Zákaz predaja tzv. zábavnej pyrotechniky (STOP petardám)

Cieľom tejto petície nie je zakázať oficiálne ohňostroje o polnoci na Silvestra/Nový rok alebo pri iných príležitostiach, ktoré prevádzkujú odborné firmy s povolením a trvajú niekoľko minút. Cieľom tejto petície je skoncovať s petardami, delobuchmi, svetlicami, ked je tyranizované obyvateľstvo a najmä domáce i voľne žijúce zvieratá po dobu niekoľko týždňov, v ktorúkoľvek nočnú i dennú dobu, rôznymi petardami a domácimi ohňostrojmi, ktoré sú sprevádzané veľkým hlukom a ozývajú sa nielen na Silvestra, ale už niekoľko týždňov predtým, dokonca aj počas Vianoc, sviatkov pokoja. Jednotlivé mestá a obce už doteraz obmedzovali používanie zábavnej pyrotechniky iba na Silvestra, ale žiaľ neúčinne. Preto je nutné okrem toho aj zakázať predaj zábavnej pyrotechniky, okrem prskaviek a vystreľovacích konfiet.

 

My, občania SR žiadame Vládu SR o zákaz predaja „zábavnej“ pyrotechniky, okrem prskaviek a vystreľovacích konfiet.  

Vyzývame Vládu SR k novelizácii „Nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu“ (Predpis č. 70/2015 Z. z. tak, aby zábavná pyrotechnika - pyrotechnické výrobky kategórie F2-F3 (t.j. okrem kategórie F1 - prskaviek a vystreľovacích konfiet) nesmeli byť sprístupňované iným, než odborne spôsobilým osobám, ako je to už v súčasnosti pri zábavnej pyrotechnike kategórie F4 (§ 5 Vekové obmedzenia a iné obmedzenia).  

Odôvodnenie:

- Nepostačuje časovo obmedziť, prípadne zakázať používanie zábavnej pyrotechniky jednotlivými obcami a mestami, keďže táto zábavná pyrotechnika je široko dostupná a ako problematické sa javí aj dodržiavanie týchto predpisov, rovnako ako aj ich kontrolovanie a sankcionovanie.  

- Pri nekontrolovanom používaní „zábavnej“ pyrotechniky širokou verejnosťou spôsobuje hladina hluku traumatické stavy u malých detí, chorých a starších osôb, domácich a voľne žijúcich zvierat. Ďalej dochádza k nemalým škodám na majetku vplyvom požiarov, psychickom a fyzickom zdraví osôb a tiež znečisťovaniu okolitého prostredia.  

- Keďže predaj zábavnej pyrotechniky prebieha približne od začiatku decembra, jej používanie trvá až niekoľko týždňov v roku, v dennú či nočnú dobu. Pred jej zvukovými prejavmi sa nedá ujsť či skryť, či už v zastavaných oblastiach alebo aj mimo obcí a miest, dokonca v lesoch a trvá to približne až do začiatku januára, dokonca počas Vianoc, sviatkov pokoja.

Smernica EÚ 2013/29/EÚ umožňuje členským krajinám EÚ zakázať alebo obmedziť držbu, používanie a/alebo predaj širokej verejnosti pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, scénickej pyrotechniky a iných pyrotechnických výrobkov.


Ing. Peter Kočvara    Kontaktujte autora petície