Petícia za vybudovanie stien na ochranu pred hlukom z diaľnice D1 a zo železnice v meste Svit

My, dolupodpísaní občania žiadame, aby v katastri mesta Svit, na všetkých úsekoch, kde hluk z dopravy na diaľnici D1 a hluk z dopravy na železnici prekračuje povolené limitné hodnoty, boli vybudované protihlukové steny. 

Žiadame, aby vedenie Mesta Svit túto našu požiadavku presadzovalo nekompromisne, dôsledne a trvale až do jej úplného splnenia.

Žiadame,  aby správcovia pozemných komunikácií (NDS, a.s. a ŽSR) v súlade s § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bez zbytočného odkladu zabezpečili, aby expozícia obyvateľov mesta Svit a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené príslušným vykonávacím predpisom.


Ing. Ján Masarik    Kontaktujte autora petície
Facebook