PETÍCIA ZA ZASTAVENIE PROTIPRÁVNEJ MEDZIŠTÁTNEJ ADOPCIE

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame o okamžité zastavenie
rozbehnutej medzištátnej adopcie maloletého Jozefa Tomka, ktorý bol súdnym
rozhodnutím v januári 2017 zverený do medzištátnej predosvojiteľskej starostlivosti.
Malý Jožko od piateho dňa svojho života vyrastal v rodine Kataríny Dzurillovej a jej
manžela Jozefa, ktorí ho vychovávali ako profesionálni rodičia. Vytvorili si k nemu
mimoriadne silný citový vzťah rovnako aj Jožko ich považoval prirodzene za svojich
rodičov.
Medzištátne osvojenie je pritom POSLEDNOU nádejou patriť do rodiny pre dieťa,
ktorému sa NEPODARILO NÁJSŤ NÁHRADNÚ RODINU NA SLOVENSKU, čo
vyplýva aj z článku 21 písm. b) medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa,
ktorý je súčasťou slovenského právneho poriadku. Na Slovensku taká rodina existuje,
v decembri 2016 bola oficiálne podaná žiadosť Dzurillovcov o zverenie Jožka do
náhradnej osobnej starostlivosti.
Jožko je štátny občan Slovenskej republiky a viackrát prejavil nesúhlas s tým, že
má vycestovať na Maltu, pričom dôkazy o tom sú súčasťou súdneho spisu
o medzinárodnej adopcii. Ako medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa v jeho
článku 12, tak aj slovenský zákon o rodine v § 43 ods. 1 výslovne uvádzajú, že aj názor
dieťaťa má byť v konaní vypočutý a vzatý v úvahu.
Už dňa 21.10.2016 manželia Dzurillovci oznámili detskému domovu, že majú záujem
o náhradnú osobnú starostlivosť a 19.11.2016 túto skutočnosť oznámili aj riaditeľke
Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže p. Andrei Cisárovej, ktoré
zabezpečuje proces medzinárodnej adopcie.
Napriek tomu, že orgány sociálnoprávnej ochrany detí vedeli o záujme Dzurillovcov
o zverenie, bezohľadne odňali malého Jožka z rodiny, v ktorej vyrastal od narodenia.
Máme dôvodné podozrenie, že došlo minimálne k vedomému zamlčaniu skutočnosti,
že dňa 05.12.2016 oficiálne podaná manželmi Dzurillovcami žiadosť o zverenie Jožka
do ich náhradnej osobnej starostlivosti, ktorá spĺňa všetky zákonom predpísané
náležitosti a Dzurillovci spĺňajú všetky predpoklady na to, aby Jožko vyrastal
v zdravom a láskavom prostredí, ktoré pozná. O tejto skutočnosti vedela tak riaditeľka
detského domova Spišske Vlachy (Martina Suchá), príslušný úrad práce sociálnych
vecí a rodiny, ako aj riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže Andrea Cisárová, ktorí mali rozbehnutý proces medzištátneho osvojenia na
základe tejto skutočnosti okamžite zastaviť tak, ako to vyplýva z Dohovoru o právach
dieťaťa a zo zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Neurobili tak a Jožko 10.01.2017 odletel na Maltu. Protizákonne.
Umiestnenie do slovenskej rodiny má absolútnu prednosť pred medzinárodnou adopciou. Zapísaním Jožka do prehľadu detí, ktorým možno sprostredkovať medzinárodnú adopciu neskončila povinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany deti, hľadať pre Jožka rodinu na Slovensku. Takéto riešenie dokonca nemuseli hľadať, nakoľko ešte pred začatím medzinárodnej adopcie existovalo v rodine Dzurillovcov.
Katarína Dzurillová dala ako profirodič výpoveď v detskom domove práve preto, aby už ako civilná osoba mohla žiadať o starostlivosť o Jožka. Jožko ju volal mama, boli na seba veľmi silne naviazaní a proti vôli Jožka, ako aj profi mamy Katky, ich bez slušného vysvetlenia od seba odtrhli.
Všetky indície nasvedčujú, že kompetentné orgány zámerne ignorovali oficiálnu žiadosť Dzurillovcov a maloletý Jožko bol extrémne zrýchleným procesom zverený do predoosvojiteľskej starostlivosti manželskému páru na Maltu.
Žiadame o okamžitý návrat Jožka na Slovensko a obnovu procesu o jeho náhradnej rodičovskej starostlivosti na Slovensku. Treba konať extrémne rýchlo, pretože lehota deväť mesacnej predoosvojiteľskej starostlivosti o chvíľu skončí a súd následne môže rozhodnúť o definitívnej adopcii. A Jožko ostane navždy na Malte.
Jožko napriek jeho nesúhlasu, napriek láske profi mamy Katky a jej rodiny, napriek jasnému porušeniu Dohovoru o právach dieťaťa, Ústavy Slovenskej republiky a zákona o rodine ostane na Malte.

 

 


V siedmom nebi    Kontaktujte autora petície