VYVLASTŇOVANIE AKO ZA KOMUNIZMU? PETÍCIA ZA ZRUŠENIE NÁVRHU OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY ÚPN-Z V MESTE SLIAČ!

P E T Í C I A

ZA ZRUŠENIE NÁVRHU KRIŽOVATKY v UL. SNP, UL. Š. ZÁHORSKÉHO A UL. NA DOLINKE, AKO JE PREZENTOVANÁ V ZADANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY CENATRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA MESTA SLIAČ 06/2016.

My, podpísaní občania mesta Sliač, žiadame predstaviteľov mesta Sliač, aby zrušili navrhovaný tvar križovatky!

Schválenie územného plánu s týmto návrhom križovatky porušuje práva občanov zaručovaných v Ústave SR, Čl. 20, odst.1!

Spôsob, akým mesto projektuje svoje stavby na pozemkoch v osobnom vlastníctve občana a následne ho stavia do pozície rukojemíka sa nedá žiadnym spôsobom ospravedlniť!

Skutočnosť, že mesto dlhodobo odmieta námietky, snaží sa jednostranne presadiť neopodstatnenosť tohto návrhu križovatky, sa môže stať precedensom, ktorý dá do rúk mesta nástroj poškodzujúci občana! Tento stav už dlhodobo doslova bráni občanovi zveľaďovať svoj vlastný majetok!

Pýtame sa kto bude ďalší?

Ani aktuálny návrh styčnej križovatky, ktorý je oficiálne len „dočasným riešením“, nič nerieši, pretože návrh v územnom pláne ostane a bude naďalej obmedzovať občanov. (Pozn. Dočasné riešenie sa môže ukázať ako užitočné, a s malými úpravami by mohlo poslúžiť aj v ÚPN-Z, čím by už ďalej neobmedzovalo a nepoškodzovalo občanov)

Postup mesta je spochybniteľný už v samotnom zadaní na vypracovanie tohto územného plánu, kde mesto dezinformuje riešiteľov ako aj posudzovateľov návrhu o skutočnej funkcií plôch. Plochy plnohodnotnej parcely IBV, v osobnom vlastníctve občana, určenej na bývanie aj podľa tohto ÚPN-Z, sú pre umiestnenie budúcej „verejnoprospešnej stavbyklasifikované ako: “sú z väčšej časti vedené ako pozemky pôdneho fondu, plochy ornej pôdy, trvalých trávnych porastov a lúk. Tieto plochy tvoria potenciál pre umiestnenie budúcej výstavby za podmienok určených v tomto ÚPN-Z.

Mesto proti vôli občana ho už obmedzuje rezerváciou plôch pre ich nasledné vyvlastnenie!

V samotnom zadaní pritom blokuje možnosť alternatív, ktoré by nepoškodzovali majetok a práva občanov! „...Návrh bude vypracovaný bez variantov alebo alternatív riešenia. V návrhu bude dopracované riešenie vybraté na základe výsledkov a záverov prerokovania Konceptu.“  K tomuto rokovaniu občania dotknutých pozemkov pozvaní neboli!

STN 73 6110 a STN 73 6102 doslova ponúkajú a umožňujú alternatívne riešenia! Návrh okružnej križovatky v spomínanej lokalite svojim tvarom a rozlohou preukázateľne nepredstavuje jediné a nevyhnutné riešenie!

Budúce zadanie návrhu tejto križovatky, ako aj budúce návrhy verejno-prospešných stavieb, musí rešpektovať zásadné princípy chrániace nedotknuteľnosť majetku a práv občana v súlade s Ústavou SR a to tak, že:

-        nebude zasahovať do parciel v osobnom vlastníctve bez písomného      súhlasu vlastníkov pred projektovaním

-        nebude poškodzovať alebo inak obmedzovať práva vlastníkov susediacich parciel križovatky

-        neobmedzí možnosť vstupov a výjazdov na parcely v priamom susedstve križovatky

-        bude využívať len také priestorové možnosti, ktorými disponuje a sú vo vlastníctve mesta Sliač

-        odstráni potreby výkupu parciel od súkromníkov – čím zníži finančnú náročnosť verejných stavieb

„Verejnoprospešná stavba“, ktorá v konečnom dôsledku doslova likviduje súčasnú parcelu určenú na IBV je aj v rozpore s hlavnými zásadami samotného zadania územného plánu, a to:

„...Súčasné zastavané územie Centrálnej mestskej zóny mesta Sliač je charakteristické     svojim funkčným zameraním na občiansku vybavenosť celomestského a zčasti regionálneho významu, ktorá je zmiešaná s funkciou bývania.

... Ulicu SNP postupne riešiť ako mestskú triedu s výraznými pešími trasami a vyššou občianskou vybavenosťou.

