Výzva na odvolanie riaditeľky Turčianskej galérie v Martine a za nastavenie nových podmienok pri výbere vedúcich pracovníkov kultúrnych inštitúcií Žilinského samosprávneho kraja

My, široká kultúrna a umelecká obec, žiadame vedenie Žilinského samosprávneho kraja o zastavenie úpadku Turčianskej galérie naplnením týchto dvoch bodov:  

1. Odvolaním Ing. Alexandry Rybárovej, z pozície riaditeľky Turčianskej galérie v Martine z dôvodov:

•   absentujúce vzdelanie v oblasti výtvarného umenia a kultúry a z toho vyplývajúca nedostatočná znalosť a orientácia v problematike slovenského výtvarného umenia vo všeobecnosti

•   absentujúce odborné skúsenosti týkajúce sa riadenia, manažovania kolektívu a fungovania kultúrnej inštitúcie

•   nedostatočná ochrana a neodborné narábanie so zbierkovým fondom galérie a tiež so zapožičanými dielami umelcov a inštitúcií

•   absentujúca vedecko-výskumná a vlastná odborná publikačná činnosť galérie, tiež absencia vlastných výstavných projektov

•   neschopnosť vytvoriť zmysluplný výstavný plán na rok 2018 (zostavovanie výstavného plánu a budovanie zbierok prebieha len na základe vlastného vkusu  riaditeľky a bez odbornej koncepcie)

•   neschopnosť komunikácie a spolupráce s odbornými pracovníkmi galérie, ktorí boli po jej nástupe donútení opustiť zamestnanie, hlavne kvôli nezhodám a rôznym druhom šikany

•   neschopnosť a neochota zamestnať a udržať si nových odborných, kmeňových zamestnancov galérie - absencia historika umenia,  kurátora výstav a pod.

•   výrazný pokles návštevnosti, s absentujúcimi sprievodnými podujatiami pre mládež a programom pre verejnosť a  hrubé zavádzanie pri vykazovaní návštevnosti galérie

•   výrazne nedostatočný kontakt s umelcami turčianskeho regiónu, martinskou verejnosťou a médiami  

2. Nastavením nových podmienok pri výbere vedúcich pracovníkov kultúrnych inštitúcií, ktoré budú:

•   od uchádzačov vyžadovať odborné vzdelanie a praktické skúsenosti v oblasti kultúry resp. výtvarného umenia

•   transparentné výberové konanie

•   odbornú výberovú komisiu, zloženú z etablovaných výtvarníkov, kurátorov a pracovníkov v oblasti kultúry              

Na základe hore uvedených skutočností považujeme Ing. Alexandru Rybárovú za nekompetentnú zastávať post riaditeľky Turčianskej galérie. Nakoľko nedisponuje dostatočnými odbornými, praktickými ani ľudskými kvalitami na zastávanie tohto postu, jej pôsobenie naopak prispieva k zhoršeniu postavenia a fungovania samotnej galerijnej inštitúcie a jej degradácii v očiach laickej i odbornej verejnosti.              

Dúfame, že prísnejšie nastavenie podmienok výberových konaní na miesta vedúcich pracovníkov múzeí a galérií v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zamedzí v budúcnosti obsadzovaniu týchto postov osobami bez patričného vzdelania, praktických skúseností, pri ktorých rozhodujú iné ako odborné kritériá.  


Mgr. Adam Galko, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.    Kontaktujte autora petície