Petícia za dobrovoľnosť očkovania proti CoViD-19

Táto petícia sa podpisuje elektronicky. Môžete nám pomôcť šíriť petíciu aj mimo internet tým, že ju vytlačíte a umiestnite na rôzne podpisové miesta (obchody, čakárne a pod.).

PETÍCIA NA STIAHNUTIE V PDF a JEPG sa nachádza na konci, pod textom petície.

 

 

PETÍCIA

Vážená pani prezidentka SR, vláda SR, Národná rada SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR, v záujme ochrany práv  a slobôd občanov Slovenskej republiky žiadame, aby očkovanie proti CoViD-19 bolo dobrovoľné.

My, podpísaní  občania SR, rozumieme snahe chrániť zdravie a život občanov proti vírusu SARS-CoV-2. Napriek tomu trváme na tom, aby bolo v budúcnosti rešpektované právo na slobodný a informovaný súhlas, a aby očkovanie nebolo akokoľvek povinné, vynucované či vynútiteľné a aby neočkovaní ľudia neboli nijako diskriminovaní vo svojich právach a povinnostiach oproti ľuďom očkovaným.

Počas šírenia koronavírusu vláda Slovenskej republiky prijala rad opatrení obmedzujúcich ľudské práva a slobody, pričom niektoré z nich neboli primerané, etické a odôvodnené.

Doposiaľ nedochádzalo k opatreniam zasahujúcim do fyzickej integrity jednotlivca bez jeho slobodného a informovaného súhlasu a s možnými následkami pre jeho zdravie. V súvislosti s vývojom vakcín proti koronavírusu verejne vystupujú odborníci blízki vláde, presadzujúci povinné očkovanie. Dokonca podmieňujú výkon zamestnania a iných sociálnych činností týmto očkovaním (I.). Toto odmietame.

Nie je prípustné dožadovať sa povinného očkovania, a to aj vzhľadom na krátku dobu testovania. Táto vakcína je úplne nová, testovanie malo vynechané alebo skrátené fázy. Farmaceutická spoločnosť AstraZeneca si presadila imunitu voči hmotnej zodpovednosti za nežiaduce  účinky svojej očkovacej látky (II.). Táto vakcína je úplne nového typu, aký doposiaľ nikdy v histórii  humánnej medicíny nebol použitý  na ľuďoch. Lekári sa vyjadrujú, že môže spúšťať autoimunitné ochorenia, čo môže mať nepredvídateľné dôsledky na zdraví ľudí.  Na  Slovensku nie je zavedený žiaden fond na odškodňovanie vážnych poškodení zdravia očkovaním,  ako to je  samozrejmosťou v krajinách západnej Európy.

Vakcína nemusí byť účinná kvôli častým mutáciám SARS-CoV-2 (III.) a obtiažnosti vývoja vakcíny na podobné vírusy (doteraz sa nepodarilo vyvinúť vakcínu proti SARS a MERS). V klinických skúškach zvieratá očkované proti SARS po vystavení infekcii ochoreli (IV.). Pri testovaní na zvieratách súčasnej oxfordskej vakcíny (AstraZeneca) všetky testované opice, ktoré boli očkované, sa napriek tomu nakazili SARS-CoV-2 (V.). Očkovanie bude pravdepodobne zbytočné, keďže 40-60% ľudí si už v minulosti vybudovalo imunitu. Výsledky štúdie ukazujú, že po kontakte s vírusom sa vytvára robustná imunitná odpoveď, ktorá predpokladá ľahší priebeh ochorenia pri opakovanom infikovaní. A zároveň ľudské telo má dostatočne funkčný obranný ako aj pamäťový imunitný systém cez T-lymfocyty, ktoré vedia udržať pamäťovú stopu po SARS-COV-2 dlhé obdobie; teda nie je dôvod na aplikáciu vakcíny. (VI.).

Pri úmrtnosti na CoViD-19 (doteraz 33 prípadov za polrok) (VII.) v porovnaní s chrípkou (priemerne 900 prípadov za rok) (VIII.) a vzhľadom na to, že len 5% populácie sa dobrovoľne dáva zaočkovať proti chrípke (t.j. 250 tisíc občanov), objem objednaných vakcín (3 milióny) je vysoko pravdepodobne vyhodenými prostriedkami daňových poplatníkov, aj keď obavy z CoViD-19 môžu byť niekoľko násobne vyššie vzhľadom na dennodennú medializáciu šírenia strachu z tohto vírusu.

Pripomeňme si, že z 1 milióna vakcín proti prasacej chrípke bolo podaných menej ako 10% a štát musel zaplatiť za likvidáciu exspirovaných vakcín (IX.).

Právny rámec: 

a)

Nedotknuteľnosť osoby, sloboda svedomia, právo na slobodný a informovaný súhlas i nadradenosť záujmu a blaha ľudskej bytosti pred záujmami vedy a spoločnosti sú hodnoty chránené na úrovni ústavného poriadku. Povinné očkovanie vnímame ako protiústavný krok. Konkrétne v článku 24, odsek 1, kde Ústava hovorí: “sloboda myslenia, svedomia náboženského vyznania a viery sa zaručujú”. Považujeme návrh zákona za neprijateľné porušenie slobody myslenia a svedomia.

b)

Podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny v znení Oznámenia Ministerstva  zahraničných vecí SR č. 40/2000 Z.z., sa v článku 5 hovorí, že ,,zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas", akékoľvek vynucovanie povinného očkovania tento Dohovor porušuje.

