Ambulancie lekárom, lekáreň lekárnikom!

Kontaktujte autora petície

Táto diskusná téma bola automaticky vytvorená k petícií Ambulancie lekárom, lekáreň lekárnikom!.


Anonymous

#1 Niečo viac...

2012-09-13 08:40

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) je v zmysle platnej legislatívy povinný sa do konca roku 2012 vysporiadať s majetkom, v ktorom nevykonáva vlastnú činnosť. Preto sa rozhodol objekty bývalých polikliník, aj Polikliniky v Turzovke, odpredať.
Objekt tvoria 3 samostatné budovy - samotná poliklinika, detské oddelenie a lekáreň.
Objekt lekárne je architektonicky i energeticky samostatný, postavený na samostatnej parcele, s jeho samostatným predajom preto nie je problém. Dokazuje to aj minulosť, kedy Vláda SR v privatizačnom konaní ešte v roku 2002 rozhodla o odpredaji objektu lekárne súčasným prevádzkovateľom. K prevodu však nedošlo, majetok prešiel pod správu (ŽSK).
O odkúpenie tejto budovy, ktorá bola počas nášho pôsobenia v nej významne zrekonštruovaná, prejavilo - okrem nás - záujem aj združenie lekárov.
Touto petíciou chceme podporiť legitímny nárok dlhoročných nájomcov a súčasných vlastníkov lekárne Paracelsus - www.lekarenparacelsus.sk - o odkúpenie tohto objektu.
Neuberáme ambulantným lekárom právo na prácu vo vlastnej budove. Prečo chcú oni nám ubrať toto právo?
Legislatíva rozlišuje tri formy zdravotnej starostlivosti, lekárenská je jednou z nich. Spolupráca jednotlivých poskytovateľov by mala prebiehať výsostne na odbornej a nie komerčnej báza. V civilizovanom svete, a tak je tomu i u nás, je prevádzkovanie lekárne predpisujúcim lekárom považované za konflikt záujmov a preto ho zákon zakazuje. Tento predpoklad sa v minulosti mnohokrát potvrdil, aj v meste Turzovka. Zabráňme plýtvaniu verejných zdrojov!
Podporením petície vytvoríte predpoklady pre zdravé zdravotníctvo v Turzovke i celom regióne horných Kysúc.

Asociácia lekárnikov Slovenska

#2 Lekáreň patrí lekárnikom!

2012-09-13 11:38

Asociácia lekárnikov Slovenska pod racionálnym a argumentačným drobnohľadom sleduje predaj polikliník v Žilinskom samosprávnom kraji a v mene našej asociácie máme za to, aby predaj bol jasne transparentný, objektívny a aby nepoškodzoval ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekárnikov), aby sa nezhoršovala nesprávnymi rozhodnutiami pri predaji polikliník ich dostupnosť a kvalita adresnej zdravotnej starostlivosti vrátane lekárenskej.

Chápeme ekonomickú zaťaženosť samosprávy VÚC Žilina v súvislosti s prevádzkovaním zdravotných stredísk, a preto sa explicitne snažíme a budeme iniciovať v procese predaja polikliník jasný proces jednostranného zvýhodňovania zmeny vlastníkov, resp. prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení pri súčasnom jednostrannom nepoškodzovaní práv ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Asociácia lekárnikov Slovenska, ako prvá a jediná organizácia zastupujúca legitímne existenčné, odborné a ekonomické záujmy lekárnikov – majiteľov lekární na Slovensku, veľmi pozorne sleduje situáciu okolo odpredaja objektov bývalých polikliník v jednotlivých regiónoch ŽSK i vyjadrenia všetkých zainteresovaných. V zmysle zachovania objektívnosti a zabezpečenia plnohodnotnej dostupnosti a kvality lekárenskej starostlivosti pre pacientov vyjadruje svoju plnú podporu v snahe o zachovanie a následné rozširovanie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v daných objektoch. Zároveň však pripomína, že v zmysle platnej legislatívy (§7 Zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti) sa zdravotná starostlivosť poskytuje v troch formách, z ktorých jednou je aj lekárenská starostlivosť. Ide o jedinečnú formu zdravotnej starostlivosti, spojenú s mnohými špecifikami. Jedným z nich je konflikt záujmov vychádzajúci z koncentrovania predpisovania a výdaja liekov v jedných rukách. Toto pravidlo známe už od stredoveku sa odráža aj v dnešnej slovenskej zdravotníckej legislatíve, explicitne zakazujúcej lekárom (podľa novely platnej od 2.1.2013 aj v pozícia spoločníka či štatutára právnickej osoby) prevádzkovať zariadenie poskytujúce lekárenskú starostlivosť.

