Hromadná pripomienka k ,,Štúdii umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy“, - lokality v MČ Dúbravka

My, občania mesta Bratislava, týmto žiadame pána primátora a mestské zastupiteľstvo hl. mesta Bratislava, aby vypustili z územnoplánovacieho podkladu ,,Štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy“, konkrétne zo zoznamu lokalít, pozemky v majetku mesta vybraných vo vyhľadávacej štúdii, tieto lokality: NA VRÁTKACH 1, MČ Bratislava-Dúbravka, a taktiež  zo zoznamu lokalít vybraných na základe rokovaní s vlastníkmi pozemkov o budúcich plánovacích Zmluvách, lokalitu AGÁTOVÁ 1, MČ Bratislava-Dúbravka, AGÁTOVÁ 2, MČ Bratislava-Dúbravka, AGÁTOVÁ 3, MČ Bratislava-Dúbravka, NA VRÁTKACH 2, MČ Bratislava-Dúbravka, a do čistopisu urbanistickej štúdie ich nezahrnuli.

Nakoľko, hlavnými cieľmi ,,štúdie“ je zmapovať súčasný stav a overiť urbanistickú koncepciu vybraných lokalít vzhľadom na ,,dostupnosť základnej a vyššej občianskej vybavenosti, dopravné pripojenie, dostupnosti verejnej, osobnej dopravy, existenciu peších a cyklistických trás, verejného priestoru, technickej vybavenosti“, sú podľa nás tieto pozemky na výstavbu nájomných bytov nevhodne vybraté, a to z viacerých dôvodov.:    

a, Domnievame sa, že táto lokalita, vzhľadom na veľký počet ubytovní a ubytovacích zariadení pre sociálne slabších, v bezprostrednej blízkosti plánovaných nájomných bytov, by mohla mať nepriaznivé následky pre obyvateľov tejto časti, a to najmä preto, že už v súčasnosti, obyvatelia z ubytovne Fortuna a Majster znižujú kvalitu bývania obyvateľom priľahlých bytov. Poškodzujú ich majetok a ničia okolie, ktoré zahlcujú odpadkami. Opití robotníci z ubytovne zase provokujú bitky, ku ktorým už veľa ráz musela byť privolaná aj štátna polícia. Deti, ktoré častokrát nie sú pod dozorom rodičov, ničia cudzí majetok a týrajú zvieratá.    

Preto si myslíme a vyslovujeme obavu nad tým, že výstavba bytov pre ľudí, pre ktorých sú podľa ,,štúdie“ určené, ,,skupina obyvateľov s takými príjmami, ktoré vylučujú možnosť riešenia bývania formou nadobudnutia bytov do vlastníctva. Pre túto skupinu obyvateľov je nevyhnutné vytvoriť sektor nájomných bytov v majetku mesta, ktorý umožní bývanie primerané k príjmovým možnostiam nájomcov a bude riešiť špecifické problémy vybraných cieľových skupín nájomcov (mladé rodiny, rodiny s jedným rodičom, seniori, zdravotne znevýhodnení občania, občania, u ktorých pretrváva nepriaznivá sociálna situácia, obyčajne z dôvodu kumulácie viacerých negatívnych javov súčasne, alebo pracovníci tzv. potrebných povolaní)“, by mohla mať za následok vytvorenie rizikovej zóny, geta, ktoré by predstavovalo reálne nebezpečenstvo pre tunajších ľudí.  

Myslíme si, že takýto rizikový sociálny subjekt by sa nemal kumulovať so zariadeniami pre ľudí s rôznymi sociálnymi potrebami, s tými ktoré tu už existujú.   Takýto krok budeme považovať za nezodpovedný.      

b, Sme presvedčení, že ďalšia výstavba by si vyžadovala aj kompletnú rekonštrukciu ulíc Na vrátkach a Dúbravčická, nakoľko už teraz je kapacitne nevyhovujúca. Preto by bolo nevyhnutné jej ďalšie rozšírenie. Dôvodom je, že za posledné tri roky, v tejto časti, konkrétne na uliciach Dúbravčická, Pri Hrubej Lúke, Na vrátkach, vzniklo množstvo nových  bytových jednotiek, takže veľkosť ulíc je nevyhovujúca už teraz.