 

Preto žiadame ústavné orgány SR, Vládu SR, Národnú radu SR a prezidentku SR:

1.     Žiadame dodržiavanie základných ľudských práv, Ústavy SR a medzinárodných dohôd v otázke očkovania (a.; b.). Žiadame preto o dobrovoľnosť v rozhodovaní o očkovaní proti CoViD-19, a to u všetkých obyvateľov SR bez  rozdielu veku či príslušnosti k rizikovej skupine. 

2.   Žiadame o rovnoprávne zaobchádzanie, bez akýchkoľvek obmedzení pre ľudí bez očkovania proti CoViD-19. Týmto žiadame, aby neboli očkovaním podmieňované bežné aktivity, akými sú vzdelávanie, práca a podnikanie, školská dochádzka, cestovanie  a využívanie verejne ponúkaných služieb. 

3.     Žiadame o povolenie používania v SR len takých vakcín, ktoré prešli všetkými fázami testovania, a to voči placebu. Žiadame o zverejnenie kompletného chemického zloženia (vrátane látok v stopovom množstve a nanočastíc) týchto vakcín a všetkých dokumentov z ich testovania. Takisto žiadame o zverejnenie všetkých údajov o nežiaducich účinkoch vakcín proti CoViD-19.

4.     Nesúhlasíme s použitím vakcín, pri ktorých výrobe či vývoji boli použité bunkové tkanivá pôvodne pochádzajúce z umelo potratených ľudských plodov. V tomto bode plne podporujeme Citizengo (X.).

5.     Namiesto boja proti CoViD-19 žiadame  opatrenia na podporu zdravia a imunity voči CoViD-19. Žiadame o dostupnosť efektívnej liečby.  Rovnako odmietame vedecky neopodstatnené, až kontraproduktívne opatrenia ako povinné nosenie rúšok, a to špeciálne u školopovinných detí. Štúdie potvrdzujú, že asymptomatické osoby prenášajú ochorenie minimálne alebo vôbec (XI.), rovnako u detí nebol potvrdený žiaden prenos ochorenia (XII.).

Vedecká  štúdia preukázala, že rúška sú efektívne len v prípade, ak ich nosia ľudia so symptómami (kašľúci a kýchajúci). V ostatných prípadoch neexistuje vedecký dôkaz preukazujúci účelnosť nosenia rúška (XIII.). The British Medical Journal publikoval štúdiu o škodlivosti nosenia látkových rúšok (XIV.)V rúškach sa hromadia choroboplodné zárodky, nositeľ je nútený dýchať škodlivé CO2 (XV.), čo ohrozuje imunitu, spôsobuje únavu, znížený výkon,  bolesti hlavy, môže spôsobiť odpadnutie, či kožné problémy (XVI.) Toto nariadenie u detí má za následok zníženú sociálnu interakciu, zníženú neverbálnu komunikáciu a iné psychické následky.      

  

DOPLNENIE OKTÓBER 2021 

 

Vzhľadom k tomu, že petícia bola založená a napísaná v septembri 2020, po roku máme viac informácií a faktov k tejto téme. Je zrejmé, že naše argumenty sa potvrdzujú a ešte viac podčiarkujú dôležitosť bodov, ktoré v petícii žiadame. Považujeme ich za veľmi dôležité pre posúdenie celkového obrazu a preto je potrebné ich spomenúť.

Petíciu od jej zverejnenia podpísalo viac ako 40.000 petentov, či už v elektronickej forme (1), alebo na fyzických petičných hárkoch a ich počet stále narastá.  

Napriek tomu, že je očkovanie proti CoViD-19 dobrovoľné, v celej spoločnosti je vyvíjaný tlak na očkovanie. Bohužiaľ, niektoré spoločnosti sa už otvorene chvália, že znevýhodňujú neočkovaných zamestnancov. (2)  

Minister zdravotníctva dokonca uvažuje o možnosti zaradenia očkovania proti CoViD-19 do kalendára pre povinné očkovanie detí a dospelých. „Môžeme sa rozprávať o tom, že pokiaľ bude očkovanie detí, môže byť predmetom na odbornú diskusiu jeho prípadné zaradenie do povinného očkovacieho kalendára," uviedol minister v rozhovore. (3)     

V Nemecku pritom Stála očkovacia komisia (Stiko) neodporúča plošné očkovanie detí kvôli nedostatku vedeckých podkladov. (4) Existuje viacero štúdií, ktoré predkladajú dôvody prečo by sa deti nemali očkovať proti Covid-19 a čo očkovanie u nich spôsobuje. (5)

Ondrej Halgaš z Torontskej univerzity na príklade z Kanady, kde žije, vysvetľuje, že nízky počet úmrtí u detí (ktorý nepresahuje úmrtnosť u chrípky), hospitalizácií ani výskyt multisystémového zápaloveho syndrómu v súvislosti s ochorením CoViD-19 v tejto vekovej skupine nepodporuje plošnú vakcináciu detí. (6)

Podobne nízke čísla ochorenia u detí sú aj v iných krajinách vrátane Slovenska.   Podobne uvažuje o povinnom očkovaní pre určité skupiny obyvateľstva: "Jednou z možností, ako zlepšiť zaočkovanosť Slovenska, by podľa ministra zdravotníctva mohlo byť povinné očkovanie určitých skupín obyvateľov. Týkať by sa to mohlo niektorých zamestnaní alebo určitých vekových kategórií, napríklad ľudí nad 60 rokov." (7)  

Taktiež štát poskytuje rozličné výhody pre očkovaných, napríklad oslobodením od povinnosti testovania. A EÚ zas schválila diskriminačné Covid pasy.

