Verejnosť za záchranu Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

My, umelecká a kultúrna verejnosť žiadame vedenie Žilinského samosprávneho kraja o zastavenie znižovania odbornej úrovne a kvality Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, ktoré je možné splnením týchto dvoch podmienok:

1. Odvolanie Mgr. Aleny Chebeňovej, okamžité ukončenie jej pôsobenia ako štatutárky Liptovskej galérie P. M. Bohúňa a poverenie inej osoby vedením galérie. Túto požiadavku zdôvodňujeme chýbajúcou odbornou kvalifikáciou a orientáciou A. Chebeňovej v oblasti výtvarného umenia a kultúry, ale aj jej manažérskou nespôsobilosťou, čoho prejavom a dôsledkom je:

- Zlý personálny manažment, neschopnosť stabilizovať odborných zamestnancov, časté zmeny na odborných pozíciách s preferenciou neskúsených absolventov. Počas pôsobenia A. Chebeňovej bolo v galérii s 15 zamestnancami 18 personálnych zmien, z toho 9  sa týkalo kľúčových odborných zamestnancov (kurátor, galerijný pedagóg).

- Neschopnosť porozumieť náplni a náročnosti práce odborných zamestnancov so špecifickým umeleckým a umenovedným vzdelaním. Príliš široká náplň práce, nezmyselná kumulácia, presúvanie a zmeny agendy, neodborné zasahovanie do kompetencií, nevhodná organizácia a neadekvátne termínovanie prác má negatívny vplyv na činnosť galérie a destabilizuje kolektív.

- Nevyvážená dramaturgia výstavného plánu, pri jeho zostavovaní sú hlavným kritériom často iné než umelecké kvality a nerešpektuje sa názor odborných zamestnancov. Odborná nedostatočnosť je často suplovaná výberom výstav z prostredia mimo profesionálneho umenia (prehliadky neprofesionálnej tvorby liptovských výtvarníkov, výstavy amatérskych výtvarníkov s pochybnou výtvarnou úrovňou a hodnotovou orientáciou, výstavy historických pohľadníc) alebo orientáciou na osvedčené a často prezentované mená, avšak bez tvorivého odborného vkladu galérie.

- Absentujúca vlastná vedecko-výskumná a odborná publikačná činnosť galérie, nekoncepčná a minimálna akvizičná činnosť (od r. 2014 len 36 diel), minimum výstavných a publikačných projektov realizovaných vlastnými odbornými zamestnancami.

- Neschopnosť spolupráce s domácou či zahraničnou umeleckou obcou a inštitúciami, zároveň však nulové mapovanie umelcov regiónu Liptova.

- Osobnostné zlyhanie riaditeľky, ktorá nedokáže k zamestnancom zachovať empatický, podporný a rovnocenný prístup, používa metódy hraničiace s bossingom; izolácia nepohodlných zamestnancov od kolektívu, perzekúcia a diskriminácia, zastrašovanie, pokusy o zasahovanie do mimopracovných aktivít zamestnancov .

- Neefektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami, neprimeraná finančná podpora komerčných a sekundárnych aktivít  (predajná výstava F. R. Čecha, Svetlonos, Festival kvetov, Noc múzeí a galérií) na úkor skvalitnenia hlavných odborných a vedecko-výskumných činností (akvizičnej, reštaurátorskej, výstavnej, edukačnej, publikačnej).

- Netransparentné nakladanie s verejnými zdrojmi s podozrením na konflikt záujmov v prípade objednávania služieb pre galériu u osôb bezprostredne blízkych riaditeľke.

- Nedostatočná preventívna ochrana a ohrozenie vystavených diel počas spoločenských podujatí typu svadobné obrady či vernisážové rauty, počas ktorých sa neraz požíval alkohol a veľké množstvo ľudí sa kumulovalo priamo vo výstavných priestoroch, avšak bez potrebného personálneho zabezpečenia nutného na ochranu diel.

- Permanentné porušovanie § 7 písm. f) Zákona č. 377 / 2004 o ochrane nefajčiarov samotnou riaditeľkou.

2. Nastavenie nových podmienok pri výbere riaditeľov galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:

- Uchádzači sú povinní spĺňať kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom umeleckom alebo umenovednom odbore; manažérska prax na umeleckých alebo umenovedných pozíciách  min. 4 roky; odborná publikačná činnosť, resp. realizácia úspešných projektov v oblasti výtvarného umenia.

- Výberová komisia s prevahou odborníkov z oblasti umenia a kultúry z prostredia Slovenskej národnej galérie, Rady galérií Slovenska, slovenský ICOM a AICA a pod.

- Transparentné výberové konanie, oznam o konkurze v celoštátnych médiách a na webe ŽSK,  verejná prezentácia koncepcií kandidátov (verejné vypočutie).

Veríme, že do regiónov patrí  kvalitná kultúra, ktorá si vyžaduje intelektuálnu námahu nielen tvorcu ale i diváka, a v neposlednom rade dokáže zaujať širšie odborné a laické publikum aj mimo regionálneho kontextu tým, že otvára nové témy. Na to ale potrebujeme odborne i ľudsky fungujúcu inštitúciu, akou dúfame, že sa  Liptovská Galéria P. M. Bohúňa môže opäť stať. Preto sa spoliehame, že naše argumenty budú starostlivo zvážené príslušnými orgánmi a bude im prisúdená patričná váha a naliehavosť.

Mgr. Andrea Kapráliková, zamestnanec Liptovskej galérie P. M. Bohúňa

Bc. Barbora Bohušová, študentka Vysokej školy výtvarných umení

PhDr. Karol Maliňák, PhD., kurátor, pedagóg

Mgr. Eva Dudzíková, grafik, pedagóg


Mgr. Andrea Kapráliková    Kontaktujte autora petície