... Uvažovať s obnovou a modernizáciou bytového fondu a zvyšovaním jeho štandardu

... V urbanistickom návrhu vytvoriť predpoklady pre zastavenie poklesu počtu obyvateľov a redukcie bytových funkcií v prospech nebytových...

... Dodržať uličné čiary pôvodnej zástavby.

... vytvoriť podmienky pre postupnú realizáciu nového mestského centra s pešou zónou (Rybáre – Juh)...

... Vytvoriť podmienky pre realizáciu navrhovaných komunikácií podľa ich priority vo vzťahu k optimalizácii cestnej siete na území mesta v etapách

... Ulicu SNP rozvíjať ako mestskú triedu a nástupnú pešiu trasu do kúpeľného územia a navrhovaného centra mesta v lokalite Rybáre – juh ...

Sporné body k nepochopiteľnému presadzovaniu jedinej alternatívy návrhu križovatky ul. SNP, Š. Záhorského a ul. Na Dolinke.

Normy jasne prezentujú možnosť aj rozumnosť pre voľbu priestorovo menšieho riešenia križovatky, bez nutnosti zasahovania do parciel v osobnom vlastníctve občanov! Mesto ignoruje skutočnosť, že alternatíva menšej križovatky ušetrí značné množstvo finančných prostriedkov mesta nutnosťou odkupovať celý pozemok , ktotý svojim riešením doslova likviduje, pričom jeho zveladenie môže byť prínosom pre samotné mesto!

PLATNÉ NORMY UMOŽŇUJÚ AJ VHODNOSŤ INÝCH RIEŠENÍ:

Návrh okružnej križovatky musí vychádzať z dopravno-inžinierskych podkladov, územných možností a konkrétnych podmienok v mieste, kde sa okružná križovatka navrhuje,…”

STN 73 61 10 na cestných komunikáciách II. a III. triedy žiadnym spôsobom neprikazuje voľbu malej okružnej križovatky ani nezakazuje alternatívy iného tvaru križovatky pri navrhovaní riešenia, akými by mohla byť miniokružná alebo styčná križovatka.

“Okružné križovatky musia zabezpečiť: dostatočný rozhľad na všetkých vjazdoch i na okruhu na zastavenie vozidla pred prekážkou,…”

Budova reštaurácie v bode stretu ul. SNP a ul. Š. Záhorského a plánované parkovisko v bode stretu ul. Na Dolinke a ul. SNP budú značne brániť dobrému výhľadu.  

„Použitie okružných križovatiek sa neodporúča:

- na štvorpruhových cestách a na štvorpruhových miestnych komunikáciách,

- na zberných miestnych komunikáciách typu B1,

- v zastavanom území, ak križovatkou prechádza preferovaná hromadná doprava.“

Križovatkou prechádza autobusová linka smerujúca aj na Veľkú Lúku.  

“Podmienky umiestnenia okružných križovatiek v priestore Okružné križovatky v zastavanom území sú charakterizované nasledovne: …- vonkajší priemer okruhu je obvykle v rozmedzí 25,0 m < D = 40,0 m, (mimo zastavaného územia D = 45,0 m), výnimočne sa môže priemer navrhnúť ako D = 20,0 m….”

Mapy prezentované pod textom, ukazujú plánované trasovanie cestnej komunikácie a jej veľkosť intravilánom určeným k IBV a súčasne je v plánovanej zóne „Centrálna zóna mestskej časti mesta Sliač“. Návrh križovatky invazívne zasahuje do parcely, ktorá je v osobnom vlastníctve občana. Samotný návrh neumožnuje ani výjazdy a vstupy na samotný pozemok, čo v konečnom dôsledku, ako vidieť na obrázku, tento pozemok znehodnocuje a likviduje ako parcelu IBV! Sliac-rozmery1.jpgSliac_IBV3.jpg

Miniokružná križovatka (obrázok pod textom)- okružné križovatky vždy so spevneným stredovým ostrovčekom s plným prístupom dopravy pre výnimočný prejazd väčších vozidiel, s odporúčaným vonkajším priemerom D v rozpätí 14 m až 22 m. Priemerná denná intenzita dopravy     8 000 - 20 000 voz/24h ...

