Petícia proti schváleniu štatútu významnej investície projektu Spojená Bratislava investorov HB Reavis a J&T REAL ESTATE (http://www.spojenaba.sk/) v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

My,  obyvatelia Slovenska, sme vážne znepokojení  informáciou, že podpredseda vlády Peter Pellegrini sa rozhodol predložiť na rokovanie vlády SR návrh na  schválenie významnej investície pre pre spoločný projekt Spojená Bratislava investorom HB Reavis a J&T Real Estate bez súhlasu hl. mesta SR Bratislava, dotknutých mestských častí Staré Mesto, Petržalka a Ružinov.

Štatút  významnej investície pre tento projekt je neakceptovateľný z nasledovných dôvodov:

  • vyvlastňovanie pozemkov v prospech súkromných spoločností,

  • projekt nespĺňa elementárne parametre verejného záujmu,

  • oslobodenie investorov od poplatku za rozvoj,

  • investori môžu urýchliť územné konanie, ktoré nemusí byť v súlade s platným územným plánom

  • betónovanie  podzemných garáží až do hĺbky 15 m pozdĺž dunajského brehu od Devína, RiverPark1, RiverPark2, Klingerka, Eurovea1, Eurovea2, Nové Lido, atď. Slovnaft, až po Hrušovskú zdrž, plánované posunutie protipovodňovej hrádze  spôsobuje už dnes narušenie hydrologických podmienok Dunaja, spomalenie prietoku spodných vôd do Žitného ostrova a následné jeho vysýchanie spoločne s nekontrolovaným pohybom Vrakunskej toxickej skládky - to všetko sú negatívne  a zároveň  nezvratné dopady na životné prostredie nielen Bratislavy, ale celého Žitného ostrova,

  • nedostatočná odborná a verejná diskusia ku trasovaniu električky v tomto území v kontexte širších dopravných vzťahov na území Bratislavy

Zároveň deklarujeme, že potrebujeme a podporujeme dlhodobý rozvoj hlavného mesta, ale len s aktívnou účasťou a dialógom odbornej verejnosti, volených zástupcov ľudu  a  občianskej verejnosti.

Vyzývame podpredsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, aby rešpektoval nesúhlasné stanoviská hlavného mesta SR Bratislava a všetkých dotknutých mestských častí proti udeleniu významnej investície, ktoré si on sám vyžiadal.  

Zároveň žiadame predsedu vlády SR Róberta Fica a  všetkých členov vlády SR, aby  neschválili predložený návrh na udelenie štatútu významnej investície Spojenej Bratislave a tým vytvorili  priestor pre demokratický a udržateľný rozvoj hlavného mesta Slovenska.

Signatári petície:

Juraj Mikulášek,  iniciatíva “Slobodné mesto”

Peter Strapák, iniciatíva “Slobodné mesto”

Jana Poláčiková iniciatíva “Slobodné mesto”

Marek Tydor,  iniciatíva “Slobodné mesto”

Lucia Štasselová, poslankyňa MZ, Ružinov a MsZ hl. mesta SR Bratislava


Peter Strapák, iniciatíva "Slobodné mesto"    Kontaktujte autora petície