PETÍCIA za upustenie od zámeru výstavby Vyhliadkovej veže Javorina – Marčulina a otvorenie verejnej diskusie s občanmi

Žiadame Mestské zastupiteľstvo mesta Levoča, aby upustilo od zámeru prenajať pozemok parc. č. KN-C 10371/2 – ost. pl. s výmerou 100 m2, k. ú. Levoča, nachádzajúceho sa v lokalite Javorina - Marčulina, na účel realizácie stavby „Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“. Zároveň žiadame mesto o verejnú diskusiu s občanmi o ďalších možnostiach umiestnenia rozhľadne.

Dôvody:


  • Neodvrátiteľná strata charakteru daného územia zásahom človeka do prírody s významným vplyvom na faunu a flóru,

  • Umiestnenie v Chránenom vtáčom území Levočské vrchy, ktoré je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000,

  • Zlá dostupnosť pre verejnosť, najmä pre rodiny s deťmi (cca 19 km od mesta Levoča, a 6 km od chaty Hrby) bez vybudovanej infraštruktúry,

  • Nepodložené finančné krytie celej výstavby investorom,

  • Neúmerné zvýšenie nákladov pre mesto Levoča (plánované budovanie prístupových ciest, parkovísk a ich údržby),

  • Poškodenie súvislého lesného porastu a zvýšenie jeho zraniteľnosti na hrebeni, kde sú náročné poveternostné podmienky.

MUDr. Štefan Dobrovič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem MUDr. Štefan Dobrovič na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook