Petícia za vyčlenenie priestorov pre ATV&off-road parkov v SR

My dolu podpísaní občania SR, členovia klubov, milovníci mototuristiky, autoturistiky a quadturistiky, obraciame sa na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve touto cestou na ministra Pôdohospodárstva, Vládu SR , ako aj na kompetentné orgány , aby sa zasadili o vymedzenie priestorov pre realizáciu ATV & off-road parkov na území SR, kde by sme mohli naše motorové vozidlá beztrestne využívať na polných a lesných cestách, ktoré sú v prvom a druhom pásme ochrany a kde by sme si taktiež mohli vytvoriť vlastné cesty a trate. Zmena zákonov nám totiž neumožňuje beztrestne sa pohybovať po poľných a lesných cestách. Máme za to , že nás to neodôvodnene a v neprimeranej miere obmedzuje, nedáva nám možnosť rekreovať sa, spoznávať prírodu, zdravo a aktívne využívať voľný čas. Nejde nám o ničenie prírody , ale o jej ochranu ako aj o ochranu zveri pred pytliactvom a nezákonnom výrube dreva v našich lesoch. Sme proti každému , kto prírodu ničí a vieme veľkou mierou prispieť k ochrane a záchrane prírody.