Otvorený list Erika Markoviča KBS:  Výzva proti fašizmu - dlhšia verzia

Otvorený list KBS:                                                                                                              27.2.2020
Výzva proti fašizmu
Vážená Konferencia biskupov Slovenska – Otcovia biskupi, vyjadrite sa konečne konkrétnejšie a dostatočne jasne a rázne proti fašizmu, prosíme vás, – pre krv Kristovu.

Chcel by som vás takto verejne prosbou vyzvať, aby ste otvorene odsúdili fašizmus, alebo aby ste sa k tomuto problému vyjadrili, a to aj konkrétne, konkrétnejšie vo vzťahu k cirkvi, dovnútra nej a i navonok k spoločnosti, a aj adresnejšie k jednotlivým politickým stranám, ktorých sa to týka.

Nad týmto textom som uvažoval už dávno, pretože ako občan ale i ako kresťan sledujem stále vaše vyhlásenia, uvažujem nad nimi, nad ich motiváciami a vplyvom na spoločnosť, a tak som bol zvedavý, čo napíšete teraz k týmto voľbám. Vyčítam si tak trochu, že som sa nerozhodol skôr vám napísať, že som takto vyčkával, až kým sa predvolebne nevyslovíte. Ľutujem, že sme sa túto možnú vzájomnú diskusiu nepokúsili iniciovať skôr, s väčším rozsahom. Rozhodol som sa takto, pretože ma na jednej strane síce potešilo, že ste sa vyjadrili s už istým významovým posunom oproti minulosti, ale na druhej strane ma to zase i sklamalo. A to tak, ako i niektoré vaše minulé vyhlásenia. Svojou nedostatočnosťou.

V tom vašom nateraz poslednom vyhlásení píšete: „prosíme všetkých, aby sa pred voľbami oboznámili s programom, ktorý jednotlivé strany ponúkajú. Politické ciele strán vždy konfrontujme s hodnotami evanjelia.“

Ale pokúsme/pokúste sa, prosím, zamyslieť, postačuje to? Ľudia sa majú pri voľbách riadiť len porovnávaním programov s evanjeliom? Ak má strana v programe, alebo ak to tvrdí, že je kresťanská, zo seba sama o sebe, nie je potrebné konfrontovať okrem cieľov strany v ich programoch s hodnotami evanielia - aj ich skutky? A k tomu aj ich slová a idey? A to nielen tie v programe plánované i súčasné, ale najmä tie minulé? No a ako vieme, z politických strán tu máme jednu, ktorá sa síce v posledných rokoch začala hlásiť ku kresťanstvu, ale to iba navonok, pretože v minulosti sa prezentovala výrazne fašisticky, a vlastne je takou personálne i ideovo takou až doteraz, len sa viac kamufluje, a je len o to viac mätúcou tragédiou pre nás, že „kresťanstvom.“ Treba povedať priamo, že tou stranou je ĽSNS, fašizácia sa však šíri v iných podobách miestami aj cez iné strany a cesty, a žiaľbohu, prispievajú k tomu svojimi aktivitami aj niektorí kňazi. A to je čosi, iste so mnou súhlasíte, nielen poľutovaniahodné, ale doslova až zarážajúco otrasné.

Píšete síce v nasledujúcich riadkoch vyhlásenia, kde ste „znechutení z podvodov a korupcie. Z materiálnej, aj morálnej“, i nasledujúce slová: „Odolajme sloganom, ktoré vyvolávajú pocity ohrozenia. Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Na tých, ktorí podnecujú nepriateľstvo, si dajme pozor. Rýchle a radikálne riešenia sú príťažlivé, no reálny život je zložitejší.“ Týmito slovami už síce prechádzate i do hodnotenia činov a myslenia v politike a nimi celkom zrejme označujete radikalizovaný extrémizmus, avšak vo vašom vyhlásení akoby ste obchádzali existenciu jedného – popri korupcii a mafianizácii najvážnejšieho problému našej súčasnosti. Chýba to vo vašom síce správnom, ale nie dostatočnom vyhlásení, nie je v ňom obsiahnuté nielenže jasnejšie odsúdenie tohto javu, ale nie je ani jeho priamejšie pomenovanie. A tým problémom je fašizácia a fašizmus v svojich súčasných prestrojeniach a týka sa aj cirkvi, niektorých jej predstaviteľov.

