Petícia proti zrušeniu Materskej školy Tomášika 5 v Spišskej Novej Vsi

My, rodičia, priatelia MŠ a obyvatelia mesta Spišská Nová Ves vyjadrujeme nesúhlas so zámerom mesta Spišská Nová Ves zrušiť Materskú školu na ulici Tomášika 5 v Spišskej Novej Vsi.

Vedú nás k tomu nasledovné dôvody:

  • Materská škola Tomášika 5 je v meste Spišská Nová Ves jedinou, ktorá integruje telesne a mentálne postihnuté deti. V škôlke sú integrované deti s Downovým syndrómom, autistické deti ako aj deti telesne postihnuté. Tieto deti sa stávajú súčasťou celého kolektívu. Toto je dôležité aj pre vývin zdravých detí, ktoré sa učia tolerancii a empatii.
  • Naša škôlka objektívne nie je ani najmenšou ani najmenej ekonomicky efektívnou v porovnaní s inými materskými školami v meste.
  • Škôlka je jednou z najaktívnejších škôlok v meste, čo sa týka aktivít (športových, vzdelávacích, voľnočasových a rôznych vystúpení).
  • Školka má takmer 40 ročnú históriu, je lokalizovaná v tichom prostredí obytnej zóny Kozí vrch.
  • Mesto Spišská Nová Ves chce zrušiť dobre fungujúcu a aktívnu materskú školu, no zároveň má zámer žiadať o poskytnutie grantov na výstavbu 2 nových materských škôl na Podskale a na Lesnej ulici.

Žiadame mesto Spišská Nová Ves o prehodnotenie zámeru zrušiť materskú škôlku a zároveň žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby neschválili tento zámer.

 

V Spišskej Novej Vsi, 30. 3. 2019                                                                                             Petičný výbor      

Petičný výbor:

Ing. Roman Garaj, F. Urbánka 2459/23, 052 01 Spišská Nová Ves - Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci

Ing. Miroslava Garajová, Palárikova 2292/7, 052 01 Spišská Nová Ves

MUDr. Slavomíra Morávková, Palárikova 2263/28, 052 01 Spišská Nová Ves 

 


Miroslava Garajová    Kontaktujte autora petície