Spaľovňa Skalica

Odmietame výstavbu zariadenia na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík v objekte bývalej spaľovne Skalica. Zariadenie čínskej výroby produkujúce a spaľujúce ťažký vykurovací olej, ktoré v projekte pre posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie EIA nemá doložené schválenie pre prevádzkovanie v EU a nie sú uvedené ani parametre emisného zaťaženia ovzdušia a vôd.

Pritom je navrhované umiestnenie mimo premyslenej zóny mesta, mimo adekvátnych komunikácií pre nákladnú dopravu a v tesnej blízkosti obytnej zástavby  (Trávniky) a vodného toku (Zlatnícky potok) pretekajúceho intravilánom mesta. Umiestnenie uvedeného zariadenia do tejto lokality, je o to nebezpečnejšie, že v tesnom susedstve sú evidovane staré ekologické záťaže skládok po bývalom ZVL a MOVIS I, ktoré samé o sebe tvoria vážne ohrozenie kvality spodných vôd.

Doplnené 2.5.2014: Podrobnejšie informácie k projektu možno čítať tu.

Miroslavv Horňák,
Iniciatíva Slobodná Skalica


Miroslav Horňák    Kontaktujte autora petície