Doteraz ste mali vyjadrenia k téme príklonu niektorých kňazov k fašistickej strane najmä v tom zmysle, aby sa kňazi politicky neangažovali. Postačuje však v tejto kritickej situácii stále rastúcej fašizácie spoločnosti len takéto všeobecné vyhlásenie? Nemali by sme rozlišovať, ak už ideme hovoriť o miere angažovanosti niekoho, ako a k akej strane ten ktorý človek svojimi názormi a aktivitami inklinuje, a ak sa rozhodne podporovať kresťanskú či „kresťanskú“ stranu, ktorá to vlastne konkrétne a presne zo strán je?

Je rozdiel v spôsobe kresťanskosti strán KDH, Za ľudí, OĽANO a ĽSNS? Aj pri celkom bežnom a teologicky hlbšie nezasvätenom pohľade je celkom zrejmé, že áno. V súčasnej politike sa kedysi zamýšľaná hrádza proti extrémizmu nakoniec, žiaľ, stala Mostom k extrémizmu s vyústením až do vzniku spolupracujúceho konglomerátu ĽSNSMER (zlúčená skratka 3 strán na vyjadrenie nepriamej podpory 2 strán koalície fašistami).

Je možné len apelovaním a orodovaním za kňažské neangažovanie sa a za apolitickosť kňazov dostatočne účinne brániť sa postupujúcej fašizácii spoločnosti? Nebolo by skôr vhodné a potrebné naopak kňazov vyzývať, aby sa aktivizovali v rámci svojho pastoračného pôsobenia aj proti zneužívaniu kresťanstva na politické ciele, ktoré sú blízke nacionalistickým, extrémistickým až neonacistickým stranám?

Nebolo by vhodné niektoré javy nazývať nielen ako zneužitie kresťanstva, ale čoraz výraznejšie prejavy spoločenského fenoménu, ktorý by sa možno dal nazvať napríklad pojmom – pseudokresťanstvo? Ja osobne, ešte ako doktorand filozofie, keďže ma teoreticky zaujímal filozoficko-teologický problém nihilizmu a problém možných spôsobov bránenia sa a pôsobenia proti nihilizácii, som sa na základe analýz niektorých filozoficko-teologických textov pokúsil cca v r. 2000 vytvoriť a používať tento pojem, mohol by byť prípadne prínosný pri pokusoch pomenovávať aktuálne problémy. Ale predovšetkým – nemali by skôr ľudia z vašich teologických kruhov a katedier (odborne k tomu omnoho viac fundovaní a predurčení) sa podujať a pokúsiť analyzovať tieto súčasné problémy zneužívania kresťanstva resp. pseudokresťanstva na politické ciele?

Kto iný ak nie vy, ako najvyššia duchovná autorita cirkvi spolu s najvyššími autoritami aj ďalších kresťanských cirkví u nás by mal sa vysloviť k tomu, čo je v politike kresťanské a čo nie? A aj konkrétne diferencovanejšie aj konkrétnejšie k jednotlivým prípadom.

V istej významnej miere ste sa k tejto traumatizujúcej téme minulosti, ale i, bohužiaľ, prítomnosti už i viackrát vyjadrili. Veľmi si vážim a veľmi vysoko pozitívne hodnotím napríklad najmä vaše vyhlásenia: „Vyhlásenie KBS k vatikánskemu dokumentu o holokauste“ alebo aj „Spoločné vyhlásenie predsedu KBS a predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR“. Kedysi dávno ešte ako študent som pociťoval ľútosť, prečo sa naši kňazi viac neodvolávajú na zásadnú protifašistickú a protinacionalistickú encykliku Pia XI. "Mit brennender Sorge". Preto ma veľmi potešilo, že v spomínanom vyhlásení v r. 2016 ste sa odvolali práve na jej slová: „Veriacim v Boha nie je každý, kto rečnícky používa slovo Boh (...) Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť za národného Boha, za národné náboženstvo, nerozumne sa pokúšať vtesnať Boha, stvoriteľa celého sveta [...] do hraníc jedného národa, uväzniť ho do krvného priestoru jedinej rasy."

Je však potrebné si priznať: Nielenže vaše, ale vzhľadom na rozširujúcu sa fašizáciu – aj naše a aj všetky protifašistické aktivity a vyhlásenia sú celkom zrejme nedostatočné. Je zrejme potrebné a to aj z vašej strany vyslovovať – nielen všeobecné správne odsúdenia extrémizmu a šíriteľov nenávisti. - Ale aj celkom konkrétne otvorene priamo povedať – ĽSNS je fašistickou stranou, ktorá sa len zastiera dodatočne pseudokresťansvom - a kňazi Marián Kuffa, Ján Košiar, Václav Kocian a ďalší ju podporujú, a ak sami nie sú vyslovene fašistickými kňazmi, tak minimálne teda výrazne napomáhajú svojím vplyvom nebezpečnému šíreniu fašistických ideí.