Bolo by nevyhnutné vybudovanie nových parkovacích miest, pretože už dnes, obyvatelia na uliciach Dúbravčická, Na vrátkach, nemajú kde parkovať, takže parkujú pozdĺž celej cesty. Ignorujú pritom zákazy zastavenia a na chodníkoch pri bytových domoch výrazne obmedzujú najmä mamičky s kočíkmi.  

c, Za posledných niekoľko rokov sa v tejto lokalite enormne rozšírila výstavba bytových domov, ktorá je neúmerná  k pomeru materských a základných škôl a  zdravotníckych zariadení, a to už na úrovni nedostatku pediatrov a obvodných lekárov.   

d, Veľmi nás znepokojuje, že na pozemku na ulici Na vrátkach 1, kde je posledná zelená plocha, ktorú využívame na prechádzky s deťmi, majú vyrásť bytové domy. Nakoľko ide o územie, kde rastú stromy, a žije tu veľké množstvo rôznych druhov živočíchov (zajace, srny, dokonca aj diviaky..), prišlo by týmto k vyrúbu stromov a k zničeniu domovov týchto zvierat, ktoré by pri migrácii boli ohrozené neďalekou diaľnicou. 

Prísľub kompetentných z MČ Dúbravka, že na ulici Na vrátkach by mal developer na tomto mieste vybudovať aj park, podľa našich informácií nie je nijako písomne podložený, takže by sa mohlo stať, že namiesto sľúbeného parku by tu vyrástli ďalšie bytové domy, na úkor poslednej zelene a dlhoročne rastúcich stromov.    

e, Pretože ,,Štúdia“ neobsahuje žiadne konkrétne plány ani návrhy na výstavbu, dôvodne sa obávame toho, že na spomínaných pozemkoch môžu vyrásť aj budovy, ktoré by svojou výškou mohli znížiť slnečnosť už existujúcich bytov.  

f, Zo spomínaných pozemkov, ktoré žiadame vyňať zo ,,Štúdie“, hlavnému mestu Bratislava patrí iba jeden, a to na ulici Na Vrátkach 1. Pretože vôbec nie sú definované podmienky zmlúv s ostatnými vlastníkmi, a sú iba v štádiu rokovaní, máme dôvod sa domnievať, že aj lehoty výstavby by sa predĺžili, a taktiež hrozí možnosť, že mestu Bratislava by sa byty mohli výrazne predražiť.     

 

My, občania mesta Bratislava, týmto taktiež žiadame pána primátora a mestské zastupiteľstvo hl. mesta Bratislava, aby zapracovali do ,,štúdie“ aj ,,Nové podmienky pre pridelenie nájomných bytov“, v ktorých by sa, okrem už existujúcich podmienok,  zohľadňovala aj:  

a, Bezúhonnosť – potvrdená odpisom z registra trestov.  

b, Dĺžka užívania nájomného bytu, a to takým spôsobom, že pri opätovnom predĺžení zmluvy, ktorá sa v súčasnosti uzatvára na dobu dvoch rokov, by sa pri jej každom ďalšom predĺžení, suma nájmu zvýšila o jednu štvrtinu toho pôvodného.      

Takýmto spôsobom by bol obyvateľ motivovaný k hľadaniu si vlastného bývania. Priestor by potom mali iné, začínajúce mladé rodiny.      

V Bratislave, 14.1.2020,  

Za podporovateľov hromadnej pripomienky,     Ingrid Tkáčiková, občianka SR  


Ingrid Tkáčiková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ingrid Tkáčiková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...