Výzva dekanovi Ivanovi Kotuliakovi: okamžite zrušte výpoveď prof. Márie Bielikovej

Dnes, 9. januára 2020 dal dekan FIIT STU I. Kotuliak okamžitú výpoveď bývalej dekanke prof. M. Bielikovej.

Svojím podpisom pod touto výzvou chceme vyjadriť kategorický nesúhlas s týmto krokom dekana Kotuliaka a vyzývame ho, aby výpoveď okamžite zrušil a týmto zároveň vyjadrujeme profesorke Márii Bielikovej plnú podporu.

Dekan Kotuliak ako dôvod výpovede uvádza porušenie pracovnej disciplíny v súvislosti s vyplácaním štipendií študentom a uvádza, že “k uvedenému kroku bolo nutné pristúpiť po prešetrení skutkových okolností opísaných v podnete, ktorý bol dňa 4.12.2019 doručený na dekanát neznámym oznamovateľom.”  

Podľa Smernice rektora STU 4/2019 o “Oznamovaní protispoločenskej činnosti a ochrane oznamovateľov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave “ v čl. 6 ods. 4 je na preverovanie tohto typu oznámení a podnetov na STU príslušná len zodpovedná osoba a tou je Útvar hlavného kontrolóra na Rektoráte STU.  

Dekan Kotuliak v oznámení o výpovedi ďalej vysvetľuje, že preverovanie podnetu bolo vykonané formou “právnej analýzy skutočností a podkladov renomovanou právnou kanceláriou”.  

Sme presvedčení, že žiadna právna analýza nemôže nahradiť prešetrovanie podnetu príslušnými orgánmi STU, v tomto prípade Úradom hlavného kontrolóra STU. Keďže k prešetrovaniu podnetu Útvarom kontrolóra STU zatiaľ nedošlo a ani nebolo ukončené, platí v tomto prípade – tak, ako vždy - prezumpcia neviny. Žiadame dekana Kotuliaka, aby tento princíp neporušoval, lebo tým vážne ohrozuje dobré meno FIIT STU a tiež právnu istotu všetkých členov akademickej obce FIIT STU.  

Myslíme si, že dekan Kotuliak týmto prekročil nielen normy slušnosti a férovosti, ale tiež svoje zákonné právomoci, keď sa samozvane postavil do pozície vyšetrovateľa a sudcu zároveň.  

Sme presvedčení, že dekan Kotuliak týmto vážne poškodzuje záujem vysokej školy (FIIT STU) na férový a spravodlivý proces volieb, lebo výpoveďou prof. Bielikovej zasiahol do procesu volieb do AS FIIT, ktoré sa budú konať 16. januára 2019. Prof. Bieliková je na kandidátnej listine a týmto bolo zamestnancom znemožnené ju voliť.  

Preto dôrazne žiadame a vyzývame, aby dekan Kotuliak okamžite zrušil svoje rozhodnutie o výpovedi, ktorú dal profesorke Bielikovej a týmto jej vyjadrujeme plnú podporu.


Za Našu FIIT a tí, čo stoja za FIIT    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Za Našu FIIT a tí, čo stoja za FIIT na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...