Otvorený list občanov SR vo veci disciplinárneho stíhania JUDr. Petra Weisa

My, občania Slovenskej republiky odsudzujeme konanie SAK, ktorým začala disciplinárne
konanie proti JUDr. Petrovi Weisovi za to, že sa mal údajne dopustiť disciplinárneho
previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácií a to konkrétne podľa § 18 ods. 3 zákona
o advokácií, § 1 ods. 5 advokátskeho poriadku, § 38 advokátskeho poriadku a ods. 4
advokátskeho poriadku.
My občania Slovenskej republiky sa týmto v plnom rozsahu pripájame k priloženému listu
Mgr. Radovana Hrádka a vyjadrujeme plnú podporu advokátovi JUDr. Petrovi Weisovi
a zároveň zdôrazňujeme, že poskytovanie právnej pomoci a výkon advokátskej praxe JUDr.
Petra Weisa bol a je v absolútnom súlade so všetkými zásadami slobodného výkonu
profesie advokáta.
Žiadame Slovenskú advokátsku komoru a jej kompetentné orgány, aby prehodnotili svoje
konanie v uvedenej veci a disciplinárne konanie bolo zmietnuté zo stola / ako je uvedené
v liste Mgr. Radovana Hrádka / ako neodôvodnené.

Posielame link na list pána advokáta Mgr. Radovana Hrádka:

https://archa21.sk/archa-stoji-za-judr-weisom-ktoreho-chce-sak-umlcat/


spolok archa o.z.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem spolok archa o.z. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...