RIEŠENIE MENEJ NÁROČNÉ NA PRIESTOR Miniokruzna_krizovatka.jpg

Malé (jednopruhové) okružné križovatky(obrázok pod textom) - okružné križovatky s jedným pruhom na okružnom jazdnom páse                                              a jedným jazdným pruhom na vjazde a výjazde, neumožňujúce prieplet vozidiel na          okruhu medzi vjazdmi a výjazdmi, s odporúčaným vonkajším priemerom                        D v rozpätí 25 m až 40 m. (v extraviláne v rozpätí 30 m až 45 m)                                 Výnimočne sa môže priemer navrhnúť ako D = 20,0 m.                                                 Priemerná denná intenzita dopravy   15 000 - 25 000 voz/24h“Mala_kruhova_krizovatka1.jpg

CELOŠTÁTNE SČÍTANIE DOPRAVY R.2015                                                             Banskobystrický kraj (výrez mapy pod textom) Sliac_zatazenost_ciest1.jpg

Meraný úsek č. 94310 – ul. SNP Dopravná zaťaženosť: 6 285 voz./24 h

Meraný úsek č. 95160 – ul. Š. Záhorského… Dopravná zaťaženosť: 1 864 voz./24 h

Uvedené parametre a údaje, ktoré sú a boli k dispozícií v čase voľby tvaru križovatky, len podporujú tvrdenie, že menej náročná na priestor „miniokružná križovatka“ alebo zachovanie styčnej križovatky a jej úpravou prinášajú alternatívne riešenia. Tieto skutočnosti len podporujú tvrdenie, že malá okružná križovatka NIE JE NEVYHNUTNÝM RIEŠENÍM!

Neakceptácia pripomienok občanov sa opiera o „STN 73 6110   Projektovanie miestnych komunikácii, pričom sa uvažuje, že ulica Na Dolinke – Š. Záhorského bude zaradená do kategórie B2 MZ – miestna zberná komunikácia uvažovaná ako prieťah obcou cesty II. triedy s napojením na nadradený komunikačný systém a to na cestu I. triedy č. 69.“

Podľa platných noriem je ulica SNP, ulica Š. Záhorského ako aj cesty do Veľkej Lúky a Sampora cestami III. triedy a ulica Na Dolinke je v súčasnosti „slepou ulicou“. Po zrealnení prieťahu sa ul. SNP ma stať pešou zónou.

„Členenie miestnych komunikácií podľa osídlenia a dopravného významu s nadväznosťou na cestné komunikácie – návrh K-DOS pre STN 73 6110

B1 V60 3,5 Hlavná zberná komunikácia mesta a prieťah cesty I. a II. triedy obcou Na hranici nižších urbanistických útvarov s výnimkou prieťahu, distribučný okruh časti sídla Dopravný význam, priama obsluha obmedzená

B2 V50 3,25 Mestská trieda a prieťah cesty III. triedy obcou Zberná os malých sídiel, doplnková kostra funkčne zmiešaných zón sídla s väzbou na nezastavané územie Dopravný význam, čiastočná priama obsluha, pripojenie výrobnej zóny

B3 V40 3,0 Mestský bulvár obsluhy polyfunkčných súborov Dopravno-obslužná os nižších urbanistických útvarov alebo časť obvodu Dopravný význam s neobmedzenou priamou obsluhou

C1 V30 2,75 Hlavná obslužná obchodná ulica Centrálny spoločenský priestor v starej aj novej zástavbe obce, alebo v obytnej zóne Mestský tranzit vylúčený, možnosť obsluhy všetkých objektov...

Na základe rozboru súčasných noriem je otázne, či ulica „Na Dolinke – Š. Záhorského miestna zberná komunikácia bude prieťahom obcou cesty II. triedy s napojením na nadradený komunikačný systém a to na cestu I. triedy č. 69.“V takom prípade je predpoklad, že bude zaradená do kategórie B1 MZ, na ktorej sa okružná križovatka nedoporučuje. Súčasné normy v tejto kategórií taktiež nepripúšťajú upokojovanie dopravy. Aj v prípade že, bude zaradená do kategórie B2 MZ, ulica Na Dolinke – Š. Záhorského, plánovaná miestna zberná komunikácia, ako prieťah obcou, stále nebude dôvod na zmenu súčasnej kategórie cesty III. triedy, na ktorej sú možné aj iné alternatívy križovatky.

ZDROJE

Slovenská správa ciest, Obstarávateľ Rozborovej úlohy (RÚ) – Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách. (Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave, November 2013) „...STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií (august 2004), jej oprava STN 73 6110/O1 (júl 2006) a zmena STN 73 6110/Z1 (december 2011) platia pre projektovanie miestnych komunikácii a prieťahov ciest a diaľnic. V oblasti navrhovania križovatiek sa odvoláva na STN 73 6102....“ Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Sekcia cestnej infraštruktúry, Technické podmienky, Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestných komunikáciách 1.11.2004 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRSekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Technické podmienky Výpočet kapacít pozemných komunikácií. Účinnosť od 31.12.2015 Internetová webová stránka mesta Sliač 


Jozef Jurga, vlastník dotknutého pozemku v meste Sliač    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Jozef Jurga, vlastník dotknutého pozemku v meste Sliač na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...