Petícia za presídlenie školy v Mojšovej Lúčke

Petícia za presídlenie školy v Mojšovej Lúčke

Petícia za presídlenie elokovaného pracoviska Rybné námestie 1, Žilina ako súčasť  Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42 do budovy v centre mesta na ulici Komenského 2226 v Žiline 

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 

 

 

My, dole podpísaní, rodičia detí navštevujúcich elokované pracovisko a ich priaznivci  žiadame 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

o prehodnotenie situácie, ktorá vznikla pri ponukovom konaní na nehnuteľnosť  na ulici Komenského 2226 v Žiline, ktorá je v súčasnosti klasifikovaná ako nadbytočný majetok štátu. Zároveň Vás žiadame, aby pri prideľovaní budovy boli brané do úvahy vecné a odborné argumenty, ktoré sú obsiahnuté v petícií nižšie

 

 

Súčasný stav:

Elokované pracovisko Základnej školy internátnej pre žiakov s NKS Jamník v Žiline (ďalej len škola) bolo otvorené v roku 2014/2015 na adrese Mojšová Lúčka, Rybné námestie 1, Žilina. V danom roku mala škola 38 žiakov v štyroch triedach. Ku dnešnému dátumu je však počet detí 53, v šiestich triedach, pričom nebolo možné uspokojiť záujem všetkých žiakov z kapacitných dôvodov. Kapacita budovy školy v Mojšovej Lúčke je momentálne plne využitá a neposkytuje ďalšie možnosti rozširovania tried, aj napriek zvýšenému záujmu. 

Náš cieľ:

Škola v Mojšovej Lúčke znamená pre mnohých rodičov svetielko nádeje. Jednak napomáha deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou korigovať svoje schopnosti, či zručnosti, počínajúc logopedickými problémami, ktoré sú mnohokrát len nejakou pomyslenou špičkou ľadovca daného problému, pokračujúc deťmi, ktoré častokrát vôbec nerozprávajú, až po deti , ktorým bola diagnostikovaná špecifická porucha učenia. Škola napomáha nielen deťom s ich ,,diagnózou " a pomáha aj rodičom pochopiť svoje deti, ich vnímanie či prežívanie znevýhodnenia v oblasti učenia. Deťom zlepšuje schopnosti, učí ich kompenzačné mechanizmy na zvládnutie problému a v neposlednom rade zlepšuje aj ich následné začlenenie do tried s klasickou filozofiou vyučovania , či do tried s tvrdým konkurenčným prostredím, čo zlepšuje ich sebavedomie, ktoré by mohlo byť ich ,,diagnózou" pošramotené. Preto je naším cieľom snaha zachovania plnej funkčnosti elokovaného pracoviska v Mojšovej Lúčke.

Čo je narušená komunikačná schopnosť ?

V populácií sa každý rok prevalencia žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (ďalej len NKS) žiaľ zvyšuje. NKS ide častokrát ruka v ruke so špecifickými poruchami učenia, ktoré znemožňujú deťom získavanie vedomostí či už nielen na základnej škole ale aj ďalších stupňoch vzdelávania. V dospelosti dokonca môžu poruchy brániť výberu zamestnania a svojimi dopadmi na psychiku ovplyvňovať aj pracovné či osobné vzťahy. Školské výkony detí, ktoré trpia či už NKS alebo špecifickými poruchami učenia, nezodpovedajú ich skutočným intelektovým schopnostiam. Deti následkom neúspechov, či výsmechu v triede, môžu mať znížené sebavedomie, môžu trpieť úzkosťou či školskou fóbiou. To sa môže preniesť aj do správania či už samotného dieťaťa ako osobnosti či do vzťahov v kolektíve. V dnešnej dobe je preto nevyhnutné pracovať s týmito deťmi, reedukovať ich, nech čo najrýchlejšie môžu prekonať svoje problémy a tak skrátiť čas negatívnych dopadov na školskú úspešnosť.  Ak deti nadobudnú vďaka odborníkom správne kompenzačné mechanizmy, nemajú problém sa začleniť do kolektívu či kolektívnej práce. Toto je cieľom aj našej školy, naučiť deti kompenzačným mechanizmom, pomôcť im s ich problémom zvládať bežné situácie v škole, či bežnom živote a tak sa rýchlo začleniť do pôvodných škôl či tried. Nie je snahou školy, čo najdlhšie držať v ,,špeciálnych" podmienkach (málo detí v triedach, intenzívna logopedická terapia, intenzívna špeciálno-pedagogická spolupráca, či spolupráca so psychológmi, pozitívna motivácia ). Práve naopak ich cieľom je rýchla inklúzia, v čom sa pedagógom v elokovanom pracovisku v Mojšovej Lúčke úspešne darí už niekoľko rokov.

