Petícia za dobrovoľnosť očkovania proti CoViD-19

Táto petícia sa podpisuje elektronicky. Môžete nám pomôcť šíriť petíciu aj mimo internet tým, že ju vytlačíte a umiestnite na rôzne podpisové miesta (obchody, čakárne a pod.).

PETÍCIA NA STIAHNUTIE V PDF a JEPG sa nachádza na konci, pod textom petície.

ZNENIE PETÍCIE:

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, v záujme ochrany práv a slobôd  občanov Slovenskej republiky žiadame, aby očkovanie proti CoViD-19 bolo dobrovoľné.

My, podpísaní  občania Slovenskej republiky, rozumieme snahe chrániť zdravie a život občanov Slovenskej republiky proti vírusu SARS-CoV-2.

Napriek tomu trváme na tom, aby bolo v budúcnosti rešpektované právo na slobodný a informovaný súhlas, a aby očkovanie nebolo akokoľvek povinné, vynucované či vynútiteľné a aby neočkovaní ľudia neboli nijako diskriminovaní vo svojich právach a povinnostiach oproti ľuďom očkovaným.

Počas šírenia koronavírusu vláda Slovenskej republiky prijala rad opatrení obmedzujúcich ľudské práva a slobody, pričom niektoré z nich neboli primerané, etické a odôvodnené.

Doposiaľ nedochádzalo k opatreniam zasahujúcim do fyzickej integrity jednotlivca bez jeho slobodného a informovaného súhlasu a s možnými následkami pre jeho zdravie.

V súvislosti s vývojom vakcín proti koronavírusu verejne vystupujú odborníci blízki vláde, presadzujúci povinné očkovanie. Dokonca podmieňujú výkon zamestnania a iných sociálnych činností týmto očkovaním (I.). Toto odmietame.

Nie je prípustné dožadovať sa povinného očkovania, a to aj vzhľadom na krátku dobu testovania. Táto vakcína je úplne nová, testovanie malo vynechané alebo skrátené fázy. Farmaceutická spoločnosť AstraZeneca si presadila imunitu voči hmotnej zodpovednosti za nežiaduce  účinky svojej očkovacej látky (II.). Táto vakcína je úplne nového typu, aký doposiaľ nikdy v histórii  humánnej medicíny nebol použitý  na ľuďoch. Lekári sa vyjadrujú, že môže spúšťať autoimunitné ochorenia, čo môže mať nepredvídateľné dôsledky na zdraví ľudí.  Na  Slovensku nie je zavedený žiaden fond na odškodňovanie vážnych poškodení zdravia očkovaním,  ako to je  samozrejmosťou v krajinách západnej Európy.

Vakcína nemusí byť účinná kvôli častým mutáciám SARS-CoV-2 (III.) a obtiažnosti vývoja vakcíny na podobné vírusy (doteraz sa nepodarilo vyvinúť vakcínu proti SARS a MERS). V klinických skúškach zvieratá očkované proti SARS po vystavení infekcii ochoreli (IV.). Pri testovaní na zvieratách súčasnej oxfordskej vakcíny (AstraZeneca) všetky testované opice, ktoré boli očkované, sa napriek tomu nakazili SARS-CoV-2 (V.). Očkovanie bude pravdepodobne zbytočné, keďže 40-60% ľudí si už v minulosti vybudovalo imunitu. Výsledky štúdie ukazujú, že po kontakte s vírusom sa vytvára robustná imunitná odpoveď, ktorá predpokladá ľahší priebeh ochorenia pri opakovanom infikovaní. A zároveň ľudské telo má dostatočne funkčný obranný ako aj pamäťový imunitný systém cez T-lymfocyty, ktoré vedia udržať pamäťovú stopu po SARS-COV-2 dlhé obdobie; teda nie je dôvod na aplikáciu vakcíny. (VI.).

Pri úmrtnosti na CoViD-19 (doteraz 33 prípadov za polrok) (VII.) v porovnaní s chrípkou (priemerne 900 prípadov za rok) (VIII.) a vzhľadom na to, že len 5% populácie sa dobrovoľne dáva zaočkovať proti chrípke (t.j. 250 tisíc občanov), objem objednaných vakcín (3 milióny) je vysoko pravdepodobne vyhodenými prostriedkami daňových poplatníkov, aj keď obavy z CoViD-19 môžu byť niekoľko násobne vyššie vzhľadom na dennodennú medializáciu šírenia strachu z tohto vírusu.

