Zrušenie stop stavu pre výrobcov OZE v distribúciach

V decembri 2013 všetky tri distribučné spoločnosti oznámili, že zohľadňujúc závery štúdie, určujúcej limity voľnej kapacity pre pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a množstvo prijatých žiadostí o pripojenie takýchto zdrojov, pozastavujú až do odvolania prijímanie a riešenie žiadostí o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy. Pozastavenie prijímania žiadostí sa síce vzťahuje na všetky druhy zariadení na výrobu elektriny, ale týka sa skoro výlučne zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov. 
Rozhodnutie vo všeobecnosti neprijímať žiadne žiadosti považujeme za protiprávne. Podľa Zákona o OZE (Zákon č. 309/2009 Z.z.) má každý výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory, právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prednostný prenos elektriny, prednostnú distribúciu elektriny a prednostnú dodávku elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny spĺňa technické podmienky prevádzkovateľa sústavy a neohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. V prípade nedostatočnej kapacity je prevádzkovateľ distribučnej sústavy na požiadanie výrobcu elektriny povinný sústavu rozšíriť.
Jednoduché zamietnutie spracovania všetkých žiadostí o pripojenie do distribučnej sústavy s odvolaním sa na prípadné nedostatočné kapacity siete považujeme za neprípustné. Za neprípustné považujeme tiež zdôvodňovať takýto postup "Koncepciou rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie v SR". Táto Koncepcia nepredstavuje žiaden právny predpis, a neoprávňuje ani nezaväzuje distribučné spoločnosti konať podľa tejto Koncepcie.
Žiadame preto spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., SSE - Distribúcia, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s. o zrušenie "stop stavu" prijímania žiadostí s okamžitou platnosťou.

 

Signatár: Ivan Krompaský - SCHNELL Motoren AG


Ivan Krompaský    Kontaktujte autora petície