poberateľov starobných dôchodkov - nie je uvedená a absentuje aj návrh spôsobu prepočítavania takýchto starobných dôchodkov s prihliadnutím na odlišnosti osobitného systému od všeobecného systému dôchodkového poistenia.
Navrhovaný spôsob prepočítavania starobných dôchodkov uvedený v návrhu sa prakticky nebude vzťahovať ani na jedného staro dôchodcu, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, ktorý sa v súčasnosti „považuje“ za výsluhový dôchodok. Vzhľadom na uvedené a aj napriek tomu, že nejde o veľkú skupinu osôb mal návrh predkladaného zákona riešiť osobitne aj tieto skupiny osôb - poberateľov starobných dôchodkov, ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky.
Ide o osoby, ktoré dosahovali v období pred dovŕšením dôchodkového veku nadpriemerné príjmy a ktorých suma starobného dôchodku by bola vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení k 1. januáru 2004 na základe rovnakých zásluh, ktoré získali v dôchodkovom systéme, (§1)ak boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. aprílom 1998 a ak boli priznané podľa predpisov účinných od 1. apríla 1998 do 30. júna 2002. Rovnako aj (§2)vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných do 30. júna 2002. .

Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné do návrhu zákona na doplnenie zákona o sociálnom poistení „zapracovať“ aj túto skupinu staro dôchodcov a to s prihliadnutím na špecifiká osobitného systému sociálneho poistenia.
Túto pripomienku považujeme za zásadnú.
V prípade, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti:
Dr. Milan Kolen, Štefánikova 877/29, 05801 Poprad, člen o.z. Voj. veterán BA, milan.kolen50@gmail.com
Ing. Ľubomír Dubeň, Vojenská 352 80041 Rovinka, člen o.z. Voj. veterán BA, lubomir.duben@zoznam.sk