Petícia na podporu zamestnancov VÚDPaP, Detského centra a Integrovanej materskej skupiny

My, rodičia detí navštevujúcich detské centrum Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, so znepokojením sledujeme udalosti posledných dní. Medializované informácie poukazujú na veľmi zlú situáciu v ústave, ktorá môže výrazne ovplyvniť kvalitu vzdelávania, psychický vývin i zdravotný stav našich detí. Máme za to, že za tento nesúlad nesú priamu zodpovednosť riadiaci pracovníci ústavu MUDr. Peter Lukáč, MPH a PhDr. Jana Tholtová. Títo svojimi rozhodnutiami a nariadeniami znemožňujú zamestnancom efektívne pracovať na výskumných úlohách a pokračovať v rovnako kvalitnej práci s klientmi detského centra. Mnohé z nich sú na hranici rozporu so zákonníkom práce, či šikanou na pracovisku. Súčasný stav priamo súvisí s vymenovaním vyššie spomenutých riadiacich pracovníkov do funkcie, nakoľko počas krátkeho pôsobenia predchádzajúceho vedenia bola situácia v ústave bezproblémová. Naopak vedenie, ktoré je vo funkcii približne 2 roky nekoná v prospech výskumného ústavu, dôkazom čoho je, okrem iného, aj takmer rok pretrvávájúci havarijný stav dvora- pozemku pri budove Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Viacerí z nás majú aj osobnú skúsenosť s MUDr. Petrom Lukáčom, MPH. S poľutovaním však musíme skonštatovať, že išlo o nepríjemné stretnutia, kedy pán riaditeľ vystupoval voči nám  arogantne, ba priam nadradene. Aj po týchto skúsenostiach sme nadobudli pochybnosti, či na poste riaditeľa a zástupcu riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sedia ľudia kompetentní zastávať takúto funkciu.        

     Vyjadrujeme podporu zamestnancom výskumného ústavu, s ktorých prácou sme a aj sme vždy boli nadmieru spokojní a s dôverou sme im odovzdávali naše deti. Mnohí z nás roky navštevujú toto zariadenie s nádejou na zlepšenie zdravotného a psychického stavu svojich ratolestí. Tie si vybudovali k zamestnancom často pevné emočné väzby, čo je, najmä u detí so zdravotným znevýhodnením, neľahký proces, no je kľúčovým prvkom k ich úspešnému napredovaniu a vzdelávaniu. Zachovanie takto vytvoreného bezpečného prostredia, ktoré je deťom známe pokladáme za významnú súčasť rozvoja potenciálu detí so zdravotným znevýhodnením i detí so špeciálnymi edukačnými potrebami. Sám súčasný pán riaditeľ MUDr. Peter Lukáč, MPH. pre Učiteľské noviny z 24.5.2017 poznamenal, že „Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie je unikátom svojho druhu, pretože ide o najvyššie pracovisko, zastrešujúce psychologické a výchovné poradenstvo“, a preto považujeme súčasný stav poukazujúci na rozvrat tohto jedinečného zariadenia za alarmujúci.  Máme za to, že vzniknutá situácia priamo ohrozuje vývin a edukáciu našich detí.  

Vyzývame Vás k neodkladnej reakcii, ktorá bude nápomocná pri stabilizácii situácie v ústave, optimalizuje pracovné podmienky pre zamestnancov a teda aj podmienky na vzdelávania pre naše deti.

   

S pozdravom

Rodičia a podporovatelia Detského centra

 


Rodičia a podporovatelia Detského centra    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Rodičia a podporovatelia Detského centra na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...