Kto za danú vec bojuje a ako? 

Sme rodičia detí, ktoré danú školu navštevujú, rodičia detí , kotré školu navštevovali , či sympatizanti školy. Tento rok už bola spísaná petícia rodičmi detí, vo veci presídlenia elokovaného pracoviska v Mojšovej Lúčke. Petícia bola adresovaná na Ministerstvo vnútra SR (pani ministerka Ing. Denisu Sakovú PhD.) a na Ministerstvo školstva SR (pani ministerka JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú PhD.). Po zmene vlády, a následnej zmene osadenstva ministerstiev sa však tento proces značne spomalil. Čas však plynie neúprosne, a tak spomalený proces schvaľovania priamo ovplyvňuje budúcu existenciu školy. Oslovení boli aj lokálni politici, so žiadosťou o súčinnosť v danej veci. Ich aktivita bola však značne ovplyvnená komplikovaným schvaľovacím procesom. Oslovení boli aj zástupcovia Mesta Žilina, aj VÚC Žilina, ktorí taktiež vyjadrili svoje súhlasné stanovisko v danej veci. Snaha o podporu bola vyjadrená aj podpismi rodičov bývalých žiakov, rodinných príslušníkov či ďalších sympatizantov elokovaného pracoviska v Mojšovej Lúčke.

Prečo sa snažíme presídliť školu?

Budova, v ktorej škola momentálne sídli, je v prenájme od Mesta Žilina na 20 rokov. Mesto Žilina si prenajíma budovu od Vodohospodárskej výstavby š.p. Žilina. Budova si vyžaduje celkovú rekonštrukciu - výmenu okien, zateplenie, opravu strechy, podlahovej krytiny. Energeticky je budova veľmi náročná, nakoľko dochádza ku veľkým tepelným únikom cez nezateplené steny a okná. Momentálne je taktiež predmetom riešenia vedenia školy zatekajúci komín. O budovu sa škola delí taktiež s materskou školou, ktorá má iného zriaďovateľa. Komunikácia a spoločné hľadanie riešenia je preto oveľa náročnejšie. Problém je aj vo financovaní energií nakoľko nie sú prítomné diferencované merače energií, platby sa teda delia len podľa metrov štvorcových. Škola je kapacitne obmedzená, nie je možné jej rozširovanie, pretože nie sú k dispozícii ďalšie priestory. Škola je lokalizovaná v priestore, ktorý je z pohľadu občianskej vybavenosti značne obmedzený. Je izolovaná od viacerých možností, ktoré by jej poloha v meste mohla ponúkať. Či už sa jedná o rôzne voľnočasové aktivity, krúžky, návštevy divadiel, koncertov, ktoré sú teraz značne komplikovanejšie. Pre školu by poloha v meste znamenala aj aplikovanie logopedických cvičení do situácií zo života. Zapájania sa detí do bežnej komunikácie - napríklad v obchode, osmeľovanie sa pri bežných situáciach, ktoré častokrát pre deti znamenajú veľké problémy.Polovica budovy bohužiaľ nie je dostavaná, je to z hľadiska bezpečnosti pre pohyb nepovolaných osôb veľké bezpečnostné riziko! Žiaci chodia okolo tejto časti každý deň na pobyt v prírode, preto je to vysoko rizikové nielen pre deti, ale aj pre zamestnancov školy! Dochádzanie do školy je tiež  značne komplikované, pretože Mojšová Lúčka sa nachádza na hlavnom dopravnom ťahu cesty Žilina- Martin. Cesta je pravidelne hlásená v dopravnom servise ako úsek s dopravnými zápchami, či nehodami. Skoré dokončenia tunelu Višňové-Dubná skala, ktoré by situáciu mohlo pozitívne ovplyvniť, je vzhľadom na súčasne podmienky stavby taktiež veľmi nepravdepodobné. Častokrát je nemožné prísť na čas, či už ráno ale aj poobede pre deti do školského klubu.  Staršie deti majú možnosť chodievať aj autobusom , no ak autobus stojí v kolóne, je veľmi náročné túto situáciu vyriešiť, či si plánovať prevzatie dieťaťa zo zástavky.Je len otázkou času kedy sa stane nejaká vážna dopravná nehoda pri pripájaní zo smeru Mojšová Lúčka - Žilina. Na túto situáciu už upozorňovali aj občania mestskej časti Mojšová Lúčka spolu s vedením školy na dopravnom inšpektoráte, no žiaľ, bezvýsledne. 

