Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej

Oľga Pietruchová

/ #907 Prioritné oblasti k dotáciám na podporu rodovej rovnosti

2016-11-12 10:15

1. Poradenstvo a podpora pre ženy zažívajúce násilie.

2. Aktivity na znižovanie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie na trhu práce a
znižovanie rodového mzdového rozdielu.

3. Zvyšovanie povedomia odbornej a širokej verejnosti v oblasti násilia páchaného na
ženách a rodovej rovnosti.

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/