Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej

terminatorka

/ #135 http://www.spolocnostsbm.com/clanky/clanky/slovenski-ridicia-sa-postavili-proti-gender-ideologii-na-

2013-10-21 18:45

 
Správy Listy Články Publikácie Audio/Video Vaše listy Archív 2009-2012 Apostata František
 
 
Portrét

Kontakt
societasbm@gmail.com

Vyhľadávanie


 
PETÍCIA RODIČOV /ZRPŠ/ na ZŠ a MŠ Š. Moyzesa Žiar nad Hronom - ohľadom zavádzania sexuálnej výchovy na škole

 

Vážený pán premiér, vážený pán minister Čaplovič, vážený pán minister Lajčák,

  vzhľadom na úsilie zo strany štátu o presadenie gender ideológie v školách a MŠ, ako aj o plánované zavedenie sexuálnej výchovy, my, dolu podpísaní rodičia, zídení na ZRPŠ na ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom vyjadrujeme ostrý nesúhlas s pripravovaným zavedením sexuálnej výchovy a gender ideológie do škôl a predškolských zariadení.

  Podľa výskumov  odborníkov na problematiku rodovej rovnosti a jej dopad na človeka a spoločnosť (H.Alvaré, G.Kuby) sme presvedčení, že je to nevedecká ideológia nepodložená žiadnymi faktami, vedúca človeka k zmätku, dezorientácii a následnej deštrukcii osobnosti dieťaťa a mladého človeka, ktorý bude v budúcnosti čeliť psychickým problémom. Mužské telo pozostáva výlučne  z mužských buniek, ženské telo výlučne zo ženských buniek. Tento rozdiel je biologicky daný, ničím nemenný. Rozdielnosť týchto dvoch pohlaví je navyše vzájomne obohacujúca. Presviedčanie gender ideológie o tom, že biele nie je biele a čierne nie je čierne,  je úplne neprijateľné, pričom všetci súhlasíme s rovnoprávnou dôstojnosťou muža a ženy.  Snaha o zavedenie rodovej rovnosti do škôl vnímame ako snahu o skúmanie sexuality detí za účelom jej skorého stimulovanie. Súvisí teda celkom priamo so skorou sexuálnou výchovou už od predškolského veku, ako to je zaužívané napr.v Nemecku, pričom dochádza k zneužívaniu detí so štátnym schválením. Takéto vyučovanie pre naše deti nechceme.

  K zavedeniu sexuálnej výchovy a gender ideológie nie sme viazaní Stratégiou ochrany ľudských práv a slobôd, ani zákonom, ani žiadnym medzinárodným dohovorom, preto pokladáme tieto Vami pripravované návrhy za absurdné. Sme znechutení z toho, že učebnice sexuálnej výchovy  vychádzajúce z gender ideológie už máte pripravené, bez toho, aby sa k tejto závažnej problematike verejnosť mohla vyjadriť. Bolo nám tým ukradnuté výsadné právo vychovávať svoje deti podľa vlastného vedomia a svedomia.

  Je zarážajúce, že učebnice pre naše deti pripravila Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorá má svoje korene v spoločnosti Plánované rodičovstvo v USA. Táto spoločnosť čerpá z učenia deviantného sexuológa Alfreda Kinseyho, ktorý mal za výskumnú vzorku väzňov, homosexuálov, pedofilov, sexuálnych násilníkov. Skúmal stovky detí od dojčenského veku a vykonával na nich otrasné sexuálne pokusy „v mene vedy“.  Stal sa „otcom“ sexuálnej výchovy, z jeho výskumov čerpajú učebnice sexuálnej výchovy na celom svete. Uvedená spoločnosť má snahu o skorú sexualizáciu mladistvých, ktorým následne propaguje antikoncepčné prostriedky, z predaja ktorých jej plynú nemalé finančné zisky. Pod falošnou tvárou ochrany mladých pred HIV ich stimuluje k promiskuitnému životu s kondómom. V afrických krajinách, kde propagujú antikoncepciu, počet nakazených HIV stále stúpa, pričom v Ugande po zavedení Národnej stratégie morálneho života s dôrazom na abstinenciu a vernosť výrazne znížili percento nakazených HIV a percento sexuálne aktívnej mládeže zo 60 na 5 percent.

  Na poslednej strane pracovného zošita sexuálnej výchovy, ktorý plánujete zaviesť do škôl je okrem odkazu na webovú stránku Spoločnosti pre plánované rodičovstvo i množstvo odkazov na stránky homosexuálov a lesieb. Tieto učebnice sú klamlivé, jednostranne orientované a urážajúce ľudskú dôstojnosť.

  Vami pripravená sexuálna výchova vedie k strate detstva, k pedofílii, k incestu,

k masturbácii, k znásilneniam, k rozkladu osobnosti a propagovaním gender ideológie i k strate vlastnej identity, čo má pre dieťa a mladého človeka fatálne následky! (pozri. Globálna sexuálna revolúcia – Gabriele Kuby)

  Týmto dochádza k porušeniu Ústavného práva nás rodičov podľa článku 41, ods.1 a ods.4 Ústavy SR:

      (1) Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.

      (4) Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.

  Uplatňujeme si výhradu vo svedomí. Nikdy nedovolíme, aby vyučovanie takéhoto typu preniklo k naším deťom!

  Žiadame stiahnutie návrhu sexuálnej výchovy na školách a stiahnutie pripravených učebníc.

  Vyjadrujeme ľútosť nad tým, že na rôzne výbory pre rodovú rovnosť, LGBTI  a im podobné, vláda vyčlenila obrovské finančné prostriedky z našich daní.  Múdrejším investovaním týchto peňazí, napríklad do rezortu školstva, v podobe zvýšenia platov pre učiteľov, by sa našim deťom mohlo dostať kvalitnejšieho vzdelávania.

  V Ústave SR, v článku 41, ods.5 sa uvádza:

1.     Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu.

  My, rodičia, očakávame pomoc od predstaviteľov štátu, žiadame zastavenie snahy o rozklad zdravej rodiny, kde je otec a mama. Dieťa má právo na mužský aj ženský vplyv vo výchove, len vtedy sa môže zdravo vyvíjať.

  Žiadame zastavenie tendenčného „masírovania mozgov“ v prospech homo-loby prostredníctvom médií.

  Žiadame zastavenie prisudzovania nadštandardných práv pre LGBTI skupiny, ktoré si uzurpujú rovnaké práva ako majú tehotné ženy, starci, a pod.  Sme veľmi tolerantní voči LGBTI, neodopierame im žiadne právo, ktoré sa týka všetkých občanov SR. Nesúhlasíme s uzákonením registrovaných partnerstiev, lebo to je len prvý krok k adopcii detí pre LGBTI, následne k snahe o skupinové partnerstvá, o dekriminalizáciu pedofílie, incestu a o demoralizáciu celej spoločnosti, tak ako sme tomu svedkami v krajinách Európy. Odmietame zjednodušene odoberania detí a odmietame uplatňovanie antidiskriminačného zákona na úkor výhrady vo svedomí. Všetkým týmto praktikám vyjadrujeme jasný nesúhlas.

  V mene pokrokovosti nestrácame zdravý rozum, snažíme sa chrániť naše deti, čím ochránime aj tie Vaše!

PRÍLOHA: Podpisy rodičov

Na vedomie:   prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi;  tajomníčke výboru pre rodovú rovnosť Oľge Pietruchovej

Aka bola odpoved Pietruchovej?
VYSMECH DIABLA