ZA ZACHOVANIE ÚRADU SPLNOMOCNENCA VLÁDY PRE RÓMSKE KOMUNITY

PETÍCIA

ZA ZACHOVANIE ÚRADU SPLNOMOCNENCA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE RÓMSKE KOMUNITY, JEJ PORADNÉHO ORGÁNU RIADENÉHO FUNDOVANÝM REPREZENTANTOM RÓMSKEJ MENŠINY
podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Touto petíciou žiadame Vládu Slovenskej republiky:

- zachovať poradný úradu vlády SR orgán pre riešenie rómskej problematiky,
  vymenovať na tento post fundovaného odborníka z radov rómskej komunity
- aby riešenie rómskej problematiky nespadalo pod gesciou maďarskej etnickej
  politickej strany MOST- HÍD , ktorá už v minulosti nepresvedčila verejnosť , že
  dokáže ťažkú situáciu Rómov na Slovensku riešiť
- žiadame ,aby vláda SR zásadným spôsobom osobitne a samostatne riešila
  problematiku rómskej menšiny.

Vážená vláda Slovenskej republiky,

rómska inteligencia je presvedčená o možnosti adekvátneho výberu kandidáta na post splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z radov Rómov ,ktorý bude mat atribúty na vykonávanie tejto funkcie, bude akceptovaný rómskou komunitou, bude disponovať potrebnými znalosťami a prehľadom v uvedenej agende, bude mať dobré postavenie, stabilné kontakty a pracovné väzby v prostredí tristošesťdesiattisícovej rómskej komunity na Slovensku.

Fundovaný kandidát z radov Rómov by mal dlhodobo poznať obce a mestá na Slovensku, so zvýšenou koncentráciou ľudí žijúcich v marginalizovanom prostredí. Stretávať sa diskutovať - pri hľadaní riešení pre vzájomné a pokojné spolunažívanie Rómov a nerómov - s miestnymi autoritami, lídrami a starostami.

Svojimi víziami a plánmi dokázať nadviazať na viacero už dosiahnutých pozitívnych výsledkov zo strany predchádzajúcich splnomocnencov, no najmä priniesť na úrad inovatívny, efektívny a merateľný rozmer práce nie len smerom k Vašej vláde, ale aj smerom k samosprávam, príslušným regionálnym inštitúciám.

Maďarskí politici už mali v minulosti možnosť venovať sa menšinovej politike v programovom vyhlásení vlády p. Dzurindu, avšak tá bola exaktne namierená len na maďarskú menšinu, pretože napr. problematika národnostného školstva a jazyka sa týkala predovšetkým príslušníkov maďarskej menšiny. To potvrdilo v tom období aj zacielenie politík na jazykovo zmiešané územia, čo z veľkej miery boli práve územia obývané maďarskou menšinou. Rómskej menšine sa program venoval iba v rámci všeobecných častí o národnostných menšinách.

Máme za to, že od čias vzniku /rok 2001/ Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý mal a má postavenie vymedzené článkom 1 Štatútu splnomocnenca pre vlády pre riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny, predstavuje nielen pre vládu SR , ale i samotných príslušníkov druhej najpočetnejšej národnostnej menšiny žijúcej v tejto krajine štátny orgán, ktorý navrhuje, koordinuje a kontroluje činnosti smerujúce k riešeniu problémov rómskej menšiny a po odsúhlasení vládou SR realizuje systémové riešenia na dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich k rómskej menšine v spoločnosti. Dbá na dodržiavanie základných práv a slobôd zaručených ústavou a zákonmi SR, ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach“.


Na základe tejto skutočnosti apelujeme na Vládu Slovenskej republiky, aby podnikla v rámci svojej právomoci všetky úkony k predmetu uvedenému v tejto petícii.


Petičný výbor:
Mgr. Ivan Mako, trvale bytom: ČSA 21,Banská Bystrica, ivanmako@gmail.com :
osoba z petičného výboru poverená zastupovaním v styku s orgánmi verejnej moci
Mgr. Marián Balog
PaedDr. Erika Bartošová