Petícia za odvolanie riaditeľky CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice

Po nástupe novej riaditeľky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice, v apríli 2015 dochádza na pracovisku k porušovaniu zákonov ako v oblastiach riadiacej, ekonomickej, odbornej aj v oblasti pracovných vzťahov. Konštatujeme necitlivý a neodborný prístup pani riaditeľky v riadení centra, porušovanie základných právnych predpisov a platných vnútorných predpisov pracoviska. Konfrontačný prístup k podriadeným a ostatným zamestnancom, bossing závažne narušuje pracovné podmienky a pracovnú atmosféru a má za následok postupný rozvrat činnosti samotného Centra. V snahe vyriešiť neúnosnú situáciu     na pracovisku a zabrániť jej dopadu na prácu s klientmi, s ich zákonnými zástupcami, pedagógmi spolupracujúcich materských, základných a stredných škôl ako aj iných partnerov, sa zamestnanci Centra obrátili opakovane na zriaďovateľa – odbor školstva OÚ v Košiciach o naliehavé riešenie situácie a na ďalšie inštitúcie. Zatiaľ bezvýsledne. Keďže doteraz nedošlo k opatreniam, ktoré by situáciu vyriešili, ale  práve naopak, bossing zo strany pani riaditeľky sa stupňuje, zamestnanci Centra sú už natoľko psychicky a fyzicky vyčerpaní, že nemôžu plniť svoje pracovné úlohy a odchádzajú na PN-ku. Vzhľadom na tieto dôvody a snahu zamestnancov o zachovanie funkčnosti a kvalitné poskytovanie služieb klientom Centra, týmto podávame zriaďovateľovi petíciu za odvolanie pani riaditeľky z funkcie.

PS: Sme presvedčení, že urobíte ako zriaďovateľ všetko pre to, aby Centrum mohlo naďalej plnohodnotne fungovať, čo je v záujme všetkých zúčastnených strán.  

V Košiciach dňa 16. 10. 2015      

Zamestnanci CPPPaP v zastúpení petičného výboru, ako organizátori petície  

Petičný výbor:

PhDr. Molčanová Viera, Chalupkova 13, 080 05 Prešov- Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci

PhDr. Podracká Viera, Titogradská 9, 040 23 Košice

Mgr. Olejníková Silvia, Brezová 3, 040 01 Košice  


Petičný výbor    Kontaktujte autora petície