Za zachovanie oddychovej zóny, zelene a parkoviska v lokalite Wilsonovo nábrežie Nitra

Zámerom tejto petície je zastavenie zámeny pozemku na Wilsonovom nábreží. Hlasovanie o zámene sa bude konať na mestskom zastupiteľstve v Nitre, dňa 14.12. 2017. (Pôvodný termín bol 23.11.2017)

My, dolu podpísaní občania a obyvatelia mesta Nitra, nesúhlasíme so zámerom zámeny, či odpredaju pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1875 zapísaného na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra.

My, dolu podpísaní občania a obyvatelia mesta Nitra, nesúhlasíme s plánovanou výstavbou developerského projektu medzi riekou Nitra a Wilsonovým nábrežím, v smere k ulici Hodálova.

Akákoľvek stavba v tejto lokalite bude mať za následok úbytok rozlohy zelene a oddychovej zóny bezprostredne spojenej s celým nábrežím rieky Nitra. Výstavba bude znamenať aj zhoršenie, už beztak zlej, dopravnej situácie a najmä zhoršenie kvality života ľudí v širokom okolí.

Nie je možné, aby v jednom modernom európskom meste zanikala mestská zeleň a priestory pre rekreáciu ľudí na úkor developerských projektov. Preto vyzývame vedenie mesta a jeho poslancov, na čele s primátorom Jozefom Dvončom, aby robili kroky smerujúce k blahu obyvateľov, t.j. k zachovaniu doterajšieho charakteru lokality Wilsonovo nábrežie. Aby pracovali pre záujmy občanov mesta a nie záujmových skupín a developerov.

mapa.jpg