Mohli by sme sa zamyslieť nad nasledujúcou otázkou a problémom: Prečo doteraz nedochádzalo výraznejšie k adresnejšiemu a presnejšiemu pomenovávaniu fašizujúcich tendencií mimo ale i vo vnútri cirkvi, a to aj napriek tomu, že občas zaznievali a zaznievajú hlasy z veriacej i občianskej spoločnosti, ktoré po tom volali.

Možnože problém, alebo časť tohto problému spočíva v tom, že ste predstavitelia duchovnej moci, resp. že sami seba považujete za jej najvyšších predstaviteľov – zároveň aj v zmysle duchovnej autority. V zmysle cirkevne hierarchickom bezpochyby áno, no v skutočnosti je to rôznorodejšie, v dnešnej pluralitnej spoločnosti sú aj iné typy duchovnej moci, vedci, umelci, spisovatelia.

Teda ak sa ako najvyšší predstavitelia duchovnej moci cítite byť nad alebo mimo, otázkou potom je, kto prehovorí k vám tak, aby ste ho dostatočne závažne vypočuli/vyslyšali.

Preto to možno chápete v tom zmysle, že všemožní občiansky aktivisti, opoziční politici a atd. - nemajú právo až v takej významnej miere vám prehovárať do toho, čo ako máte chápať a hovoriť. Podujal som sa preto k tomu ja, keďže  zastávam tiež vrcholnú pozíciu, len inej duchovnej moci, ako je vaša, duchovne cirkevná moc, - a keďže mi z toho titulu plynie i istá vážna zodpovednosť. Tak z aspoň z tohto čiste formálneho hľadiska by tu azda bola nádej viesť s vami otvorený dialóg na partnersky rovnej úrovni.

Chápete to teda zrejme asi analogicky, len opačne tak k tomu, ako ani vy si neosobujete hovoriť do politiky, dávať presné odporúčania, ktorú stranu by podľa vás z kresťanského hľadiska občania v slobodných demokratických voľbách mali voliť - a ktorú nie. Potiaľ je to navonok korektné, takýto váš postoj. V prípade fašistickej strany však ide už o niečo diametrálne iné, pretože fašistická strana nielen svojím pôsobením, ale už samotnou svojou podstatou popiera a deštruuje podstatu demokratizmu a v tomto prípade vyvstáva nielen nutnosť - ale máme dokonca zrejme až vyššiu morálnu povinnosť sa  proti existencii a pôsobeniu fašistickej strany vyjadriť. A to nielen vyjadriť, a nielen raz, ako ste to správne urobili, alebo len niekoľkokrát, ale vyjadrovať sa stále a opakovane až kým nebude rozpustená. Realizácia toho je úlohou súdov atd. Vašou aj našou úlohou by zrejme malo byť vysvetľovanie veriacim i pomýleným občanom, teologické zdôvodňovanie, prečo fašizujúce strany kamuflujúce sa len navonok a len dodatočne pseudokresťanstvom – v skutočnosti nie sú kresťanské. Pretože fašistická strana nielen svojím pôsobením, ale už samotnou svojou podstatou popiera a deštruuje nielen podstatu demokratizmu, ale i kresťanstva.

Máte vy a máme i my všetci túto vyššiu morálnu povinnosť demaskovať to, túto obludnú zákernosť, ktorej sa manipulatívne dopúšťali a dopúšťajú – zakrývaním fašizmu pseudokresťanstvom. Pretože v skutočnosti neexistuje celkom zrejme nič protikladnejšie, ako fašizmus/nacizmus – protikladnejšie voči kresťanstvu, voči humánnemu odkazu súčasnej kresťanskej kultúry, ktorá je z veľkej miery aj syntézou Kristovho posolstva, judaistickej a antickej demokratickej tradície.  

Voľbami tento problém neskončí, nech voľby skončia akokoľvek, jedno je však isté, to vieme už teraz vopred, že v porovnaní s minulými voľbami fašizácia stúpne a možno bude stúpať i naďalej. A ak by aj nestúpla a udržala sa na približne dnešnej úrovni, i tak je je to všetko hrozivé, a presahuje tento problém ďalekosiahlo za horizont volieb. Preto stále má zmysel, teraz tesne pred nimi,počas nich a i po nich smerom do budúcnosti formulovať vyhlásenia, o to viac od vás, vrcholu cirkevnej hierarchie.