"Diskriminácia je také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom (skupinou ľudí, organizáciou, krajinou, skupinou krajín) inak než s iným človekom (skupinou ľudí, organizáciou, krajinou, skupinou krajín) na základe jeho odlišnosti...", teda aj zvýhodňovanie istej skupiny ľudí na základe jej odlišnosti na úkor druhej je diskrimináciou. (8) Preto by sme chceli uviesť ďalšie aktuálne údaje k petícii, ktoré v čase jej vzniku neboli známe. Tie poukazujú na skutočnosť, že z hľadiska zabránenia šíreniu ochorenia CoViD-19, nie je preukázaný rozdiel medzi očkovanými a neočkovanými občanmi. Navyše je neprípustné diskriminovať kohokoľvek na  základe  medicínskeho zákroku, ktorý mu môže poškodiť zdravie.  

Ochranná hladina sa vytvorí 10-14 dní po 2. očkovaní a dĺžka ochrany vyvolanej očkovacou látkou podľa príbalového letáku nie je známa (Pfizer/BioNTech). Odhaduje sa na 90 dní. Čoraz častejšie sa spomína ďalšia dávka či pravidelné preočkovávanie. (9)  

Očkovanie nechráni pred šírením nákazy podľa doterajších poznatkov, nanajvýš podľa niektorých štúdií môže znížiť riziko prenosu, teda aj očkovaní môžu roznášať ochorenie naďalej. (10)  

V krajine s najvyšším podielom zaočkovaných obyvateľov nezabránila ani 60% zaočkovanosť (dvoma dávkami) ďalšej vlne epidémie. Jednu dávku na Seychelách dostalo už vyše 85% obyvateľov. V karentovanom vedeckom časopise European Journal of Epidemiology bolo publikované zistenie, že na úrovni jednotlivých krajín nie je badateľný žiaden vzťah medzi percentom plne zaočkovanej populácie proti ochoreniu Covid-19 a výskytom nákazy. Naopak, výskum v 68 krajinách dokonca ukázal viac nových prípadov nákazy v krajinách s vysokým podielom plne zaočkovaných v porovnaní s menej zaočkovanými krajinami. (11)  

Podľa štúdie z Izraela úroveň protilátok prudko klesla pod úroveň považovanú za ochrannú za menej ako 3 mesiace po 2. dávke (Pfizer). Bude potrebné sa pripraviť na očkovanie populácie každých 6 mesiacov, možno dvoma dávkami? (12)  

Podľa príbalového letáku, tak ako každá očkovacia látka, ani očkovanie očkovacou látkou Comirnaty (obchodný názov vakcínyproti CoViD-19 od Pfizeru) nemusí chrániť každého, kto ju dostane. (13)  

V súčasnosti používané očkovacie látky majú rozlične deklarovanú účinnosť voči mutáciám. Voči niektorým variantom môžu byť neúčinné. (14) Ani ochrana proti ťažkému priebehu či úmrtiu  nie je pri nich taká, ako sa očakáva.  Vo vysoko zaočkovanej Británii takmer tretina Britov, ktorí zomreli na mutáciu delta, bola plne zaočkovaná. (15)  

Ako jeden z najpodstatnejších dôvodov na vysokú zaočkovanosť sa uvádza kolektívna imunita.  Hranica zaočkovanosti potrebná pre jej vytvorenie sa však nezakladá na vedeckých údajoch. Spočiatku deklarovaných 60% postupne narastá a rôzni odborníci uvádzajú stále vyššie čísla. Aktuálne sa spomína 90%. Podobne menil svoje vyjadrenia Anthony Fauci, ktorý neskôr priznal, že klamal, aby ovplyvnil verejnú mienku k vyššej ochote dať sa zaočkovať. (16) A popredný nemecký virológ, ktorý vyvinul jeden z prvých PCR testov na SARS-CoV-2, Christian Drosten hovorí, že kolektívna imunita voči SARS-CoV-2 je čistá ilúzia, že niečo také nie je možné očkovaním dosiahnuť. (17)

V panike po druhej vlne nám pri použití vakcín chýba opatrnosť. Napriek istote, s akou naši odborníci presadzujú plošné očkovanie, faktom ostáva, že dáta o dlhodobej bezpečnosti a zriedkavých nežiaducich účinkoch nám skrátka chýbajú. Táto skutočnosť sa absolútne nekomunikuje. Mementom by nám mohla byť vakcína proti prasacej chrípke Pandemrix. Táto bolaschválená Európskou liekovou agentúrou  a po narastajúcom počte prípadov narkolepsie u očkovaných, vyhodnotenej ako súvisiacej s očkovaním, bolo nakoniec vyplatené v mnohých krajinách odškodné v miliónoch eur. (18)    

 

Osobitne by sme sa preto chceli venovať nežiaducim účinkom, ktoré predstavujú pri tomto preventívnom zákroku neprimerané riziko najmä u ľudí, pre ktorých Covid nepredstavuje hrozbu. Podľa výsledkov klinických skúšok bolo zaznamenaných až 2,8 - 4,6% vážnych NÚ po očkovaní (Pfizer).  (19)

V Nórsku už v prvých týždňoch po spustení očkovania proti CoViD-19 zomrelo po očkovaní 23 ľudí, čo otvorilo otázky ohľadom vhodnosti očkovania u určitých skupín obyvateľstva. (20)

