PETÍCIA PROTI VÝRUBU STROMOV V MODROM KAMENI

Petičný výbor predkladá obyvateľom petíciu za zachovanie zelene a stromového porastu v Modrom Kameni v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Touto petíciou žiadame príslušné orgány štátnej správy a samosprávy, a to najmä:
· Mesto Modrý Kameň (ako orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody),
· Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie,
· Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky,
(ďalej spoločne len ako „orgány verejnej správy), zachovať súčasný stav zelene a stromového porastu v okolí mesta Modrý Kameň. Nesúhlasíme s ďalším odstraňovaním súčasných porastov a s ich výrubom v blízkom okolí mesta Modrý Kameň.

Máme za to, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky.

Jedná sa najmä o zachovanie zelene na kopcoch, ktoré obkolesujú mesto Modrý Kameň a sú priamo viditeľné z mesta. Okrem toho, že táto zeleň priamo chráni obyvateľov mesta pred zosunom pôdy a povodňou, tiež kladne pôsobí na hodnotu života obyvateľov mesta a jeho návštevníkov a má pozitívny psychologický dopad pre občanov mesta.

Apelujeme na príslušné orgány verejnej správy, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov, nie len pre bezprostredných obyvateľov Modrého Kameňa a turistických návštevníkov.

Petíciu zostavil:
Martin Machava
Dolinská ulica 576/26
992 01  Modrý Kameň


Martin Machava    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Martin Machava na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook