NIE výstavbe Multimodálneho logistického centra v Holíči

Dovoľujeme si Vás požiadať i o vpísanie Vašej adresy do formulára. Bez nej bude Váš hlas neplatný. Ďakujeme!

Online verzia petície proti výstavbe MLC v Holíč. Ak máte záujem podporiť papierovú verziu, nájdete ju aj na stránke OZ Kopčianska lipka 

http://kopcianska-lipka.sk/peticia/

V zmysle §1 ods. (1) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve obraciame sa v zmysle §1 ods. (2) s petíciou proti výstavbe Multimodálneho logistického centra v Holíči na:  

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo kultúry SR

Orgány mesta Holíč

Orgány obce Kopčany    

 

My, dolupodpísaní občania, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zámerom firmy MLC Holíč s.r.o. na výstavbu Multimodálneho logistického centra – prekladiska nákladných kontajnerov na juhozápadnom okraji mesta Holíč, v prostredí dosiaľ nenarušenej kultúrnej krajiny a v blízkom susedstve národnej kultúrnej pamiatky Holíčsky zámok, veľkomoravského Kostola sv. Margity Antiochijskej, Pamiatkovej zóny Kopčany a Archeoparku Mikulčice – Kopčany a žiadame:  

 

1. Odmietnutie zámeru výstavby multimodálneho logistického centra v investorom navrhovanom území par. čísla: 13281/1 a 13283 k.ú. Holíč 

2. Aby zámeru nebol priznaný štatút významnej investície z dôvodu jeho nesúladu s verejným záujmom ochrany prírody a kultúrneho dedičstva 

3.Ochranu zdravia obyvateľov dotknutých obcí z dôvodu enormného nárastu kamiónovej dopravy v regióne

4. Do budúcna vylúčiť akékoľvek priemyselné a komerčné aktivity s rázom krajiny nesúvisiace a to aj na miestach v blízkosti záujmového územia

5. Aby bolo vydané predbežné opatrenie podľa §43 ods. (1) písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktorým sa zakazuje akékoľvek konanie vo veci podnikateľských zámerov na vyššie uvedenom záujmovom území do doby, kedy pandemická situácia v Slovenskej republike neumožní bezpečné konanie zhromaždení občanov ako je uvedené vyššie.    

MLC_barokova_krajina.jpg

 

 Odôvodnenie:

 

Investorom navrhované prekladisko sa má budovať v dvoch etapách:

1. výstavba prekladiska pre kombinovanú dopravu- železničná a kamiónová doprava,

2. dostavba pre ďalšie druhy dopravy.

Logistické centrum - prekladisko má dosahovať kapacitu pre manipulovaných 1 milión TEU (počet prepravených kontajnerov). Kontajnery do a z logistického centra budú prepravované najmä kamiónovou dopravou a železničnou dopravou na trati Holíč – Kúty. Tento objem predstavuje viac ako 40 vlakov za deň.  Kamiónová doprava by mala tvoriť 15% z celkového objemu – cca 150 000 TEU (kontajnerov) za rok. Investor plánuje 16 hodinovú dennú prevádzku, v ktorej sa počíta s odbavovaním 1 kamióna každé 3 minúty.

V dotknutom území má prekladisko v prvej etape zabrať 1 142 tisíc m2 ornej pôdy, z toho 36 732 m2 zastavaného územia stavbami s vyhliadkou rozšírenia na 70 000 m2. Súčasťou prekladiska má byť 5 koľajových portálových žeriavov, 11 veľkých skladovacích hál, nové obslužné železničné a cestné komunikácie, parkovisko pre 100 kamiónov a 139 osobných áut.

Sme presvedčení o tom, že vybudovaním obrieho prekladiska nákladných kontajnerov by došlo nielen k zásahu do práv na ochranu zdravia a priaznivého životného prostredia obyvateľov prostredníctvom zvýšenia hlukovej a emisnej záťaže spôsobenej intenzívnou nákladnou dopravou, ale tiež k nezvratnej devastácii prírody a devalvácii historicky mimoriadne cenného územia s pravekými i stredovekými archeologickými náleziskami i nálezmi z obdobia Veľkej Moravy a pamiatkami z doby, kedy bol Holíčsky zámok cisárskym sídlom Márie Terézie a jej manžela Františka Štefana Lotrinského, jediným svojho druhu na Slovensku.

Výstavba prekladiska a nevyhnutnej dopravnej infraštruktúry v investorom navrhovanom území medzi mestom Holíč, obcou Kopčany a riekou Moravou by tiež predstavovala obrovský záber kvalitnej poľnohospodárskej pôdy, zásah do biotopov viacerých živočíšnych druhov, navýšenie úrovne svetelného smogu a v neposlednom rade zmarenie potenciálu kultúrneho cestovného ruchu, ktorý sa v území úspešne rozvíja vo väzbe na postupnú obnovu pamiatok a prvkov barokovej kultúrnej krajiny podporenú štátom, mestom Holíč a obcou Kopčany. Zámer výstavby prekladiska taktiež ohrozuje snahu o zápis územia Archeoparku Mikulčice – Kopčany do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, o ktorý sa slovenská strana usiluje spolu s kultúrnymi inštitúciami Českej republiky.  

Za Vašu podporu ďakujeme.  

Petičný výbor 

 

Kopčany: Mgr. Ivona Bolebruchová, Ing. Erika Okániková, Ing. Peter Sloboda 

Holíč: Mgr. Katarína Mičová, Mgr. Miriam Hurbanová, Mgr. Róbert Rund, Bc. Juraj Dubecký          


Mgr. Ivona Bolebruchová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr. Ivona Bolebruchová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...