Na štatistické ukazovatele o možnom náraste úmrtnosti krátko po očkovaní proti CoViD-19 upozornila aj britská Aliancia za slobodu v medicíne a požiadala o preskúmanie súvisu. (21) Viac ako tretina očkovaných (Pfizer) hlásila nežiaduce reakcie v UK. (22)

K 7. máju tvorili hlásené úmrtia v roku 2021 takmer 45% všetkých úmrtí po vakcínach od roku 1990. Do 7. mája bolo 3919 hlásených úmrtí v systéme VAERS. Vzhľadom na vysokú podhlásenosť budú počty NÚ pravdepodobne omnoho vyššie. (23) V európskom systéme hlásení EudraVigilance sú podobne nahlásené tisíce úmrtí po očkovaní proti CoViD-19.  (24) Zo starších dát vládneho dokumentu USA vyplýva, že je hlásených menej než 1% NÚ. (25)

U nás doposiaľ ŠÚKL hlásil okolo 100 nežiaducich účinkov očkovania ročne - u všetkých vakcín spolu. Tento polrok iba u vakcín proti CoViD-19 bolo hlásených 5.795 podozrení na nežiaduce účinky, čo znamená, že vakcíny proti CoViD-19 sú prinajmenšom 10x, možno dokonca aj vyše 100x nebezpečnejšie než všetky ostatné doposiaľ schválené vakcíny, používané na Slovensku. (26)

Kvôli úmrtiam hláseným ešte v marci po očkovaní dočasne pozastavilo očkovanie AstraZenecou viacero krajín. Na Slovensku sa objavili podobné prípady. (27) Očkovanie AstraZenecou pozastavilo v tom čase 20 krajín, slovenský ŠÚKL nevidel dôvod (28), očkovanie u nás sa pozastavilo až začiatkom mája. (29) Dánsko očkovanie AstraZenecou ani neobnovilo, podľa predstaviteľky Dánskej liekovej agentúry nešlo o bežné zrazeniny.(30) Neskôr, keď sa hlásenia rozšírili na 86 prípadov trombózy, Európska lieková agentúra (EMA) oznámila, že táto vakcína nakoniec môže zriedkavo spôsobovať krvné zrazeniny. V apríli pridali na zoznam aj vakcínu Johnson & Johnson a odporučili pridať informáciu o krvných zrazeninách do príbalového letáku. Na prípade krvných zrazenín pri vakcínach od AstraZenecy je vidieť ako laxne pristupujú k bezpečnosti pri vakcínach štátne úrady. Pripomíname, že vakcínu od AstraZenecy Švajčiarsko ani USA ani nepovolili, krajiny ako Írsko, Švédsko, Dánsko a Fínsko ju úplne zastavili (31). 

Popredný činiteľ EMA, Marco Cavaleri neodporúča očkovanie AstraZenecou už nikomu, ani osobám nad 60 rokov. (32) Reumatológ z UCLA, Patrick Whelan, MD, PhD., už v decembri v liste varoval  FDA, že spike proteín by mohol súvisieť so zápalovými reakciami a nežiaducimi účinkami podobnými následkom ochorenia s mechanizmom vzniku mikrozrazenín. (33) Šéf patológov MUDr. Palkovič v rozhovore vysvetlil, ako sa vo všeobecnosti vyhodnocuje úmrtie v dôsledku očkovania:"Potvrdili sme dve úmrtia s možným súvisom s očkovaním… to je rozdiel. Museli by dostať anafylaktický šok, alebo dramatickú reakciu, priekaznú. Inak je to stále iba možný súvis." (34) V ďalšom rozhovore hlavný patológ uvádza, že po očkovaní bolo hlásených 72 úmrtí, z toho 12 ich zomrelo na Covid, ktorým sa nakazili po očkovaní. (35)

 

Medzitým sa rozrastá zoznam nežiadúcich účinkov (NÚ). Európsky úrad pre kontrolu liečiv (EMA) skúma nové možné NÚ mRNA vakcín proti CoViD-19 od Pfizeru a Moderny: multiformný erytém (alergická reakcia na pokožke), glomerulonefritídu (zápal obličiek) a nefrotický syndróm, čo je porucha obličiek, charakteristická vysokým obsahom bielkovín v moči. EMA tiež zverejnil, že medzi skúmané možné NÚ všetkých štyroch v EÚ na núdzové použitie povolených vakcín proti CoViD-19 (teda aj AstraZeneca a Johnson&Johnson, nielen Moderna a Pfizer) zaradil aj problémy s menštruáciou u žien. Oficiálne už bol zaradený medzi NÚ aj Guillain-Barré syndróm a ďalšie. Vo veľkom počte sa objavuje spojitosť medzi očkovaním a problémami so srdcom, myokarditídou. Štúdia Kalifornskej univerzity ukázala, že zdraví chlapci vo veku 12 až 15 rokov mali štyri až šesť násobne väčšiu šancu dostať zápal srdcového svalu (myokarditídu) súvisiaci s vakcínou než skončiť v nemocnici s covidom. (36)

Výrobcovia však za poškodenie zdravia neponesú žiadnu zodpovednosť, rovnako štát nezabezpečuje žiaden systém odškodnenia. Všetky prípadné následky znáša občan, preto trváme na tom, aby bola zabezpečená dobrovoľnosť bez akejkoľvek diskriminácie. Dobrovoľníkov z kontrolnej skupiny chcú, bohužiaľ, zaočkovať tiež, a tak nebude možné vyhodnotiť dlhodobé dopady a neskoršie NÚ. (37)

V príbalovom letáku sa tiež uvádza, že sa nevykonali štúdie genotoxicity ani karcinogenity. Navyše v USA bola táto experimentálna vakcína schválená len pre núdzové použitie. A v EÚ bola podobne schválená len podmienečne na použitie pri pandémii. Nemajú zatiaľ ukončenú tretiu fázu klinických skúšok, a nie sú zatiaľ známe dlhodobé následky. 

