Otvorená výzva na odstúpenie ministerky Martiny Šimkovičovej

Vážená pani 

Martina Šimkovičová
ministerka kultúry SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava – Staré Mesto


Vážená pani ministerka,

aktuálne dianie na Ministerstve kultúry SR dokazuje, že si ako jeho čelná predstaviteľka zamieňate výkon verejnej funkcie v demokratickom a právnom štáte s autokratickým výkonom moci. Žiadame Vás preto o okamžité odstúpenie z funkcie.

Výkon verejnej funkcie je službou vo verejnom záujme, v prípade MK SR sme však my, pracovníci*čky odvetvia kultúry, svedkami a svedkyňami presného opaku. Rozhodnutia sú realizované bez akejkoľvek verejnej diskusie alebo rokovaní s odbornou verejnosťou. Žiadna odborná vízia vedenia rezortnej politiky nebola z Vašej strany prezentovaná a nie je jasné, ako by mali jednotlivé rozhodnutia smerovať k rozvoju odvetvia. Mnohé sú, naopak, v rozpore so Stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu 2030, ktorá bola schválená vládou a je výsledkom dlhoročnej práce a participácie odbornej verejnosti. V súčasnosti však absentujú analýzy a konštruktívne argumenty, o ktoré sa musia demokratické politické rozhodnutia opierať. Účelové aktivity ministerstva pod Vaším vedením sú nesystematické, deštruktívne, netransparentné, vykonávané výlučne z pozície moci, bez odborných kompetencií či reflexie. Navyše, oficiálne komunikačné kanály ministerstva sa zneužívajú na šírenie zavádzajúcich, diskriminačných, homofóbnych a transfóbnych obsahov, čo je nielen za hranicou profesionálnej i ľudskej etiky, ale potenciálne tiež zákona. Diskriminačné vyhlásenia Vás ako verejnej reprezentantky Ministerstva kultúry sú v príkrom rozpore s podstatou súčasnej kultúry, ktorou je inkluzívnosť. Z týchto dôvodov nereprezentujete pracovníkov a pracovníčky v kultúre, a preto požadujeme Vaše odstúpenie z funkcie.

Protestujeme proti zámeru zlúčiť Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond a Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Tieto fondy predstavujú nezávislé a odborné mechanizmy redistribúcie verejných zdrojov v oblasti kultúry a umenia. Návrh na ich zlúčenie a reštrukturalizáciu bez akejkoľvek odbornej diskusie nemôžeme vnímať inak ako pokus o ich politizáciu a deprofesionalizáciu, čo v dlhodobom horizonte povedie k oslabeniu kvality, rôznorodosti, ale aj udržateľnosti kultúry a umenia na Slovensku.

Protestujeme proti navrhovaným legislatívnym zmenám, ktoré by umožnili menovať štatutárov a štatutárky zriaďovaných inštitúcií v gescii MK SR, ale aj ostatných verejných kultúrnych inštitúcií bez verejného vypočutia a bez výberového konania s účasťou odbornej komisie. Práve tento mechanizmus je kľúčový pre garanciu odborných kvalít a profesionality vedenia týchto inštitúcií. Rovnako protestujeme proti navrhovanej úprave zákona, ktorá by zrušila 5-ročné funkčné obdobie a umožnila štatutárov a štatutárky týchto inštitúcií odvolať bez udania relevantného odborného dôvodu. Politické čistky a politické nominácie do funkcií, ktoré by mali byť na úkor odborných kompetencií, považujeme za významnú prekážku rozvoja kultúry a umenia na Slovensku.

Protestujeme tiež proti zámeru zlúčiť Kunsthalle Bratislava so Slovenskou národnou galériou. Vznik samostatnej KHB sprevádzal dlhý a náročný proces, výstavná inštitúcia so zameraním na súčasné umenie predstavuje dôležitý bod ekosystému kultúrnych a umeleckých inštitúcií na Slovensku. Sme si vedomí a vedomé finančnej a personálnej poddimenzovanosti KHB, no jej nevyžiadané a bez akejkoľvek odbornej diskusie realizované zlúčenie so SNG vnímame ako kontraproduktívne a oslabujúce pre obe inštitúcie.

Rovnako nesúhlasíme s rozdelením RTVS na dve samostatné inštitúcie. Tento zásadný krok vnímame ako pokus o mocenské ovládnutie verejnoprávnych médií. Návrh na rozdelenie je prejavom aktuálnej politickej vôle, nevzišiel z odbornej diskusie, navyše nevidíme dôvod vracať sa o trinásť rokov späť a rušiť dnes fungujúcu inštitúciu, ktorej zložky synergicky spolupracujú na všetkých úrovniach.

Protestujeme proti cenzúre programu a zasahovaniu do kompetencií odborných pracovníkov a pracovníčok KHB a ďalších inštitúcií zriaďovaných MK SR. Takáto prax je nezlučiteľná s demokratickými spôsobmi výkonu verejnej funkcie, je prekážkou rozvoja umenia a kultúry na Slovensku a zároveň hrubým dešpektom voči vykonanej odbornej práci.