Asociácia lekárnikov Slovenska preto týmto listom vyzýva predsedu ŽSK, podpredsedu ŽSK, poslancov ŽSK i ďalšie kompetentné osoby vrátane poslancov Národnej rady SR, aby pri riešení tohto problému veľmi citlivo zvažovali práva všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v záujme zachovania rozsahu a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch Žilinského kraja tam, kde je to možné, po stránke priestorovej, organizačnej, dispozičnej či architektonickej, venovali náležitú pozornosť oprávneným požiadavkám lekárnikov poskytujúcich lekárenskú starostlivosť v dotknutých prenajatých priestoroch, do ktorých súčasní prevádzkovatelia verejných lekární – lekárnici investovali nemalé finančné prostriedky s jasným cieľom, a to zabezpečovať vysokú kvalitu a dostupnosť lekárenskej starostlivosti pre pacientov.

ALS zároveň poukazuje na to, že medializovaná podpora záujmov lekárov o kúpu
objektov bývalých polikliník je nielen neetická, ale nezriedka i legislatívne sporná, a to hlavne z pohľadu ako konfliktu záujmov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti najmä vzhľadom na minulosť i potenciálnu budúcnosť. Podľa našich analýz sa kúpu objektov zaujímajú aj právnické osoby, ktorá nezastupujú výhradne záujem lekárov ambulujúcich v priestoroch prenajatých od ŽSK alebo spoločností, ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z daňových zákonov a iných predpisov (napr. podávanie účtovných závierok, zvolávanie valných zhromaždení, zasielanie dokumentov do zbierky listín Obchodného registra SR a pod.), čo výrazne znižuje dôveryhodnosť celého procesu i oprávnenosť využitia inštitútu osobitého zreteľa pri odpredaji objektov. Z pohľadu pacientov je preto vážne ohrozené dodržanie základnej požiadavku zabezpečenia kontinuity v rozsahu a kvalite poskytovanej zdravotnej, a teda aj lekárenskej starostlivosti v dotknutých objektoch i v ich širokom okolí.

ALS jasne deklaruje svoje stanovisko k tomu, že predaj polikliniky má byť realizovaný s osobitným zreteľom pre všetkých nájomcov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a teda aj (najmä) lekárenskej a odporúča ŽSK pre zachovanie kontinuity procesu poskytovania a zabezpečovania zdravotnej starostlivosti minimálne vyčleniť predmetnú budovu, kde sa nachádza verejná lekáreň a odpredať tento objekt ako lekáreň súčasnému nájomcovi a prevádzkovateľovi lekárni PARACELSUS, ktorej prevádzkovateľom je Mgr. Igor MINAROVIČ, PhD..

V mene vyššie uvedených skutočností preto žiadame predsedu, podpredsedu a poslancov ŽSK, aby v mene pacientov a v mene zachovania rozsahu zdravotnej a lekárenskej starostlivosti v sociálne náročnom regióne rešpektovali racionálne argumenty a nesprávnym spôsobom rozhodnutia nepošliapavali práva jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na úkor iného.

Asociácia lekárnikov Slovenska na základe predmetných faktov očakáva, že nielen v prípade predaja polikliniky v meste Turzovka, ale aj v ostatných obdobných prípadoch budú jej argumenty akceptované ako objektívna samozrejmosť v záujme zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti, teda aj lekárenskej.

Za porozumenie ďakujeme

S úctouPREZÍDIUM ALS


Hosť

#3

2012-09-14 10:25

Otázka:
Čo je to za štát, v ktorom si musia jeho
obyvatelia násilím vydobýjať svoje práva?
Odpoveď:
To je kurvaštát.
Breivik
beno

#4

2012-09-14 16:57

skorumpované slovensko, súdnictvo bez práva , morálky, etiky a moc peňazí to je Slovensko