obyvateľov mestskej časti Bratislava- Petržalka za intenzívne riešenie problematiky neprispôsobivých občanov zdržujúcich sa na terase a pod terasou pred bytovými domami Beňadická 9-19, Bratislava, Pe

My, obyvatelia bytových domov Beňadická 9-19, mestská časť Bratislava- Petržalka a priľahlého okolia v
nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve , žiadame, starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka,
miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, Miestny úrad Petržalka, Políciu Slovenskej republiky
ako aj Mestskú políciu Hlavného mesta SR Bratislavy, aby začali intenzívne riešiť neudržateľnú situáciu
obyvateľov ohľadom neprispôsobivých občanov , zdržujúcich sa na predmetnej terase, ktorý pod vplyvom
návykových látok denne obťažujú obyvateľov bytových domov hlukom, zápachom, agresívnym správaním sa, ,
znečisťujú verejné priestranstvo a spôsobujú tak dlhodobo významné zníženie života obyvateľov daného územia.
Ani doterajšie opakované sťažnosti a podnety na relevantné orgány nepriniesli žiadnu zmenu, naopak celkový
problém sa v danej lokalite ešte zhoršuje


Marek Kovačič    Kontaktujte autora petície