Čo by presídlením získala škola?

Budova na ulici Komenského 2226 je v centre mesta Žilina. Po presídlení by škola disponovala svojou vlastnou budovou, ktorú by už nemala v prenájme, ako je tomu teraz. Nebola by pod tlakom, či sa nájom nezruší zo strany mesta či prenajímateľa mestu. Je renovovaná, nové plastové okná, obnovená strecha s novým náterom. Energeticky neporovnateľná s pôvodnou budovou, čím by sa značne zredukovali náklady na prevádzku školy. Budova je pôvodne stavaná a aj využívaná ako školský objekt, prispôsobené sú tomu aj priestory, či už učebne, triedy , kabinety alebo sociálne zariadenia. Poskytuje priestory, ktoré by pre školu znamenali rozšírenie minimálne o dve triedy naviac (a to hneď po presídlení, v budúcnosti je  však  možnosť upraviť aj podkrovný priestor a tým naďalej zvyšovať kapacitu).V areáli budovy sa nachádza záhrada, ktorú by škola využila na športové aktivity počas hodín telesnej výchovy, na pobyt žiakov ŠKD v exteriéri, či priestor na vytvorenie ,,zelených tried“. Zmenila by sa dostupnosť pre zamestnancov a žiakov. Doprava by bola tým pádom jednoduchšia  a prijateľnejšia pre väčšinu rodičov. Budova by znamenala pre školu spojenie dvoch subjektov, a to: Elokované pracovisko Rybné námestie 1, Žilina.Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Moyzesova 911/25 Žilina. Oba subjekty sú v dvoch nezávislých prenajatých priestoroch. Sústredilo by sa v nej 25 zamestnancov a až 80 žiakov s NKS. Toto spojenie by zlepšilo spoluprácu so psychológmi či logopédmi z poradne. Mohla by byť tak poskytované poradenstvo či terapia pre žiakov školy, či ich rodičov.Lokalizácia novej budovy by pre školy znamenala, aj blízkosť ďalších dvoch základných škôl, čo by mohlo vytvoriť úzku spoluprácu a ľahšiu inklúziu pre žiakov. Mohlo by vytvárať priestor pre spoločné aktivity s intaktnými rovesníkmi. Poloha by facilitovala podmienky na logopedickú terapiu, žiaci by mohli precvičovať pragmatickú zložku jazyka v reálnom prostredí – v obchode, lekárni, knižnici. Došlo by k prepojeniu školy s reálnym životom. 

Zhrnutie :

Touto petíciou Vás žiadame o prehodnotenie situácie ohľadom našej školy, áno píšeme našej školy. Škola a jej pedagógovia nám veľa dala, preto jej to aspoň z časti chceme vrátiť. Prosím Vás prehodnoťte danú vec objektívne. Nový priestor je ideálny pre danú školu, aby sa opäť vrátil detský krik a džavot. Je na to stavaná, v minulosti tak aj bola využívaná

Nedopusťte prosím, aby bola daná budova využitá na kancelárske priestory. Administratívne priestory sa isto hľadajú ľahšie, alebo sa aspoň ľahšie prispôsobujú. 

Dajte prosím našej žiadosti šancu. Podporte prosím ,,domáce ´´ vzdelávanie pre lokálnych žiakov, však až 80 % detí je priamo z mesta Žilina. Podporu máme dokonca aj od Mesta Žilina , v zastúpení pána primátora Fiabáneho. Podporu nám vyjadrili aj z VÚC.

Neobetujte prosím budovu výmenou za nejakú inú nehnuteľnosť v prospech iného mesta

Verte tomu, že Vaše rozhodnutie ovplyvní životy mnohých malých dobrosrdečných skvelých ľudí a nielen ich, ale aj ich rodín. Svojím rozhodnutím priamo ovplyvňujete štart detí do ich vzdelávania a života v školských laviciach.

Možno z nich aj vďaka Vám a Vašej pomoci budú z nich v budúcnosti úspešní dospelí ľudia, ktorí budú reprezentovať nielen seba ale aj našu krajinu, všade kadiaľ povedú ich kroky. 

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri čítaní tejto petície.

poloha2.pngmojsovaluckapovod1.pngmojsovaluckanove1.png


MDDr. Kristína Bukovinská    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem MDDr. Kristína Bukovinská na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )