Zachráňme Zimný štadión v Humennom

 PETÍCIA

(v zmysle zákona č. 85/1995 Z.z. o petičnom práve v platnom znení)

Zachráňme Zimný štadión v Humennom

My, dole podpísaní občania žiadame primátorku mesta Humenné a Mestské zastupiteľstvo v Humennom, aby na základe viacerých pochybení zo strany Mládežníckeho hokejového klubu Humenné pri plnení zmluvy o prenájme Zimného štadióna v Humennom, uzatvorenej dňa 26.4.2013 medzi Mestom Humenné (v zastúpení správcom Správa rekreačných a športových zariadení) a Mládežníckym hokejovým klubom, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a dohodnutými podmienkami v tejto zmluve:

a, vypovedali predmetnú Nájomnú zmluvu,

b, vrátili Zimný štadión v Humennom do správy mesta a zabezpečili jeho riadnu prevádzkyschopnosť a rozvoj.

 

Petičný výbor:

Peter Minda, Gaštanová 136, 066 01 Humenné - poverený zastupovať členov petičného výboru

Gabriel Štetka, SNP 4, 066 01 Humenné

Jana Balogáčová, Laborecká 50, 066 01 Humenné


občania mesta Humenné    Kontaktujte autora petície