U vakcíny Comirnaty (výrobca: Pfizer) bude 3 fáza klinických skúšok, ktorá za normálnych okolností predchádza schváleniu vakcíny/lieku a jej/jeho uvedeniu na trh, ukončená až 2.5.2023, teda až o takmer 2 roky. (38) 

Vakcíny sú podmienečne pripustené na trh pred dokončením 3 fázy klinických skúšok kvôli núdzovej situácii. Deti však ochorením CoViD-19 nie sú prakticky vôbec ohrozené, teda pre ne by núdzová situácia nemala platiť, a tak by logicky ani nemali tieto vakcíny byť (ani len podmienečne/dočasne) pripustené pre deti, prinajmenšom do dokončenia 3. fázy klinických skúšok. Podobne nie je  prípustné, aby bolo povinne (či už priamo alebo nepriamo skrz rôzne nevýhody pre neočkovaných alebo výhody pre očkovaných) požadované očkovanie populácie vakcínou, ktorá ešte nebola plnohodnotne schválená a stane sa tak až o 2 roky, aj to len možno.

Bohužiaľ, momentálne sa jednohlasne pretláča názor v prospech očkovania a negatíva sa komunikujú iba k ochoreniu Covid-19. (Ten má pritom podľa minuloročnej obsiahlej štúdie Johna P. A. Ioannidisa smrtnosť 0,23%) (39)

Zo spoločnosti sa vytráca zdravá diskusia, v médiách sa vyjadrujú iba odborníci, ktorí neoponujú spôsob vývoja, testovania či fungovania rýchlo schválených a dostupných vakcín. Pripomíname teda, že aj u nás či vo svete sa množia hlasy odborníkov, ktorí namietajú opodstatnenie použitia či bezpečnosť vakcín proti CoViD-19. Profesor Luc Montagnier, nositeľ nobelovej ceny za medicínu,žiada o zastavenie masívneho očkovania proti CoViD-19. (40) Editor Britského medicínskeho žurnálu (BMJ) Peter Doshi upozorňuje na viacero problematických aspektov klinických testov vakcín Pfizer a Moderna. (41) Podobne kritické články má zverejnené aj Dr. Jan B. Hommel k vakcíne Moderna a Pfizer/BioNTech. (42)

Ďalší odborníci svetového formátu sú voči očkovaniu proti CoViD-19 kritickí: G. Vanden Bosshe, PhD., DVM, belgický virológ a vývojár vakcín; Prof. D. Cahill, Univerzity College Dublin; M. Yeadon, bývalý viceprezident spoločnosti Pfizer; Dr. Peter McCullough, internista, kardiológ a profesor medicíny na texaskej fakulte medicíny.

Aj u nás sú viacerí odborníci kritickí ku kovidovým vakcínam.  O očkovaní proti Covid hovorí MUDr. Janco, predseda lekárskej Únie špecialistov Slovenska ako o zbytočnom kvôli častým mutáciám SARS-CoV-2. (43)

MUDr. Ján Lakota, CSc., lekár s 3 atestáciami z ÚEO SAVo vakcíne proti CoViD-19 hovorí: „Táto vakcína je veľká neznáma a nevieme, čo sa s človekom v priebehu ďalších mesiacov udeje... Ide o prvú vakcínu v histórii, kde nie sú jednoznačné a jasné dáta o znížení infekcie, znížení prenosu, resp. o znížení úmrtnosti/smrtnosti.“ (44)

Slovenský vedec Ondrej Halgaš z Torontskej univerzity v rozhovore spomína: "Vzhľadom na to, že informácie v médiách sú veľmi skreslené, tak sa obávam, že aj mnoho dospelých sa rozhoduje na základe veľmi obmedzených a pravdepodobne nepresných informácií.

Úplne sa pošliapavajú základne princípy bioetiky – úplné informovanie o všetkých možných rizikách, zabezpečenie pochopenia týchto rizík pacientom a informovaný súhlas pacienta bez nátlaku." (6)

Prirodzená imunita po prekonaní CoViD-19 sa v brnenskej štúdii ukazuje ako dlhotrvajúca, zatiaľ čo imunitu po očkovaní opisuje vedúca tímu ako slabú.  

„Lidé musí převzít zodpovědnost sami za sebe a ne slepě věřit jen v očkování, které, ať je to myšleno sebelépe, není samospásné,“ vraví vedkyňa doc. RNDr. Irena Koutná PhD. z Masarakovej univerzity, ktorá už rok v Brne vedie tím skúmajci imunitu na covid-19. (45)  

Prestížny medicínský časopis Lancet publikoval štúdiu, ktorej autori kritizujú snahu vlád ponúkať plošne tretiu dávku očkovania. Na štúdii sa podieľali členovia WHO aj amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv. Pre tretiu, tzv. posilujúcu dávku vakcíny podľa vedcov v súčasnosti nie je vedecký dôvod a celá téma tak zbytočne podrýva dôveru v očkovanie všeobecne. (46) 

Podľa ďalšej štúdie ľudia, ktorým boli podané obe dávky vakcíny od Pfizer-BioNTech, mali takmer šesťkrát väčšiu pravdepodobnosť nakaziť sa variantom delta a sedemkrát väčšiu pravdepodobnosť symptomatického ochorenia ako tí, ktorí sa z ochorenia zotavili. (47) Vyplýva z toho, že k ukončeniu pandémie prispievajú predovšetkým vyliečení, a nie zaočkovaní. Apelujeme na efektívnu a včasnú liečbu aby nedochádzalo ku zbytočným komplikáciám, ko-infekciám a problémom súvisiacim s "long covid". Okrem toho existuje zoznam viac ako 100 recenzovaných štúdií, ktoré preukazujú, že natívna imunita po prekonaní C-19 (bez rozdielu priebehu ochorenia) je trvalá, robustná a rozsiahlejšia, než tá indukovaná vakcínou, čo potvrdzuje neporovnateľnú výhodu získanej imunity oproti tej z očkovania. (47) 

Švédski vedci publikovali v októbri 2021 hneď dve rôzne štúdie, ktoré odhaľujú škodlivú toxicitu spike-proteínov, ktoré vakcíny obsahujú (a učia telo produkovať). Dokáže prenikať do buniek, čo spôsobuje závažné patogenity, má vplyv karcinogénny aj autoimunodeficitný (acquired immunodeficiency syndrome). Negatívna efektivita vakcín (poškodenie organizmu) sa objavuje už po cca 240 dňoch od druhej dávky. Hrotová bielkovina (spike protein) plnej dĺžky zásadne tlmí mechanizmus opravy poškodenej DNA, ktorý je potrebný pre efektívnu V(D)J rekombináciu, dôležitú pre fungovanie imunity. Toto zistenie by malo viesť k vývoju bezpečnejších očkovacích látok proti Covid-19, než sú aktuálne používané mRNA očkovacie látky, ktoré kódujú optimalizovanú hrotovú bielkovinu plnej dĺžky.  (48) 

Z právneho hľadiska hovorí v súvislosti s očkovaním proti CoViD-19 ústavný právnik JUDr. Drgonec o obchádzaní zákona pri očkovaní, právnej problematike a porušovaní norimberského kódexu. "Článok 6 Norimberského kódexu vyžaduje, aby miera škody vzniknutej pokusom bola úmerná prínosu poznatku získaného pokusom pre ľudstvo. V prípade očkovaní proti Covid-19 pomer rizika a prínosu je extrémne vysoký. Medzinárodný trestný tribunál v Haagu v súvislosti s protikovidovým očkovaním už vedie konanie proti Dánsku a Nórsku. Podľa predložených dôkazov úmrtnosť na covid je 0,12 %. Úmrtnosť na vakcíny je 0,377 %. Trikrát viac ľudí zomiera na následky očkovania proti covidu ako na samotný covid." (49)  

Bývalá zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva, právnička Marica Pirošíková v relácii TA3 k výhodám pre očkovaných z právneho hľadiska hovorí, že nie je dôvod obmedzovať neočkovaných: „Už od 15. januára tohto roku je zrejmé stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá upozornila na to, že pri cestovaní nemožno podmieniť vstup do krajiny očkovaním. A to práve preto, že neexistuje jednoznačný dôkaz, že nezaočkovaný nešíri covid" . (50)  

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo 27. januára 2021 rezolúciu č. 2361 (2021), v ktorej okrem iného vyzýva členské štáty a Európsku úniu, aby zabezpečili, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám, alebo preto, že nechcel byť očkovaný. (51)

Vakcína by mala byť osobnou voľbou každého jednotlivca bez akéhokoľvek nátlaku či diskriminácie, s poctivým a podrobným informovaním nielen o potenciálnych prínosoch, ale aj možných rizikách.    

______________________________________________

Petičný výbor:  

Mgr. Lucia Gogolová, Robotnícka 193/10, 95501 Tovarniky - zástupkyňa výboru

Ing. Miroslav Sagan, Pečeňany 226, 95636 Pečeňany 

Roman Pavlík, Horné Rakovce 1412/27, 03901 Turčianske Teplice

Mgr. Adriana Kráľová, Československej armády 405/69, 033 01 Liptovský Hrádok

 

V rozsahu všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe podskratkou GDPR – General Data Protection Regulation, ďalej Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi naúčely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady2008/977/SVV a v zmysle Zákona Národnej rady SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, svojim podpisom vyjadrujem súhlas sospracúvaním poskytnutých osobných údajov za účelom podania tejto petície. Osobne údaje budú spracúvané po dobu 2 rokov od podania petície za účelom overenia podpisovateľov petície.  