Pripomeňme si, že z 1 milióna vakcín proti prasacej chrípke bolo podaných menej ako 10% a štát musel zaplatiť za likvidáciu exspirovaných vakcín (IX.).

Nedotknuteľnosť osoby, sloboda svedomia, právo na slobodný a informovaný súhlas i nadradenosť záujmu a blaha ľudskej bytosti pred záujmami vedy a spoločnosti sú hodnoty chránené na úrovni ústavného poriadku. Povinné očkovanie vnímame ako protiústavný krok.*

 

Vážená pani prezidentka SR, vláda SR, NR SR, MZ SR a ÚVZ SR:

1.     Žiadame dodržiavanie základných ľudských práv, Ústavy SR a medzinárodných dohôd v otázke očkovania (a.; b.). Žiadame preto o dobrovoľnosť v rozhodovaní o očkovaní proti CoViD-19, a to u všetkých obyvateľov SR bez  rozdielu veku či príslušnosti k rizikovej skupine. 

2.   Žiadame o rovnoprávne zaobchádzanie, bez akýchkoľvek obmedzení pre ľudí bez očkovania proti CoViD-19. Týmto žiadame, aby neboli očkovaním podmieňované bežné aktivity, akými sú vzdelávanie, práca a podnikanie, školská dochádzka, cestovanie  a využívanie verejne ponúkaných služieb. 

3.     Žiadame o povolenie používania v SR len takých vakcín, ktoré prešli všetkými fázami testovania, a to voči placebu. Žiadame o zverejnenie kompletného chemického zloženia (vrátane látok v stopovom množstve a nanočastíc) týchto vakcín a všetkých dokumentov z ich testovania. Takisto žiadame o zverejnenie všetkých údajov o nežiaducich účinkoch vakcín proti CoViD-19.

4.     Nesúhlasíme s použitím vakcín, pri ktorých výrobe či vývoji boli použité bunkové tkanivá pôvodne pochádzajúce z umelo potratených ľudských plodov. V tomto bode plne podporujeme Citizengo (X.).

5.     Namiesto boja proti CoViD-19 žiadame  opatrenia na podporu zdravia a imunity voči CoViD-19. Žiadame o dostupnosť efektívnej liečby.  Rovnako odmietame vedecky neopodstatnené, až kontraproduktívne opatrenia ako povinné nosenie rúšok, a to špeciálne u školopovinných detí. Štúdie potvrdzujú, že asymptomatické osoby prenášajú ochorenie minimálne alebo vôbec (XI.), rovnako u detí nebol potvrdený žiaden prenos ochorenia (XII.).

 

Vedecká  štúdia preukázala, že rúška sú efektívne len v prípade, ak ich nosia ľudia so symptómami (kašľúci a kýchajúci). V ostatných prípadoch neexistuje vedecký dôkaz preukazujúci účelnosť nosenia rúška (XIII.). The British Medical Journal publikoval štúdiu o škodlivosti nosenia látkových rúšok (XIV.)V rúškach sa hromadia choroboplodné zárodky, nositeľ je nútený dýchať škodlivé CO2 (XV.), čo ohrozuje imunitu, spôsobuje únavu, znížený výkon,  bolesti hlavy, môže spôsobiť odpadnutie, či kožné problémy (XVI.) Toto nariadenie u detí má za následok zníženú sociálnu interakciu, zníženú neverbálnu komunikáciu a iné psychické následky.      ·   

 

I. https://www.postoj.sk/59121/masivne-ockovanie-vo-svete-zacne-na-jesen-slovakov-treba-presvedcit-kampanou

II. https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability/astrazeneca-to-be-exempt-from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries-idUSKCN24V2EN

III. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2767177

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134820301829

IV. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/

V. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8331709/Oxford-coronavirus-vaccine-does-not-stop-infection-experts-warn.html

VI. https://www.bbc.com/future/article/20200716-the-people-with-hidden-protection-from-covid-19

      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420310084

VII. https://zdravoteka.sk/magazin/koronavirus-covid-19-pocet-nakazenych-a-pocet-umrti-slovensko-a-svet-aktualne-statistiky/

VIII. https://dennikn.sk/1264273/na-slovensku-zomrie-nasledkom-chripky-viac-ako-800-ludi-rocne-v-zaockovanosti-sme-na-chvoste-eu/

