Zostaň pripojený, ale chránený

 • Predpisy chránia len pred tepelnými účinkami!
 • Rádiofrekvenčné žiarenie má biologické účinky.
 • Pôsobí na všetky živé organizmy!
 • Princíp predbežnej opatrnosti je porušený.
 • Súčasné predpisy nás nechránia.

V záujme ochrany zdravia obyvateľov SR naliehavo vyzývame Slovenskú republiku – vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Úrad verejného zdravotníctva, Národnú radu SR a pani prezidentku Slovenskej republiky:

navzájom harmonizovať legislatívne dokumenty týkajúce sa ochrany obyvateľstva
pred rádiofrekvenčným a mikrovlnným žiarením

slovenska3.png

Odborné doplnenie k slovenskej požiadavke

 1. Žiadame novelizovať VYHLÁŠKU MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí ako aj súvisiacich predpisov v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia tak, aby:
  • definovala limitnú hodnotu a stanovovala vzájomný vzťah medzi limitnou hodnotou a akčnou hodnotou,
  • vypustila pojem „súčet efektívnych hodnôt“,
  • stanovila prísnejšie limity, ako sú 22 rokov staré odporúčania EÚ a
  • znížila tieto nové limity na stotinu v zariadeniach detí, starých a chorých občanov
  • chránila zdravie ľudí lepšie ako elektronické prístroje, pre ktoré sú podľa normy STN EN 61000-4-3 limity len 10V/m (pre ľudí je to 61V/m).
 2. Žiadame, aby Odborné usmernenie Metodika vyhodnocovania expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu, ktoré vyšlo vo Vestníku MZ SR čiastka 38 – 42 dňa 4. októbra 2019 ročník 67, bolo povinné a nie dobrovoľné, ako je tomu teraz a ako to vyhovuje mobilným operátorom. Jej záväznosť vyplýva z judikatúry ÚS SR 18 1Sžso/52/2014 v náleze sp. zn. II. ÚS 28/96. Pri extenzívnom výklade zákona sa metodika stáva všeobecne záväzným predpisom, nakoľko bola vydaná vo Vestníku MZ SR.
 3. Žiadame novelizovať Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách takto:
  • do paragrafu 1 doplniť nový bod j) nasledujúceho znenia:
   „j) ekologickú bezpečnosť v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním elektronických komunikačných sietí.“
  • do paragrafu 11 odsek 3 doplniť nový bod d) nasledujúceho znenia:
   „d) dbá na ekologický dopad na zdravie človeka a životné prostredie, ak ide o nové technológie, požaduje dokladovanie ich environmentálnej bezpečnosti na základe vedeckých štúdií.“
  • z paragrafu 66 odsek 6 vypustiť bod f) o tom, že siete novej generácie sú verejným záujmom.
 4. Žiadame novelizovať Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku takto:
  • Zaviesť povinnosť stavebného úradu adresne (napr. poštou) informovať o stavebnom konaní občanov v okolí takej stavby, na ktorej sa plánuje umiestniť zdroj RF EMP. V okruhu do 150 m od vysielača s EIRP do 1000 W a 250 m od vysielača s EIRP do 2000 W. Rešpektovať právo občana byť účastníkom konania vo všetkých stupňoch schvaľovacieho procesu.
  • Stanoviť bezpečnostné hygienické stavebné pásma, ktoré by sa museli rešpektovať pri nových projektoch, územných a stavebných konaniach pri výstavbe nových domov vo vzťahu k vedeniam VN, VVN, trafám, anténam BTS, rozhlasovým a TV vysielačom, radarom a pod. Ale aj opačne.
  • Zaviesť sprísnenie podmienok na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby so zdrojom RF EMP – túto by mala spracovávať len osoba s oprávnením na telekomunikačné stavby. Súčasťou projektových dokumentácií musí byť predikčná správa, ktorá bude výpočtom deklarovať skutkový stav posudzovanej stavby v záujme predchádzania nežiaduceho vplyvu RF EMP na zdravie obyvateľov,
  • Zaviesť povinnosť predložiť k plánovanej výstavbe vysielača kumulatívny výpočet priestorového rozloženia elektromagnetického poľa zo všetkých zdrojov v okolí vysielača, a to pri najvyššej možnej záťaži (nový zdroj RF EMP plus všetky už existujúce zdroje RF EMP).
  • Zmeny stavieb charakterizované stavebnými úpravami, ktoré majú vplyv na užívanie stavieb (napr. zvýšenie výkonu zdroja RF EMP následkom modernizácie a rekonfigurácie technológie), musia byť posúdené orgánom verejného zdravotníctva.
  • Zaviesť pasportizáciu a evidenciu vysielačov, t. j. zaviesť povinnosť zverejniť umiestnenie a parametre vysielačov BTS podľa zákona o verejnom prístupe k informáciám.
 5. Žiadame správne aplikovať Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde strategické plány a programy podľa § 3 písmena d) sa musia posudzovať. Podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa teda aj Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, ktorý vychádza a priamo nadväzuje na Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030, musí posudzovať.
 6. Žiadame vykonať analýzu, či Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je správne aplikovaný v súvislosti s 5G a s používaním prepojených vecí a ľudí, v telemedicíne, pri použití rozpoznávania tváre alebo hlasu atď., či sú všetky osobné údaje naozaj spracúvané až po získaní súhlasu dotknutej osoby.

logo_no_wireless.png


Občianske združenie Elektrosmog a zdravie (www.elektrosmogazdravie.sk)    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Občianske združenie Elektrosmog a zdravie (www.elektrosmogazdravie.sk) bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...