Nesúhlas so zriadením škôlky v priestoroch ZŠ Lichardova 24

Mesto Žilina plánuje na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 3.2.2014 hlasovať o prenájme priestorov nad školskou jedálňou ZŠ Lichardova 24, so zámerom vytvorenia neštátnej škôlky (podrobnosti na www.zilina.sk, časť Samospráva/ Mestské zastupiteľstvo).

Rodičia boli o tomto zámere informovaní až na mimoriadnom rodičovskom združení dňa 30.1.2014 (necelé 2 pracovné dni pred hlasovaním), bez dostatočného vysvetlenia dopadov na prevádzku školy, kvalitu a organizáciu vyučovacieho procesu.

Táto zmena bude znamenať zrušenie 3 odborných učební (dve jazykové triedy a učebňa výtvarnej výchovy), pričom škola bude v najbližších 4 rokoch potrebovať minimálne ďalšie 4 nové triedy pre prijatých žiakov a pravdepodobne ďalšie priestory po zavedení predmetu technickej výchovy pre 2. stupeň. Hrozí, že žiaci na ZŠ Lichardova 24 nebudú mať vhodné priestory pre vyučovanie a nebude možné rozumne zabezpečiť delenie tried pri niektorých predmetoch (napr. cudzie jazyky).

Vytvorenie škôlky nie je prínosom ani čo sa týka financií, nakoľko v zmysle zverejnenej nájomnej zmluvy, je mesačné nájomné na 15 rokov stanovené symbolicky na 1 EUR/m2, pričom škôlka si z nájomného môže odrátať investíciu do rekonštrukcie priestorov. Skutočné nájomné takto bude 0 EUR za 15 rokov, okrem nákladov na energie.

 

 

My, podpísaní rodičia žiakov ZŠ Lichardova 24 v Žiline prostredníctvom tejto petície:

1. žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline o odloženie hlasovania o zriadení škôlky v priestoroch ZŠ Lichardova 24, do času riadneho prejednania tohto zámeru s rodičmi žiakov

( bod č.9 Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi mestom Žilina a Cirkevným zborom evanjelickej církvi a.v. na Slovensku Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájomnej zmluve).

2. žiadame predložiť podrobnú správu zo strany vedenia školy alebo mesta o organizácii vyučovacieho procesu po realizácii zámeru, vrátane vysvetlenia dopadov na žiakov, prevádzku školy, kvalitu vyučovacieho procesu a zabezpečenia priestorových potrieb školy do budúcnosti.

 

3. žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorí sú členmi Rady školy ZŠ Lichardova 24, aby informovali na zasadnutí Mestského zastupiteľstva (pred hlasovaním o zámere) o nesúhlase rodičov so zriadením škôlky, pokiaľ nebude tento zámer riadne prejednaný s rodičmi ZŠ Lichardova 24.

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mj na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook