Spoločná výzva stavovských a mimovládnych organizácií v školstve

https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/25491/graf/image.jpgOd utorka 11. 9. 2012 sa začína parlamentná schôdza, na ktorú sú zaradené do 2. a 3. čítania a na hlasovanie o prijatí
.

ZÁKONY, KTORÉ BUDÚ ZNAMENAŤ LIKVIDÁCIU STREDNÝCH ŠKÔL A CENTIER VOĽNÉHO ČASU

.

Prijatím vládnych návrhov sa začne systematické vyhladzovanie súkromných a cirkevných a aj niektorých “nepohodlných” verejných škôl a školských zariadení. Samosprávy ako zriaďovatelia vlastných škôl a školských zariadení sa dostanú do absolútne nadradeného postavenia voči neštátnym zriaďovateľom a budú v rozsiahlom konflikte záujmov rozhodovať o bytí a nebytí škôl a školských zariadení, ktoré zriaďujú neštátni zriaďovatelia.

Do rúk dostanú rozhodovacie právomoci, ktoré im umožnia zlikvidovať prakticky akúkoľvek neštátnu školu alebo školské zariadenie. Táto právna úprava je najvýznamnejším negatívnym zásahom do školskej sústavy v Slovenskej republike od roku 1989, odobratím jedného z najdôležitejších občianskych práv – práva slobodne sa rozhodnúť o svojej vzdelávacej ceste a vybrať si vzdelávanie podľa svojho vierovyznania, hodnôt či svetonázoru. Bude znamenať prepúšťanie učiteľov a nepedagogických pracovníkov škôl, oklieštenie možností pre štúdium na strednej škole a zastavenie činnosti v Centrách voľného času.


Preto Vás chceme poprosiť, aby ste sa aj so svojimi organizáciami pripojili k rozsiahlej iniciatíve stavovských a mimovládnych organizácií súkromných a cirkevných škôl, rodičov a všetkých, ktorým záleží na vzdelávaní a školstve na Slovensku.


PODPÍŠTE SPOLOČNÚ VÝZVU NA


odstránenie tých ustanovení z predkladaných návrhov zákonov,
ktoré  nadraďujú záujmy samospráv ako zriaďovateľov škôl a školských zariadení
nad záujmy neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení, rodičov a detí.

.

.

.

Spoločná výzva stavovských a mimovládnych organizácií v školstve

predsedovi Vlády SR a predsedovi Strany SMER-SD JUDr. Róbertovi FICOVI

predsedovi Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmírovi MAMOJKOVI, CSc.

a

Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Doc. PhDr. Dušanovi ČAPLOVIČOVI, DrSc.

k vládnym návrhom zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony č. 597/2003 Z. z. a 184/2009 Z. z.

 

S vážnymi obavami sme prijali závery rokovania Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý väčšinou svojich poslancov schválil vládne novely zákonov, ktorými sa menia a dopĺňajú zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a  zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport väčšinou schválil novely vyššie uvedených zákonov napriek nevyriešeným rozporom, vyplývajúcim zo zásadných pripomienok k návrhom zákonov, ktoré predložili Konferencia biskupov Slovenska, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR, Iniciatíva rodičov za dobré školy, ako aj ďalšie organizácie, ktoré vzniesli zásadné pripomienky k predloženým vládnym návrhom zákonov.

Zástupcovia ASŠŠZS a KBS v rokovaniach so zástupcami MŠVVaŠ SR predkladali konštruktívne návrhy na riešenie koncepčných cieľov MŠVVaŠ pri kľúčových bodoch navrhovaných zmien zákonov. Rozpory, vyplývajúce zo zásadných pripomienok oboch najväčších zástupcov neštátnych škôl však neboli vyriešené, ani sa o ich vyriešení ďalej nerokovalo. Dokonca, predkladateľ na rokovaní vlády SR k týmto návrhom zákonom dňa 27. 6. 2012 o nevyriešených rozporoch s Konferenciou biskupov Slovenska vládu na rokovaní neinformoval, nedal k nim písomné stanovisko a ani KBS nedoručil zápisnicu z rozporového konania zo dňa 14. 6. 2012.

Stavovské a mimovládne organizácie v školstve prirodzene akceptujú legitimitu MŠVVaŠ SR presadzovať vládnu koncepciu smerovania školstva na Slovensku a sú pripravené spolupracovať a konštruktívne prispievať k rozvoju školstva v našej krajine, čo môže byť vzhľadom na strategický význam vzdelávania rozhodujúce pre budúcnosť Slovenska. Ostro však  protestujú proti nekoncepčným a pre školstvo deštruktívnym návrhom predkladaných noviel vyššie uvedených zákonov, ktoré:

  1. prehlbujú nadradenosť samosprávnych zriaďovateľov, ktorí môžu ešte viac rozhodovať a zasahovať do práv a povinností cirkevných a súkromných zriaďovateľov, čo je v priamom rozpore s § 3 písmenom p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, kde je ustanovený „princíp rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa“.
  2. uzákoňujú diskriminačnú nerovnosť prístupu štátu k cirkevným a súkromným školám a školským zariadeniam oproti štátnym a verejným školám a školským zariadeniam a to tým, že štát garantuje neverejným školám a ŠZ menší objem dotácií z výnosu dane z príjmov než verejným ŠZ, čím dochádza k porušeniu článku I. bodu 8 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, kde sa štát zaväzuje poskytovať „finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu, ako ho majú ostatné školy“. Obdobné ustanovenie obsahuje aj Dohovor medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami v súlade s článkom 14 Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd, kde sa uvádza, že „užívanie práv a slobôd musí (štát) zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie“. Súčasne je takáto právna úprava v rozpore s § 4 ods. 2 písm. d) s článkom s čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, odsek 1 a 2 (ochrana fyzických a právnických osôb proti diskriminácii zo strany verejnej moci), ako aj s § 4 ods. 2 písm. d) s článkom 55 Ústavy Slovenskej republiky (ochrana hospodárskej súťaže).
  3. priamo ohrozujú existenciu súčasných cirkevných a súkromných stredných škôl za účelom riešenia ekonomických problémov verejných škôl bez ohľadu na právo a znemožňujú slobodnú voľbu rodiča/zákonného zástupcu vybrať si pre svoje dieťa konkrétneho poskytovateľa vzdelávania
  4. neúmerne zvyšujú administratívu a byrokraciu pre centrá voľného času až po hranicu únosnosti a ohrozenia možnosti prevádzkovať tieto CVČ
  5. zachovávajú a posilňujú možnosť obcí a VÚC použiť výnos dane určený na vzdelávanie na ľubovoľný iný účel.

 

Všetci členovia stavovských organizácií v školstve sa podieľajú na plnení úloh štátu pri rozvoji jediného bohatstva a najvýznamnejšieho zdroja budúcej hospodárskej aktivity Slovenskej republiky, ktorým je jej ľudský potenciál, dnes ešte v školských laviciach a zariadeniach. Neštátne školy často suplujú štát tam, kde svoje úlohy plniť nestačí, alebo nemôže.

Venujeme sa deťom, vzdelávame ich, spoluvychovávame, formujeme a pripravujeme na budúce povolania a občiansky život v podmienkach, ktoré ďaleko zaostávajú za štandardom EÚ. Školstvo je ekonomicky na chvoste našej krajiny.

Napriek tomu vyrástli na Slovensku mnohé kvalitné štátne, cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia, prinášajú inšpiráciu a obohatenie celému systému školstva i celej spoločnosti.

Naozaj je teraz čas v mene politických, lobistických a partikulárnych záujmov likvidovať pluralitný systém vzdelávania a výchovy na Slovensku?

Ponúkame svoje schopnosti, spoluprácu a ochotu hľadať riešenie každého problému a sme pripravení spolu s rodičmi našich žiakov otvorene komunikovať o tom, čo naozaj potrebujeme, alebo čo nám výkon povolania, služby výchovy a vzdelávania len sťažuje.

Preto žiadame zachovávať zásadu rovnosti prístupu zriaďovateľov a odstránenie tých ustanovení z predkladaných návrhov zákonov, ktoré  nadraďujú záujmy samospráv ako zriaďovateľov škôl a školských zariadení nad záujmy neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení.

 

Iniciátormi výzvy sú:

Ján Horecký, za Združenie katolíckych škôl Slovenska;

Saskia Repčíková, za Asociáciu súkromných škôl a školských zariadení SR;

Marta Hanečáková za Asociáciu centier voľného času SR;

Mária Barancová za Slovenskú komoru učiteľov;

Mária Smreková za Iniciatívu Aktívne školy a 1. Súkromné gymnázium Bajkalská 20, Bratislava

Daniel Bútora, Školy Narnia a C. S. Lewisa

Dušan Jaura, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Dana Spurná, Marcel Dávid Zajac, Ľuboš Tvrdoň za Iniciatívu rodičov za dobré školy;

Vlado Burjan, šéfredaktor časopisu Dobrá škola;

Peter Halák, Nezisková organizácia Indícia


Stavovské a mimovládne organizácie v školstve    Kontaktujte autora petície