ZNÍŽENIE počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20

My občania, učitelia, rodičia žiadame ministerstvo školstva, aby aktualizovalo školský zákon tak, aby horná hranica počtu žiakov na triedu na 1. stupni ZŠ bol vo všetkých štyroch ročníkoch ROVNAKÝ, a to maximálne 20 žiakov na triedu.

Odôvodnenie:

1. Rôzne limity vytvárajú problém pri prechode do vyššieho ročníka. Spájanie tried je pre prvostupniarov psychologicky nie najvhodnejšie riešenie.

2. Súčasné vysoké limity sú nevhodné z pohľadu psychohygieny, zvýšenej hlasitosti a v neposlednom rade i zvýšené riziko prenosu chorôb.

3. Vysoký počet žiakov v triede sa vylučuje s požadovaným individuálnym prístupom vyučujúceho ku žiakovi. 

 

Poznámka:
Aktualny a planovany stav pozri v clankoch:
https://www.dolezite.sk/clanky/znizenie-poctu-ziakov-na-1-stupni-zs-na-20

https://bertova.blog.sme.sk/c/555043/znizenie-poctu-ziakov-na-1-stupni-zs-na-20.html

https://dennikn.sk/blog/2269572/znizenie-poctu-ziakov-na-1-stupni-zs-na-20/

(všetky sú rovnaké, šírte ďalej ten, ktorý je na Vášmu srdcu milšej webstránke)

 

Petičný výbor:

Mgr. Petra Bertová Polovková, Senec 0, 903 01 Senec
Mgr. Ing. Daniela Bérešová, Turgenevova 22, 040 01 Košice

Zástupkyňa petičného výboru:

Mgr. Ing. Daniela Bérešová, Turgenevova 22, 040 01 Košice

V rozsahu všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe pod
skratkou GDPR – General Data Protection Regulation, ďalej Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na
účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady
2008/977/SVV a v zmysle Zákona Národnej rady SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, svojim podpisom vyjadrujem súhlas so
spracúvaním poskytnutých osobných údajov za účelom podania tejto petície. Osobné údaje budú spracúvané po dobu 2 rokov od podania petície za účelom overenia podpisovateľov petície.


Mgr. Petra Bertová Polovková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr. Petra Bertová Polovková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...