Petícia za ochranu inštitútu osobnej asistencie

Spájame sa, aby sme v tejto platforme sledovali a obhajovali nástroj osobnej asistencie 

 • na základe Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, podľa ktorého máme mať prístup k celému spektru podporných služieb, vrátane osobnej asistencie ako nevyhnutného nástroja pre nezávislý život v spoločnosti, 
 • na základe princípov definovaných rezolúciou Medzinárodného sympózia osobnej asistencie v Oaklande v roku 1991 a schválených jej účastníkmi a účastníčkami,
 • na základe legislatívy Slovenskej republiky zákonom č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý má v Slovenskej republike viac ako 20-ročnú históriu.

Hovoríme za mnohých ľudí, ktorí sú:

 • užívatelia a užívateľky osobnej asistencie, ktorá vniesla do ich života samostatnosť a dôstojnosť,
 • osobní asistenti a osobné asistentky, ktorí sa rozhodli vykonávať túto zodpovednú prácu, participovať na kvalitnejšom živote užívateľov a užívateliek osobnej asistencie a vykonávajú ju v rôznom rozsahu,
 • rodičia detí a dospelých osôb so zdravotným postihnutím, resp. iné blízke osoby, ktorým osobná asistencia zmenila život k lepšiemu, 
 • ľudia so zdravotným postihnutím, ktorým bola osobná asistencia zamietnutá, 
 • inou skupinou, ktorej tiež záleží na tom, aby mali ľudia so zdravotným postihnutím  vytvorené podmienky pre osobnú asistenciu a nezávislý spôsob života. 

Osobná asistencia je ľudským a občianskym právom. Ľuďom so zdravotným postihnutím umožňuje žiť v prirodzenom domácom prostredí, napomáha v aktívnom spôsobe života, pomáha zachovať si dôstojné podmienky na život a plniť životné roly, začleňuje ich do spoločnosti, umožňuje im vzdelávať sa, pracovať a byť spoločensky aktívni. Vytvára pracovné príležitosti. Odľahčuje inštitucionálne služby a rodinu. Osobná asistencia tu vo forme, v akej ju poznáme, má svoje miesto. Pre mnoho ľudí predstavuje jediný funkčný nástroj k ich nezávislému životu a pomohla zmeniť životy mnohých ľudí na Slovensku. Základným pilierom je deprofesionalizácia a deinšitucionalizácia.

Aj keď úmysel, ktorý má táto vláda s osobnou asistenciou, nie je momentálne jasný, nechceme sa uspokojiť s tvrdením, že zatiaľ sa nič nemení. Naopak, vláda zo svojho rokovania 17.6.2020 vyslala signál, že sa chystá sociálna reforma, kvôli ktorej sa nezvyšuje odmena osobným asistentom a asistentkám od 1.7.2020. Myslíme si, že vzhľadom na porovnateľné opatrenia, ide v prípade osobnej asistencie o zanedbateľnú položku v rozpočte. 

Ponúkame spoluprácu pri tvorbe sociálnej reformy v súvislosti so štatútom osobnej asistencie, ak taký moment nastane. Trváme však na zachovaní osobnej asistencie, vrátane jej termínu, ako vyjadrenia autonómie a práva na sebaurčenie.

V súlade s vyššie uvedeným, žiadame ministra práce, sociálnych vecí a  rodiny SR o nasledovné:

 1. Zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie na pôvodne plánovanú sumu 4,82 €.
 2. Ustanovenie pravidelného a adekvátneho zvyšovania sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie.
 3. Zmena zákona v oblasti sociálneho poistenia osobných asistentov a asistentiek (nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti).
 4. Verejný prísľub, že bude zachovaný inštitút osobnej asistencie.
 5. Verejný prísľub, že prípadné návrhy na zmenu budú prerokované s verejnosťou ešte pred samotným spustením legislatívneho procesu.
 6. Dementovanie vyjadrení o zmenách v osobnej asistencii, ktoré zazneli dňa 17.6.2020 na tlačovej besede ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom “O sociálnej pomoci”.
 7. Otvorenie diskusie o samostatnom zákone o osobnej asistencii.

____________

* Pre účely splnenia zákonných požiadaviek je nutné uviesť aj adresu trvalého pobytu (tento údaj nebude zverejnený v zozname signatárov petície na webe).
* Po podpísaní petície Vám príde email, v ktorom potvrdíte podpísanie petície.

Petičný výbor:

Mgr. Silvia Shahzad, Štúrova 643/34, 972 13 Nitrianske Pravno (zástupkyňa)
Mgr. Bc. Daniela Komanická, Hlavná 191/12, 076 12 Brezina
Mgr. Ján Podhájecký, Gerlachovská 872/23, 040 01 Košice
Ľudmila Lendvayová, Športová 5, 831 04 Bratislava 
PhDr. Katarína Grichová, Rumunskej armády 3889/6, 036 01 Martin 
Mgr. Veronika Horváthová, SNP 1786/17, 908 51 Holíč
Mgr. Jana Adlerová, Andreja Žarnova 4, 917 02 Trnava


Silvia Shahzad    Kontaktujte autora petície