 

Zdroje:

I. https://www.postoj.sk/59121/masivne-ockovanie-vo-svete-zacne-na-jesen-slovakov-treba-presvedcit-kampanou

II. https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability/astrazeneca-to-be-exempt-from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries-idUSKCN24V2EN

III. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2767177

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134820301829

IV. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/

V. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8331709/Oxford-coronavirus-vaccine-does-not-stop-infection-experts-warn.html

VI. https://www.bbc.com/future/article/20200716-the-people-with-hidden-protection-from-covid-19

      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420310084

VII. https://zdravoteka.sk/magazin/koronavirus-covid-19-pocet-nakazenych-a-pocet-umrti-slovensko-a-svet-aktualne-statistiky/

VIII. https://dennikn.sk/1264273/na-slovensku-zomrie-nasledkom-chripky-viac-ako-800-ludi-rocne-v-zaockovanosti-sme-na-chvoste-eu/

IX. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/168071-stat-musi-zlikvidovat-vakciny-za-7-milionov-eur/

X. https://www.citizengo.org/sk/lf/180626-odmietnime-vyskum-vakciny-proti-covid-19-zalozeny-na-ludskych-embryach

XI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/

XII. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/29/no-case-child-passing-coronavirus-adult-exists-evidence-review/

XIII. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2

XIV. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4748517/

XV. https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01704-y
XVI. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16441251/

         https://journals.lww.com/md-journal/FullText/2020/06120/The_adverse_skin_reactions_of_health_care_workers.49.aspx

 

Zdroje doplnenie:

1. https://www.peticie.com/peticia_za_dobrovolnost_ockovania_proti_covid-19 

2. https://e.dennikn.sk/2397903/najvacsia-vychodoslovenska-pekaren-ma-zaockovanych-70-zamestnancov-jej-vedenie-hovori-ako-sa-to-podarilo/?ref=tit&_ga=2.170829801.874689238.1621578295-1540640947.1619550387  

3. https://www.aktuality.sk/clanok/895406/koronavirus-vakcinu-od-pfizeru-uz-mozu-dostat-aj-12-rocni-ako-bude-postupovat-slovensko/  

4. https://spravy.rtvs.sk/2021/06/v-nemecku-neodporucaju-plosnu-vakcinaciu-deti/  

5. https://doctorsandscientistsdeclaration.org/home/supporting-evidence/#children

6. https://www.40plus.sk/rizika-a-ockovanie-deti-proti-covid-19-je-treba-ockovat-deti-plosne-ako-vidi-ockovanie-deti-proti-covid-19-slovensky-vedec-ondrej-halgas/  

7. https://dennikn.sk/2434963/lengvarsky-zvazujeme-povinne-ockovanie-pre-urcite-skupiny/ 

8. https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Diskriminácia_(znevýhodňovanie)  

9. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/940896/S907_NERVTAG_certifying_COVID_immunity.pdf  

10. https://www.nytimes.com/2020/12/08/health/covid-vaccine-mask.htmlhttps://spravy.rtvs.sk/2021/04/who-nepodporuje-covidove-pasy-uvadza-dva-hlavne-dovody/                                                         

11. https://www.startitup.sk/zaockovali-cez-60-populacie-covid-19-sa-tam-vsak-vratil-najzaockovanejsia-krajina-sveta-sa-opat-zatvara/  

https://www.ta3.com/clanok/213889/vysoka-zaockovanost-nespomalila-sirenie-covidu-ukazal-vyskum

12. https://www.i24news.tv/en/news/coronavirus/1617185858-antibody-levels-drop-sharply-after-3-months-of-second-vaccine-jab-israeli-study 

13. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_sk.pdf 

14.  https://spravy.rtvs.sk/2021/06/po-ockovani-vakcinou-pfizer-maju-ludia-menej-protilatok-na-indicky-variant/ 

15. https://lekarskenoviny.sk/index.php/2021/06/15/takmer-tretina-britov-ktori-zomreli-na-mutaciu-delta-bola-plne-zaockovana/   

16. https://www.theblaze.com/news/ready-nyt-fauci-admits-to-deceiving-the-public-about-herd-immunity-because-he-wanted-more-people-to-get-vaccinated  

17. https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3323996-skupinove-imunity-proti-covidu-nejde-dosahnout-tvrdi-virolog-ktery-objevil-sars-z  

18. https://norwaytoday.info/news/norways-2009-swine-flu-vaccines-we-are-still-receiving-adverse-drug-reaction-reports-in-2020/

https://sverigesradio.se/artikel/6430756 

https://yle.fi/uutiset/osasto/news/compensation_paid_out_for_vaccine-related_narcolepsy_sufferers/5294297  

19. https://www.fda.gov/media/144245/download&ved=2ahUKEwitkdiq-43xAhXFmIsKHeoTC2gQFjABegQIBRAC&usg=AOvVaw2R0YHnTpPmI-2rqIODPjOZ  

20. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/norway-warns-of-vaccination-risks-for-sick-patients-over-80  

21. https://uploads-ssl.webflow.com/5fa5866942937a4d73918723/601ffc3e56a64132caa3f42f_Open_Letter_from_the_UKMFA_Vaccine_Deaths_Care%20Homes.pdf 

22. https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2021/02/04/more-than-one-in-three-people-in-uk-study-report-side-effects-from-pfizer-coronavirus-vaccine/  

23. https://everlyreport.com/covid-vaccine-vaers-reports/#vaers-reports  

24. https://dap.ema.europa.eu/analyticsSOAP/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312 (Moderna)

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700 (Pfizer)

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439 (AstraZeneca)

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887 (Johnson & Johnson)  

25. https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf  

26. https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/tyzdenna-statistika-hlaseni-podozreni-na-neziaduce-ucinky-vakcin-na-prevenciu-covid-19-10.-6.-2021?page_id=5622  

27. https://spravy.rtvs.sk/2021/03/pripad-umrtia-kratko-po-podani-vakciny-od-astrazenecy-je-uz-aj-na-slovensku/  

28. https://www.postoj.sk/74393/sukl-odporuca-pokracovat-v-ockovani-vakcinou-od-astrazeneca-na-slovensku  

29. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/587494-rezort-zdravotnictva-pozastavil-ockovanie-vakcinou-od-astrazeneca-pre-prvoockovanych/  

30. https://hnonline.sk/svet/2323388-astrazeneca-dansko-zatial-neobnovi-ockovanie-neslo-o-bezne-zrazeniny-tvrdi-sefka-liekovej-agentury  

31. https://cnn.iprima.cz/svycari-neschvalili-vakcinu-astrazeneca-chybi-jim-dukazy-ze-je-bezpecna-18488  

https://www.reuters.com/world/europe/finland-pauses-use-moderna-covid-19-vaccine-young-men-2021-10-07/

https://www.healthline.com/health/adult-vaccines/astrazeneca-vaccine  

32. https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/zastupce-ema-vakcina-astrazeneca-by-se-nemela-davat-ni-lidem-starsim-60-let-40363134  

33. https://akw.sk/wp-content/uploads/Whelan-FDA-letter-re-EAU-Pfizer-.pdf  

34. https://www.hlavnespravy.sk/rozhovor-so-sefom-patologov-michalom-palkovicom-o-umrtiach-po-ockovani-i-o-tom-ze-nase-statistiky-covid-19-umrti-su-neporovnatelne-so-zahranicim-kde-ich-nafukuju/2482542  

35. https://m.topky.sk/cl/10/2102161/Patolog-Palkovic-o-umrtiach--Dvanast-obeti-na-KORONAVIRUS-sa-nakazilo-po-ockovani--Musime-sa-chranit  

36. https://www.ta3.com/clanok/202427/izrael-zistil-moznu-spojitost-medzi-myokarditidou-a-vakcinou-pfizer

https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-sees-probable-link-between-pfizer-vaccine-small-number-myocarditis-cases-2021-06-01/  

https://www.ta3.com/clanok/207057/liekova-agentura-zaradila-k-vedlajsim-ucinkom-vakciny-janssen-neurologicke-ochorenie

https://najmama.aktuality.sk/clanok/218dq91/ockovanie-tinedzerov-a-deti-nova-studia-porovnala-pripady-myokarditidy-z-vakciny-s-pripadmi-tazkeho-priebehu-koronavirusu-pri-ktorom-deti-koncia-v-nemocnici/

Viac v angličtine tu: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-drugs-regulator-looking-new-possible-side-effects-mrna-vaccines-2021-08-11/

37. https://www.covidvaccinestudy.com/participants  

38. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728  

39. https://lekarskenoviny.sk/index.php/2020/10/30/nechapem-ako-je-mozne-moju-studiu-nazvat-hoaxom/  

40. https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-professeur-luc-montagnier-prix-nobel-amene-son-support-la-plainte-pour-larret-de-la  

41. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/    

https://www.hlavnespravy.sk/vedecky-casopis-spochybnil-efektivnost-vakcin-proti-covid-19-od-pfizera-i-moderny/2407718  

42. https://www.sott.net/article/448927-What-Moderna-isnt-telling-us-about-their-new-mRNA-COVID-19-vaccine   

https://www.sott.net/article/446794-What-Pfizer-BioNTech-isnt-telling-us-about-the-new-mRNA-COVID-19-vaccine  

43. https://www.facebook.com/cestazazdravim.eu/videos/468468734281248  

44. https://www.40plus.sk/mutacie-covid-19-a-ucinnost-vakcin-jan-lakota-tato-vakcina-je-velka-neznama-a-nevieme-co-sa-s-clovekom-v-priebehu-mesiacov-udeje/  

45. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rok-si-nicime-imunitu-mozna-i-proto-je-tolik-nemocnych-rika-ceska-vedkyne-148516#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=8qzejQfHNeA-202103290440&dop_id=148516&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz  

46. https://cnn.iprima.cz/pro-treti-davku-ockovani-neni-vedecky-duvod-uvadi-studie-ani-v-pripade-mutaci-35577

47. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1

https://www.ta3.com/clanok/210402/prekonanie-covidu-vas-moze-pred-deltou-chranit-lepsie-ako-ockovanie-ukazala-studia

A List of 106 Peer-Reviewed Studies Affirming The Power of Natural COVID Immunity https://thepulse.one/2021/11/08/a-list-of-106-peer-reviewed-studies-affirming-the-power-of-natural-covid-immunity/

Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1

48. Štúdia publikovaná v Lancete https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm

Druhá pre-print štúdia  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

49. https://www.40plus.sk/dodrziavanie-ludskych-prav-pocas-pandemie-covid-19/  

50. https://www.ta3.com/relacia/20785/vyhody-pre-ockovanych 

51. https://pace.coe.int/en/files/29004/html    

  

 

PETÍCIA NA STIAHNUTIE 

Odporúčame súbory najskôr stiahnuť do počítača/notebooku a až tak vytlačiť. Podpísané petičné hárky posielajte poštou zástupkyni petičného výboru Mgr. Lucii Gogolovej na adresu uvedenej na konci prvej strany petičného hárku.

 

PETÍCIA NA STIAHNUTIE V PDFhttps://www.docdroid.net/qOid0tu/peticny-harok-peticia-za-dobrovolnost-ockovania-proti-covid-19-pdf 

 

PETÍCIA NA STIAHNUTIE V JEPGKliknúť pravým tlačidlom myši "Uložiť ako...". Treba stiahnuť zvlášť každú zo 6 strán. 

1. STRANA (petičný hárok s podpismi):1_PETICNY_HAROK_Peticia_za_dobrovolnost_ockovania_proti_CoViD_192.jpg


Lucia Gogolová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Lucia Gogolová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...