Ambulancie lekárom, lekáreň lekárnikom!

Žilinský samosprávny kraj sa rozhodol odpredať objekty bývalej Polikliniky Turzovka.

Podporte predaj budov ich dlhoročným nájomcom - budovy polikliniky lekárom a budovy lekárne lekárnikom!!!

Vážení poslanci Žilinského samosprávneho kraja,

žiadame Vás, aby ste v rámci zachovania rozsahu a kvality komplexnej zdravotnej starostlivosti v meste Turzovka i v celom regióne Horných Kysúc citlivo zvažovali všetky žiadosti o odkúpenie jednotlivých objektov bývalej Polikliniky Turzovka s cieľom neuberať žiadnym zdravotníckym pracovníkom – a teda ani lekárnikom – ich legitímne právo na slobodný výkon svojho povolania.

Žiadame Vás, aby ste využili svoju právomoc a rozhodli o vyčlenení budovy lekárne – objektu č.s.486 na p.č. 382/2 – na samostatný odpredaj jej súčasným nájomcom. Touto požiadavkou nie je nijako neobmedzené právo ambulantných lekárov naďalej poskytovať lekársku starostlivosť v ostatných objektoch bývalej Polikliniky Turzovka. Len žiadame, aby bolo naďalej umožnené lekárnikom – súčasným nájomcom priestorov, poskytovať lekárenskú starostlivosť nezávisle, na základe výlučne odbornej spolupráce s ambulantnými lekármi, bez nezdravých, neetických a nelegálnych väzieb. Iba tak, a za aktívnej účasti mesta Turzovka, je možné zachovať pôvodný zdravotnícky charakter každého z uvedených objektov.

Osoba určená pre  styk s orgánom verejnej správy: Mgr. Igor Minarovič, PhD., Hurbanova 160/D, 022 04 Čadca.


Mgr. Igor Minarovič, PhD.    Kontaktujte autora petície