PETÍCIA II. - JUDr. Adriana Krajníková – NÚTENÉ IZOLÁCIE V ŠTÁTNYCH ZARIADENIACH V SÚVISLOSTI S COVIDOM

NADPIS_P2-2.jpg

PETÍCIA Ministrovi spravodlivosti SR a Generálnemu prokurátorovi SR na garantovanie zákonnosti v označených konaniach

Čl. 144 ods. 1 Ústavy SR: Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a zákonom. 

Čl. 149 Ústavy SR: Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.  

Predmet petície:    V období marec – apríl 2020 boli slovenskí občania po príchode na územie Slovenskej republiky  obmedzení na osobnej slobode, a po vykonaní „vstupných“ úkonov v koncentračních stanoch boli odvlečení a uzvaretí do nútenej izolácie v štátnom zariadení. 

Zberný stan na koncentráciu občanov vstupujúcich na územie Slovenskej republiky:  

stan_a_zena.jpg

V týchto nútených izoláciach štátu museli strpieť nehumánne a neústavné  odoberanie  ich biologického   materiálu na laboratórne testovanie a odovzdanie vzoriek ich DNA súkromným zahraničním spoločnostiam. Ministerstvo vnútra SR dnes navyše od týchto občanov vymáha náklady za stravu poskytnutú im počas doby nútených medicínskych pokusov, a súdy Slovenskej republiky tento nárok ministerstvu priznávajú

Tomuto fašizmu sa musí urobiť navždy koniec.

Podľa čl. 5, ods.1, písm. e)  Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 17 ods. 6, čl. 46 ods. 3 Ústavy SR, každý, kto bol v rozpore so zákonom obeťou zatknutia alebo držania z dôvodu zabránenia šírenia nákazlivej choroby má nárok na odškodnenie.

NÁLEZOM Ústavného súdu  SR sp. zn. PL. ÚS 4/2021-136 zo dňa 31.12.2021 bolo ustanovenie § 12 ods. 2  písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa ktorého sa vykonávali nútené izolácie v zariadeniach štátu, vyhlásené za neústavné, a následne bolo zo zákona odstránené. 

Každý, kto má záujem podať žalobu, domáhať sa nároku na náhradu škody a trestnej zodpovednosti príslušných štátnych úradníkov, môže sa obrátiť na OZ JUDr. Adriany Krajníkovej Ochrana ľudských práv a základných slobôd: info@olpzs.sk

Do predmetu správy uviesť: IZOLÁCIA - ŽALOBA a pripojiť príslušné podklady svedčiace o podstúpení izolácie.

Každý, kto chce pomôcť tejto veci, môže na justičné procesy prispieť finančným darom:

č. účtu: OZ - Ochrana ľudských práv a základných slobôd:
IBAN: SK19 8330 0000 0026 0194 1622  

Do správy pre prijímateľa uviesť: Dar    

Iba vďaka Vášmu podpisu pod petíciu bude možné vyvinúť tlak na kontrolu dodržiavania zákona prostredníctvom orgánov na to určených, ktoré platíme my všetci z našich peňazí.  

Aby slovenskí občania už nikdy neslúžili na pokusy pre záujmy súkromných spoločností.  

p2_machu.jpg

My, podpísaní občania Slovenskej republiky,

vyzývame ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora,
aby ste zabezpečili dodržiavanie zákona v označených konaniach. Aby ste s poukazom na čl. 5 ods. 1 písm. e), ods. 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 3, čl. 17 ods. 1, ods. 2, ods. 6, čl. 46 ods. 1, ods. 2, ods. 3  Ústavy SR v spojení s čl. 144 ods. 1 Ústavy , čl. 149 Ústavy SR chránili práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb Slovenskej republiky.         

 K petícii pripájame kópie podaných žalôb a trestných oznámení. 

 

Občianske združenie OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD, JUDr.Adriana Krajníková - predseda

 

podpis_cerveny_(1).jpg


JUDr. Adriana Krajníková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že JUDr. Adriana Krajníková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...