Petícia proti výstavbe bytového domu Habern Au na lúke nachádzajúcej sa na ulici A. Gwerkovej v mestskej časti Bratislava – Petržalka v Ovsišti

My, nižšie podpísaní obyvatelia mestskej časti Bratislava – Petržalka (MČ Petržalka) žiadame starostu MČ Petržalka, aby ochránil ohrozený verejný záujem v Ovsišti. Už viac ako štrnásť rokov prebiehajú snahy o výstavbu bytového domu na pozemku v katastrálnom území Petržalka s parc. č. 677/4
na ul. A. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti (Pozemok), ktorého vlastníkom je spoločnosť Techmonstav spol. s r. o. so sídlom Pluhová 8, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 17 325 188, kde spoločnosť TMS-INVEST s.r.o., Pluhová 8, Ivanka pri Dunaji má vecné bremeno - právo stavby. Tieto snahy sú vedené v rozpore s komunálnymi záujmami obyvateľov MČ Petržalka. Žiadame starostu MČ Petržalka, aby nevydal súhlasné stanovisko a vykonal právne kroky, ktoré mu umožňuje právny poriadok, smerujúce k zastaveniu územného konania o umiestnení tejto stavby, prípadne k nevydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby a rešpektoval naše námietky proti umiestneniu tejto stavby. Predmetná stavba by predstavovala neúmernú intenzifikáciu dotknutej lokality, vrátane problému dopravného napojenia, statickej dopravy a úbytku jestvujúcej zelene, pričom petržalský park je súčasťou chráneného vtáčieho územia a tento by bol takouto rozmernou výstavbou zdevastovaný. Ovsište má unikátny kúsok zelene, ktorý by bol takouto neprimeranou výstavbou zdevastovaný jednak z dôvodu, že plánovaná stavba by doň priamo zasahovala a jednak z dôvodu procesu samotnej výstavby. Zároveň, hustota obyvateľstva v tejto lokalite je už v tomto čase predimenzovaná, ulice nezvládajú nápor premávky a existuje akútny nedostatok parkovacích miest (a to už aj po zavedení parkovacej politiky). Ul. A. Gwerkovej nedokáže poňať vstup do ďalšieho bytového domu, nieto ešte do polyfunkčného domu. Žiadame starostu MČ Bratislava, aby nesúhlasil s týmto zahusťovaním v lokalite Ovsište, a aby na základe tejto petície začal konať vo veci zámeny pozemku za iný pozemok, na ktorom by bolo vhodné vykonať investičný zámer. Taktiež žiadame starostu MČ Petržalka, aby bolo všetkými zákonnými prostriedkami – najmä v príslušnom územnom pláne, čo najvhodnejšie zabezpečené, aby sa na Pozemku nerealizovala v budúcnosti žiadna výstavba bytového domu alebo polyfunkčného domu.

Petíciu zostavil petičný výbor pozostávajúci zo štyroch členov:

Mgr. Ivana Antošová, trvale bytom A. Gwerkovej 13, 851 04 Bratislava
Miroslav Dragun, trvale bytom Medveďovej 1, 851 04 Bratislava
Rudolf Matejka, trvale bytom A. Gwerkovej 15, 851 04 Bratislava
JUDr. Eva Homolová, trvale bytom Furdekova 14, 851 03 Bratislava


Mgr. Ivana Antošová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Ivana Antošová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...