SACHTAK

Dekanka Hutníckej fakulty svojím postojom k príprave tradičnej hutníckej slávnosti Šachťák, založenej akademikmi Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, deklarovaním požiadavky „predloženia scenára a príhovoru prezídia na odsúhlasenie dekanke“, poškodila historické korene a tradície banskoštiavnických akademikov, ku ktorým sa svojím podpisom prihlásila aj Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach v dokumente:
„ Deklarácia pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici “, ako aj v Preambule základného dokumentu Štatútu hutníckej fakulty.
(http://web.tuke.sk/hf/legislativa/b_statuty_HF/Statut%20HF%20TUKE%20s%20ucinnostou%20od%2001.02.2016.pdf)

My, dole podpísaní študenti, absolventi a priaznivci Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ako aj bývalí študentskí organizátori Šachťáku, žiadame dekanku Hutníckej fakulty o navrátenie tohto historického obradu akademikov do pôvodnej štruktúry, založenej na jej organizovaní študentmi, slobody prejavu, pre zachovanie nezávislosti tvorby scenára a programu Šachťáku a akéhokoľvek zasahovania svetskej a úradnej moci.