IX. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/168071-stat-musi-zlikvidovat-vakciny-za-7-milionov-eur/

X. https://www.citizengo.org/sk/lf/180626-odmietnime-vyskum-vakciny-proti-covid-19-zalozeny-na-ludskych-embryach

XI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/

XII. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/29/no-case-child-passing-coronavirus-adult-exists-evidence-review/

XIII. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2

XIV. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4748517/

XV. https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01704-y
XVI. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16441251/

         https://journals.lww.com/md-journal/FullText/2020/06120/The_adverse_skin_reactions_of_health_care_workers.49.aspx

 

 * Konkrétne v článku 24, odsek 1, kde Ústava hovorí: (1) sloboda myslenia, svedomia náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Považujeme návrh zákona za neprijateľné porušenie slobody myslenia a svedomia.

a. https://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/8576/ustava-slovenskej-republiky8786.html?menu=1280 Keďže podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny v znení Oznámenia Ministerstva  zahraničných vecí SR č. 40/2000 Z.z., sa v článku 5 hovorí, že ,,zásah v oblasti zdravia sa može vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas", vynucovanie povinného očkovania tento Dohovor porušuje.

b. https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/49019/1/2/oznamenie-c-40-2000-zz-o-uzavreti-dohovoru-o-ochrane-ludskych-prav-a-dostojnosti-cloveka-v-suvislosti-s-aplikaciou-biologie-a-mediciny-dohovor-o-ludskych-pravach-a-biomedicine/oznamenie-c-40-2000-zz-o-uzavreti-dohovoru-o-ochrane-ludskych-prav-a-dostojnosti-cloveka-v-suvislosti-s-aplikaciou-biologie-a-mediciny-dohovorr-o-ludskych-pravach-a-biomedicine

 

 

Petičný výbor:

Mgr. Lucia Gogolová, Robotnícka 193/10, 95501 Tovarniky

Ing. Miroslav Sagan, Pečeňany 226, 95636 Pečeňany 

Roman Pavlík, Horné Rakovce 1412/27, 03901 Turčianske Teplice

Mgr. Adriana Kráľová, Československej armády 405/69, 033 01 Liptovský Hrádok

V rozsahu všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe podskratkou GDPR – General Data Protection Regulation, ďalej Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi naúčely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady2008/977/SVV a v zmysle Zákona Národnej rady SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, svojim podpisom vyjadrujem súhlas sospracúvaním poskytnutých osobných údajov za účelom podania tejto petície. Osobne údaje budú spracúvané po dobu 2 rokov od podania petície za účelom overenia podpisovateľov petície.  

 

 

PETÍCIA NA STIAHNUTIE 

Odporúčame súbory najskôr stiahnuť do počítača/notebooku a až tak vytlačiť. Podpísané petičné hárky posielajte poštou zástupkyni petičného výboru Mgr. Lucii Gogolovej na adresu uvedenej na konci prvej strany petičného hárku.

 

PETÍCIA NA STIAHNUTIE V PDFhttps://www.docdroid.net/qOid0tu/peticny-harok-peticia-za-dobrovolnost-ockovania-proti-covid-19-pdf 

 

PETÍCIA NA STIAHNUTIE V JEPGKliknúť pravým tlačidlom myši "Uložiť ako...". Treba stiahnuť zvlášť každú zo 6 strán. 

1. STRANA (petičný hárok s podpismi):1_PETICNY_HAROK_Peticia_za_dobrovolnost_ockovania_proti_CoViD_192.jpg2. STRANA:

2_PETICNY_HAROK_Peticia_za_dobrovolnost_ockovania_proti_CoViD_19.jpg3. STRANA:3_PETICNY_HAROK_Peticia_za_dobrovolnost_ockovania_proti_CoViD_19.jpg4. STRANA: 
4_PETICNY_HAROK_Peticia_za_dobrovolnost_ockovania_proti_CoViD_19.jpg5. STRANA: 

5_PETICNY_HAROK_Peticia_za_dobrovolnost_ockovania_proti_CoViD_19.jpg6. STRANA: 

6_PETICNY_HAROK_Peticia_za_dobrovolnost_ockovania_proti_CoViD_19.jpg

 

 

 


Lucia Gogolová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Lucia Gogolová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...