Petícia proti povinnému očkovaniu a za zachovanie princípu dobrovoľnosti v očkovaní na ochorenie Covid-19 v Slovenskej republike

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, využívame týmto svoje ústavné právo na odpor v zmysle ustanovenia článku 32 Ústavy Slovenskej republiky. Nesúhlasíme s porušovaním našich ľudských práv a občianskych slobôd protiprávnou činnosťou ústavných orgánov - vládou Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky a úradom prezidentky Slovenskej republiky. Rovnako sme presvedčení, že svojou nečinnosťou a alibizmom znemožňuje Ústavný súd Slovenskej republiky účinné použitie zákonných prostriedkov na  ochranu demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd v našej vlasti. Preto v zmysle znenia  článku 27, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky  a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve využívame svoje petičné právo a v zmysle článku 2 Ústavy Slovenskej republiky  týmto

ž i a d a m e

ústavné orgány Slovenskej republiky – (i) vládu Slovenskej republiky, (ii) Národnú radu Slovenskej republiky, (iii) prezidentku Slovenskej republiky, aby sa zdržali teraz i v budúcnosti akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo k podmienenej alebo nepodmienenej zákonom stanovenej povinnosti zasahovať do našich ľudských práv a občianskych slobôd tým, že sa bude nariaďovať alebo prikazovať pod hrozbou akejkoľvek sankcie  povinné očkovanie obyvateľov Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, rasu, náboženstvo, ekonomický alebo spoločenský status, na respiračné ochorenie Covid-19. Svojim podpisom vyjadrujeme zároveň svoju slobodnú, vážnu a určitú vôľu, že sme jednoznačne za zachovanie princípu dobrovoľnosti v očkovaní obyvateľov Slovenskej republiky na uvedené respiračné ochorenie Covid-19. Súčasne

v y z ý v a m e

ústavné orgány Slovenskej republiky, aby teraz aj v budúcnosti dôsledne rešpektovali právo obyvateľov Slovenskej republiky na súkromný a rodinný život a nezasahovali do telesnej integrity obyvateľov Slovenskej republiky v príčinnej súvislosti s tzv. ochranou verejného zdravia.  

Bratislava, 21.11.2021  

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy:

JUDr. Lukáš Machala, Pekníkova 19, 841 02 Bratislava  

Petičný výbor:

1.       JUDr. Lukáš Machala, Pekníkova 19, 841 02 Bratislava

2.       Mgr. Ing. Nataša Bobocká, Špačinská cesta 109, 917 01 Trnava

3.       Ing. Angela Františková, MBA, Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

4.       Mgr. Peter Grutka, Modra Harmónia 3704, 900 01 Modra

5.       Mgr. Monika Gergeľová, Mieru č.5, 044 14 Čaňa  

6.       Mgr. Adriana Kráľová, ČSA 405/69, 033 01 Liptovský Hrádok


Lukáš Machala    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Lukáš Machala bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...