PETÍCIA ZA PRESTAVBU „DIAĽNICE D1 BRATISLAVA – TRNAVA SO SÚBEŽNÝM

 

PETÍCIA ZA PRESTAVBU „DIAĽNICE D1 BRATISLAVA – TRNAVA SO SÚBEŽNÝMI KOLEKTORMI“ A VÝSTAVBU „KRIŽOVATKY TRIBLAVINA“ V SÚLADE S VYDANÝMI POVOLENIAMI Z ROKU 2013 

My, nižšie podpísaní obyvatelia Bratislavy a širokého okolia medzi Trnavou a Bratislavou, najviac dotknutí prestavbou diaľnice D1, požadujeme  dodržať PRESTAVBU „DIAĽNICE D1 BRATISLAVA – TRNAVA a KRIŽOVATKY TRIBLAVINA“ SO SÚBEŽNÝMI KOLEKTORMI V SÚLADE S VYDANÝMI POVOLENIAMI Z ROKU 2013, nakoľko v súčasnosti pripravované redukované riešenie rozšírenia diaľnice D1 bez kolektorov nespĺňa svoj pôvodný účel odľahčenia regionálnych ciest od tranzitnej a narastajúcej osobnej dopravy v búrlivo sa rozvíjajúcom území medzi Trnavou, Sencom, Pezinkom a hlavným mestom SR Bratislavou, a preto sa obraciame na MDVRR SR a  požadujeme: 

1. Realizovať prestavbu diaľnice v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v územnom konaní v nadväznosti na územné rozhodnutie č. A/2013/415- /HLO  vydané Obvodným úradom Bratislava dňa 9. 4. 2013 pre stavbu diaľnica D1 Bratislava - Trnava rozšírenie na 6-pruh + kolektory. V územnom rozhodnutí boli súčasťou stavby aj obojstranné kolektory  C9,5/80 v úseku Bratislava - Senec. Do kolektorov boli napojené prístupové cesty z okolitých obcí a cez kolektory priebežne na diaľnicu D1. Umožňovali tiež odľahčenie súčasnej cesty I/61 Senec - Bratislava a v prípade nehody na diaľnici boli náhradnou trasou, ale aj trasou na výstavbu rozšírenia diaľnice. V dokumentácií pre stavebné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením sú tieto kolektory zrušené, respektíve prerušené.

2. Dodržať územný plán BSK, kde je „diaľnica D1 – úsek Bratislava – hranica BSK – (Trnava) – prestavba na plnohodnotnú 6-pruhovú diaľnicu s obojstrannými dvojpruhovými jednosmernými kolektormi, ktoré sú súčasťou diaľnice“, súčasťou záväzných regulatívov územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja  (VZN BSK č. 1/2013 zo dňa 20. 9. 2013) v zmysle územného plánu regiónu BSK. 

3. Dodržať stavebné povolenie vydané MDV a RR číslo 18662/2012/SCDPK 03904/2013/C212-SCDPK-1482 zo dňa 14.1.2013 na stavbu „diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina“, v ktorej je riešená nová mimoúrovňová križovatka s pripojením na diaľnicu D1 prostredníctvom súbežných dvojpruhových kolektorov  C 9,5/80. Výstavba križovatky sa začala bez kolektorov a taktiež v oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa s kolektormi nepočíta.Nerealizovanie kolektorov v križovatke nie je v súlade s územným plánom BSK a znemožní realizáciu rozšírenia diaľnice podľa UR z roku 2013 v celom rozsahu 6-pruh a obojstranných kolektorov.Keďže zaniklo aj napojenie Triblavinskej ulice z Čiernej vody na kolektor popri D1 a z novobudovanej križovatky Triblavina nie je reálne zabezpečené napojenie na Čiernu Vodu, Chorvátsky Grob, Bernolákovo ani Ivánku pri Dunaji, tak pre lokalitu východnej Bratislavy sa tým nedosiahne odľahčenie súčasných intenzít tranzitnej dopravy na Seneckej ceste I/61 ani na ceste III/502001 Čierna Voda - Vajnory.

Podporujeme tiež petíciu občanov Bernolákova, Chorvátskeho Grobu a Ivanky pri Dunaji zameranú proti zmene rozsahu stavby diaľnice D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina smerovanú na MŽP SR. 

 

Petičný výbor : predseda - Ing. Ján Mrva, Pri mlyne č. 30, Bratislava 831 07; Ing. Soňa Molnárová, Uhliská, Bratislava 83107; Ing. Tatiana Kratochvílová, Ševčenkova 22, Bratislava 851 01;  Ing. Šimon Gabura, Mierová 15, Svätý Jur 900 21; Ing. Milan Grožaj, Družstevná 41, Svätý Jur 900 21 ; PhDr. Mária Kisková, Hviezdoslavova 1, Bernolákovo 900 27,  Peter Hanic, Hviezdoslavova 1, Bernolákovo 900 27; Ing. Jozef Selep PhD., Severná 1,  Chorvátsky Grob 902 25; JUDr. Vladimíra Vydrová , Záhradná 79,  Chorvátsky Grob 902 25; Michal Zeman, Poľná 12/A , Ivanka pri Dunaji 900 28; Mgr. Michaela Seifertová, Záhradnícka 3, Ivanka pri Dunaji  900 28;  

 Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov poštou: Ing. Ján Mrva, Pri mlyne č. 30, Bratislava 831 07, dátum narodenia 17. 10. 1969, PhDr. Mária Kisková, Hviezdoslavova 1, Bernolákovo 900 27, dátum narodenia 20.11.1961