Zachovanie 4-ročného odboru na Gymnázium Opatovská cesta 7 v Košiciach

Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu Opatovská cesta 7, Košice, podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 

Vážení rodičia, učitelia, bývalí a súčasní žiaci našej školy, vážená verejnosť, na základe rozhodnutia KSK  zo dňa 30. 11. 2018 by sa v školskom roku 2019/2020 na našej škole nemal otvoriť 4-ročný študijný odbor.

Dané rozhodnutie je pre nás neakceptovateľné, pretože prebehlo netransparentne a bez objektívnych kritérií. 4-ročné štúdium na našom gymnáziu má dlhodobú, viac ako 38-ročnú tradíciu. Sme  piatym najstarším  gymnáziom v Košiciach. Vznikli sme transformáciou strednej ekonomickej školy, ktorá tu bola od roku 1968. Za dlhé obdobie nášho fungovania sme vychovali stovky  úspešných absolventov, boli sme prvou školou v Košiciach , ktorá  už od roku 1991 spolupracovala s Gymnáziom CARLA DUISBERGA vo Wuppertale. Výsledkom spolupráce bolo aj zavedenie tried s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka,  po príchode  nemeckých lektorov sme žiakom umožnili absolvovať skúšky KMK na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu DSD – Deutsches Sprachdiplom ako jedno z prvých troch gymnázií na Slovensku.  Postupne sme zriadili  aj triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, po príchode anglického lektora sme zaviedli prípravu na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu z anglického jazyka (FCE - First Certificate in English). Logickým vyústením týchto snáh bolo zavedenie bilingválnych tried s nemeckým alebo anglickým jazykom,  ale pri existencii klasických  4-ročných tried. Nezaspali sme na vavrínoch ani v posledných rokoch a podarilo sa nám zriadiť  aj triedu osemročného gymnázia. Naším plánom bolo mať v nasledujúcom školskom roku 1 osemročnú triedu, 2 bilingválne triedy a jednu štvorročnú klasickú triedu, ktorá nám bola sľúbená, ale na poslednú chvíľu bezdôvodne zrušená. Žiadame o prehodnotenie rozhodnutia KSK o neodôvodnenom zrušení štvorročného študijného odboru, ktoré nemôžeme a ani nechceme akceptovať. Od roku 1989 sa vystriedalo až 20 ministrov školstva, ktorí povoľovali zakladanie ďalších a ďalších gymnázií, súkromných, cirkevných, aj keď už neboli potrebné. Mnohé z nich triedy získali, aj keď nemajú tradíciu a mnohé ani výsledky, ani neboli hodnotené inštitútom INEKO.   

Za petičný výbor PhDr. Monika Hubáčeková , predseda ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu na Opatovskej ceste 7 v Košiciach      

Žiadame preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport SR, aby prehodnotilo rozhodnutie KSK a zachovalo 4-ročný študijný odbor na Gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach.


PhDr. Monika Hubáčeková    Kontaktujte autora petície