PETÍCIA PROTI ZRUŠENIU CHRÁNENÉHO OBECNÉHO ÚZEMIA „Park Janka KRÁĽA v Trnave“

My, dolu podpísaní občania, nesúhlasíme so zrušením VZN č. 435, ktorým sa vyhlasuje Obecné chránené územie “Park Janka Kráľa v Trnave“ a žiadame primátora Trnavy a poslancov Mestského zastupiteľstva, aby neschválili zrušenie uvedeného VZN č. 435 z nasledovných dôvodov:

- Cieľom ochrany obecného chráneného územia je zachovanie uceleného útvaru plošnej sadovnícky upravenej zelene s ekostabilizačnou, mikroklimatickou, hygienickou a izolačnou funkciou  

- dôrazne preto odmietame, aby sa v Parku J. Kráľa stavali na zelených plochách stavby občianskej vybavenosti (kaviarne a pod.) nad 30 m2 a považujeme za zarážajúce, že Mestské zastupiteľstvo dňa 19.11.2019 umožnilo Zmenou územného plánu postaviť v parku J. Kráľa tri stavby občianskej vybavenosti do 100 m2 (3x100m2), ktoré môžu spolu ubrať z parku až 300 m2 zelene!

- výstavba zariadení občianskej vybavenosti si automaticky vyžiada aj výstavbu prípojok, inžinierskych sietí, čo bude ďalší zbytočný zásah do zelene a zariadenia (kaviarne) bude potrebné pravidelne zásobovať tovarom, čo si vyžiada zbytočný vjazd zásobovacích áut do parku

- Prevádzky a ich zákazníci v prednej, ale najmä v zadnej (lesoparkovej) časti môžu najmä vo večerných hodinách každodenne rušiť hniezdiace vtáctvo - zákonom chránených živočíchov sokola myšiara, myšiarku ušatú, jednu z najväčších kolónií havranov v SR a i. a zároveň rušiť obyvateľov okolitých bytových domov, čo dôrazne odmietame

- rekonštrukciu parku J. Kráľa žiadame urobiť prírode šetrným spôsobom a nie na úkor úbytku zelených plôch kvôli výstavbe stavieb vybavenosti nad 30 m2 a zbytočných spevnených plôch

- revitalizácia parku by sa mala realizovať s dôrazom na zachovanie vzrastlej zelene jej odborným ošetrením. V súčasnej klimatickej kríze majú staré zdravé stromy nezastupiteľné funkcie v urbánnom prostredí. Poskytujú tieň, čistia ovzdušie od exhalátov, ochladzujú vzduch, podieľajú sa na tvorbe mikroklímy a v neposlednom rade plnia estetickú funkciu. Zároveň sú takéto stromy jediným priestorom na hniezdenie vzácnych dutinových hniezdičov (napr. Ďateľ veľký, Žlna zelená, Vlha hájová, Kavky tmavé..), ktoré výrazne regulujú množstvo hmyzu v areáli ich výskytu

- Park Janka Kráľa patrí z hľadiska trvalej udržateľnosti medzi najvýznamnejšie polyfunkčné plochy zelene v urbánnom území mesta Trnavy. Význam parku je o to väčší, že administratívne územie mesta vykazuje deficit verejne dostupných plôch parkov a lesoparkov až 377 ha!  

- v parku žije 52 druhov lesných stavovcov, z ktorých je 38 druhov vtákov – 32 hniezdiacich, 11 druhov cicavcov, 2 druhy vzácne obojživelníky a 1 druh plazov. 6 druhov stavovcov patrí k európsky významným druhom (ropucha zelená, skokan štíhly, jašterica bystrá, ďateľ hnedkavý, netopier obyčajný a netopier pozdný).

P.s. pre súlad so zákonom NEZABUDNITE pri podpise uviesť celé vaše bydlisko (nie iba mesto, ale aj ulicu a č. domu). Napr. Trnava, Mozartova 12    Ďakujeme!


Matej Lančarič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Matej Lančarič bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...