Protestujeme tiež proti vytváraniu falošných rozporov medzi tzv. „tradičnou“ a „súčasnou“ kultúrou a umením. Obe vnímame ako súčasť komplexného odvetvia, ktoré je dlhodobo podfinancované a na chvoste verejného i politického záujmu. Osoby pracujúce v umení a kultúre v ktoromkoľvek sektore a zameraní čelia extrémnej prekarizácii práce, neistote a podhodnoteniu. Rozpočtové príspevky pre zriaďované inštitúcie sotva pokrývajú prevádzkové náklady. Kultúrne pamiatky sú často účelovo a viac-menej bez postihu ničené a zanedbávané súkromnými majiteľmi a majiteľkami.

Žiadnemu z týchto nástojčivých systémových problémov ste zatiaľ nevenovali pozornosť. Namiesto potrebných reforiem vytvárate manipulatívne a vyprázdnené kultúrne vojny, a to najmä prostredníctvom podnecovania homofóbie, transfóbie a stigmatizácie LGBTIQ+ osôb a iniciatív. Tým prekrývate vlastný nezáujem i neschopnosť riešiť systémové problémy rezortu, ktorý nie ste kompetentná spravovať.

Žiadame Vaše okamžité odstúpenie z postu Ministerky kultúry SR.Prof. Ilona Németh, DLA, umelkyňa, vysokoškolská pedagogička
PhDr. Ivana Rumanová, kultúrna pracovníčka a kritička
Bohunka Koklesová, rektorka VŠVU
Doc. Mgr. art. Jaro Varga ArtD., umelec a kurátor
Mgr. art. Lucia Tkáčová, umelkyňa a kurátorka
Doc. Mgr. art. Martin Piaček, umelec, vysokoškolský pedagóg
Silvia Hroncová, bývalá ministerka kultúry, podpredsedníčka OF Zachráňme kultúru
Magda Vášáryová, Via Cultura
Doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.,vizuálna umelkyňa a vysokoškolská pedagogička
Doc. Mgr.art. András Cséfalvay, ArtD., umelec, vysokoškolský pedagóg
Mgr. art. Maja Štefančíková, ArtD., umelkyňa, vysokoškolská pedagogička, redaktorka
Mgr. Zuzana Ivašková, odborníčka na kultúrne politiky a strategické plánovanie
Darina Kárová, kultúrna manažérka, predsedníčka OF Zachráňme kultúru
Mgr. art. Ľubica Segečová, dizajnérka a vysokoškolská pedagogička
Mária Beňačková Rišková, koordinátorka tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030
Mgr. et Mgr. Lydia Pribišová, PhD., kurátorka
Mira Keratová, kurátorka
Mgr. Zuzana Jakalová, Ph.D, kurátorka a pedagogička FaVU VUT
Jana Kapelová, umelkyňa a pedagogička
Zuzana Bodnárová, kultúrna manažérka, Banská St a nica Contemporary
Jen Kratochvíl, bývalý riaditeľ Kunsthalle Bratislava
Martina Kotláriková, kultúrna manažérka
Silvester Lavrík, spisovateľ
Oto Hudec, výtvarník a pedagóg
Bohdan Smieška, konzultant
Eliška Mazalanová, kurátorka a kritička
Peter Szalay, historik architektúry
Barbora Nemčeková, kultúrna pracovníčka
Elena Teplanová, editorka, prekladateľka
Adam Straka, filmový distribútor
Radovan Čerevka, umelec, pedagóg, Fakulta umení TU Košice
Kristián Németh, vizuálny umelec
Aleš Vojtášek, vizuálny umelec
Pavel Smejkal, kultúrno-osvetový pracovník
Mgr. art. Jaroslav Kyša výtvarník, pedagóg VŠVU
Mgr. art. Juraj Korec, ArtD., choreograf a pedagóg VŠMU
Lucia Kašiarová, tanečníčka a riaditeľka divadla Štúdio tanca
Mária Janušová, kurátorka
František Malík, vydavateľstvo BRAK a kultúrny pracovník
Tomáš Hučko, šéfredaktor mesačníka Kapitál
Michaela H. Pašteková, kultúrna pracovníčka (Kapitál, festival Kiosk)
Dominik Želinský, sociológ, SAV
Koloman Kertész Bagala, vydavateľ 
Peter Šulej, spisovateľ, básnik
Katarína Figula, Asociácia Bratislava v pohybe
Blaho Uhlár, divadelný režisér
Juraj Mydla, kultúrny pracovník, Kapitál, tranzit.sk, Divadlo Ludus
Veronika Němcová, kultúrna manažérka
Ľubo Burgr, hudobník, divadelník
Dominika Kováčová kultúrna pracovníčka
Jana Keeble, prorektorka pre zahraničné vzťahy a projektovú činnosť VŠMU
Martin Hnát, režisér
Marek Hudec, publicista a produkčny, Kapitál, BRaK, Nomantinels
Zuzana Pacáková, kurátorka a kultúrna manažérka
Dorota Nvotová, hudobníčka a herečka

PlaST - platforma pre súčasný tanec