V istom zmysle je to veľmi potrebné až nevyhnutné, čakajú na to pomyselne všetci váhajúci a nerozhodnutí kresťania, ktorí nemusia mať vždy jasno v tom, čo je a čo nie je realizáciou kresťanských myšlienok a Kristovho posolstva v politike.

Pretože bežný občan, ktorý nemusí byť vždy nevyhnutne príliš vzdelaný v teológii alebo v humanitných vedách, si v stave, keď nedochádza k dostatočne zreteľne artikulovaným vyjadreniam vrcholnej hierarchie cirkvi, zrejme najskôr v duchu mylne povie, ak na neho pôsobia i tí fašizoidní kňazi - v pochybách z celkovej tej neujasnenosti, či náhodou ten M. Kuffa s M. Kotlebom nemajú v niečom pravdu.

Jedným z dôsledkov takejto nedostatočnej vyjasnenosti a nedištancovanosti od prívržencov kotlebovského „kuffašizmu“ potom môžu byť situácie podobné tej, keď na demonštrácii organizovanej/podporovanej vami, sa prezentovali so svojimi ĽSNS zelenými zástavami, a to bez účinnejšieho odporu organizátorov, alebo bez reakcie vo forme rozhodnutia v danej situácii rozpustiť celé zhromaždenie.

Zdalo sa mi vtedy ťažko pochopiteľné až neuveriteľné, nielen to, že k tejto situácii vôbec došlo, ale že ešte navyše zábery z tejto akcie boli publikované takmer bezstarostne na vašej www stránke bez akéhokoľvek kritického komentára pod fotkami. Ako dostatočné memento ich prikladám ako ilustračné zábery vo forme obrazovej prílohy k tomuto textu.

Keďže sa fašizácia stáva čoraz závažnejším problémom, a keďže aj napriek snahe mnohých zodpovedných ľudí, občianskych aktivistov, politikov atd. - sa tento problém stále nejako významnejšie neumenšuje, tak podľa všetkého jednu z rozhodujúcich rolí v ďalšom vývoji budete zohrávať práve aj vy. Veriaca i občianska spoločnosť si potom môže položiť otázku, do akej miery napĺňate svoje poslanie pastorálnej moci, obrazne božích pastierov pospolitého ľudu, a do akej miery obec božiu varujete pred hroziacimi nebezpečenstvami – tentoraz fašizmu.

Pretože máte, všetci dúfame a veríme, že si to uvedomujete, v tejto veci nie nezanedbateľný vplyv, vaša duchovná moc je veľmi významná, mnohí veriaci dajú na váš názor, pre mnohých je rozhodujúce, ako a aký práve vy zaujmete postoj. Neviem, či si to uvedomujete, plne verím, že áno, ale ste spoluzodpovední, spolu s nami, za daný stav i budúci vývoj. Úplne kardinálnou vecou preto naozaj je, ako sa k tomu postavíte práve vy, tu a teraz.

Vážení otcovia biskupi, ak vás môžem úpenlivo poprosiť, vyjadrite sa konečne aj ešte konkrétnejšie, dištancujúco a dostatočne jasne a rázne proti fašizmu, prosíme vás, – ešte pred týmito voľbami. Prípustnou formou neporušenia predvolebného moratória. A ak by ste už nestihli pripraviť vyhlásenie, prípadne aspoň statusmi na sociálnych sieťach, alebo na vašej internetovej stránke kbs.sk, prípadne i tesne pred voľbami i počas nich a po nich smerom do budúcnosti.

Ďakujem, so srdečným a úctivým pozdravom

Mgr. Erik Markovič, PhD
Predseda Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska

A aby môj hlas neostal zas takmer osamotený ako v prípade vyhlásenia smerom k spisovateľom, ktoré nižšie pripájam, chcel by som poprosiť všetkých, nielen veriacich, ale všetkých občanov, ktorí to cítia a vidia takto a podobne, aby sa prípadne pripojili formou podpisu petície, alebo prípadne i vlastnými stanoviskami. Poprosím rovnako v tom zmýšľajúcich aj o ďalšie šírenie, prípadne zdieľaním, publikovaním. Ďakujem.

 


Erik Markovič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Erik Markovič na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook