Petícia za zrušenie povinnosti mať prekryté horné dýchacie cesty na Právnickej fakulte UK v Bratislave

       Vážené vedenie Právnickej fakulty UK v Bratislave, vážený pán dekan Burda, milé kolegyne, milí kolegovia,

     prišiel čas, kedy sa celý svet a s ním aj Slovensko konečne zbavuje rúšok a respirátorov. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest nie je vyžadovaná nikde v interiéroch (okrem, pochopiteľne, zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb). Preto je prinajmenšom zvláštne, že naša fakulta na rozdiel od iných, túto povinnosť pre svojich študentov a zamestnancov naďalej udržuje. Ako spoločnosť sme relatívne poctivo dodržiavali odporúčania odborníkov a teraz, keď odborníci konečne umožňujú uvoľnenie, máme ísť proti ich odbornému názoru ? Ako študenti nevidíme relevantný zmysel udržiavať túto povinnosť.

     Hovorí sa, že právo by malo odrážať (brať do úvahy) spoločenskú realitu tým, že efektívne reguluje jej správanie a sleduje pritom jej potreby, preto je do istej miery zvláštne, že študenti, napríklad takej Filozofickej fakulty respirátory mať nemusia, pritom s nimi zdieľame rovnaké chodby. Táto interná povinnosť je v takejto spoločenskej realite (v obchodoch, na iných fakultách a školách, skoro vo všetkých interiéroch, nehovoriac o MHD, kde netreba mať prekryté dýchacie cesty) prakticky zbytočná a Opatrenie dekana č. 2/2022 je neopodstatnené. Účel tejto regulácie je týmto samotným interným normatívnym aktom nedosiahnuteľný už len z toho dôvodu, že efektívne zníženiu šírenia choroby nezabráni (čo je nepochybne cieľom tohto aktu), lebo všetky podstatné reštriktívne opatrenia na celoštátnej úrovni boli zrušené.

      Študenti sa voľne združujú pred fakultou, v bufetoch, jedálňach, internátoch, verejných priestranstvách, kluboch, baroch atď. bez rúšok, pričom počet chorých stále klesá. Preto sa dá na túto povinnosť pozerať, ako keby fakulta robila sizyfovskú prácu.      Sme presvedčení, že tento zásah je neproporcionálne reštriktívny z tých dôvodov, že nosenie respirátora (aj v čase, keď podľa odborníkov netreba), má nepochybne veľa nevýhod, ako napríklad :

1. V učebniach sa nedá poriadne rozumieť, čo znižuje kvalitu vyučovacieho procesu, tobôž nenapomáha osmeľovaniu kolegov zdieľať svoje názory a prekonávať ich strach z rozprávania pred publikom.

2. Nevidíme si riadne do tváre - pričom rozoznať emócie, neverbálnu komunikáciu predstavuje pre právnikov nesmierne dôležitú schopnosť, ktorú by si mali trénovať od začiatku štúdia.

3. Ľudský kontakt je intenzívnejší, keď si ľudia vidia do tváre a môžu sa na seba usmievať 😊.    

4. V učebniach, do ktorých svieti priamo slnko, je proces výučby v respirátoroch neznesiteľný.

     Samozrejme, rešpektujeme každého zdravie, preto treba chápať požadovanie zrušenia povinnosti nosenia respirátorov ako zrušenie výslovnej povinnosti riadiaceho charakteru, preto aj po jej potencionálnom zrušení ľudia, ktorí chcú nosiť respirátor, v tomto zvyku nepochybne pokračovať môžu.

     Sme toho názoru, že po prípadnom zrušení spomínanej povinnosti budú študenti aj naďalej zodpovední a v prípadoch, kedy si to situácia bude vyžadovať, sa budú adekvátne chrániť. Teda veríme, že ponechať to na ich slobodnom uvážení je správnejšia cesta, ako regulovať ich správanie pod hrozbou sankcie.

Z uvedených dôvodov, my členovia akademickej obce Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podpísaní pod touto iniciatívou žiadame, aby vedenie fakulty zobralo do úvahy názory odborníkov, ktorí odporučili ,,odložiť“ respirátory a aby vedenie fakulty zrušilo opatrenie, na základe ktorého máme ako študenti a zamestnanci povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom (Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2022)    

      Túto žiadosť netreba vnímať ako kritiku vedenia, alebo ako odpor voči platným a účinným opatreniam, ale ako vyjadrenie žiadosti študentov smerom k  zlepšeniu ich výchovno-vzdelávacieho procesu a študijných zážitkov na fakulte.    

 

Študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Miroslav Zelenka a Martin Vozár.


Miroslav Zelenka    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Miroslav Zelenka na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...