Hromadná pripomienka k nariadeniu vlády o strhávaní zrážok zo mzdy k Exekučnému poriadku

Hromadná pripomienka k nariadeniu vlády o strhávaní zrážok zo mzdy k Exekučnému poriadku- VYMÁHANIE POKÚT ZA ZANEDBÁVANIE A TÝRANIE ZVIERAT 

Navrhujeme úpravu inštitútu „minimálnej zrážky“ z príjmu povinného, ktorá bude dlžníkov motivovať v plnení zákonných povinností a odradí ich v hľadaní ciest, ktorými je možné právnu úpravu obchádzať. Navrhujeme stanoviť výšku minimálnej zrážky na sumu 5,- EUR pri exekúciách uložených štátnym orgánom. Podľa nášho názoru nie je v záujme štátu vytvárať skupiny občanov, ktorí sú za svoje protiprávne konania nepostihnuteľní a zároveň požívajú exekučnú imunitu. Navrhujeme zaviesť minimálne zrážky ak sa jedná o vymáhanie pokút, ktoré sú uložené za priestupky, prípadne legislatívne umožniť si tieto pokuty odpracovať verejnoprospešnou prácou.

Navrhujeme ďalej zvážiť zavedenie inštitútu predaja majetku elektronickou dražbou a priamym predajom hnuteľných vecí nízkej hodnoty prostredníctvom inzertných portálov a sociálnych sietí.

 

Odôvodnenie:

Chov zvieraťa je právo, s ktorým sú nerozlučne spojené povinnosti vyplývajúce zo všeobecne závažných právnych predpisov. Zviera má právnym poriadkom upravený status živej bytosti a nie je možné ponechať stav, keď sú za priestupky za násilnú činnosť páchanú na inej živej bytosti páchatelia priestupkov nepostihnuteľní z titulu nedostupnosti vymožiteľnosti úradných rozhodnutí prostredníctvom exekučných konaní . Návrhom sa  zvyšuje vymožiteľnosť práva, pretože vzniká skupina ľudí, ktorá je nepostihnuteľná za mnohé priestupky, a to nie len na úseku veterinárneho zákona. Uvedeným inštitútom „minimálnej zrážky“ prispeje k zefektívneniu systému vymáhania pohľadávok aj z pohľadu procesnej ekonómie, keďže dôjde k náprave už správnom konaní a nie až použitím inštitútov trestného práva. Uvedený návrh je tak spôsobilý slúžiť ako individuálna aj generálna prevencia, pričom postih vo forme minimálnej zrážky zároveň nemá zásadný a už vôbec nie likvidačný efekt na priestupcov z radov nízkopríjmových skupín obyvateľstva, právoplatne uznaných za vinných zo spáchania priestupkov úmyselného a násilného charakteru.

 


ZVIERACÍ OMBUDSMAN (Aliancia združeni na ochranu zvierat)    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem ZVIERACÍ OMBUDSMAN (Aliancia združeni na ochranu zvierat) na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...